Magyar Országos Tudósító, 1940. február/1

1940-02-01 [221]

ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Kézirat, j { a, A. / 3 1 s ő k £sg*# i s . , L I 0 () . / Budapest, 1940. fobruár 1. ^Hln j'^j ^'' XXII. évfolyam, 31. szán, Papirend: 1940. február 2-án, pontokon: Rom.kat: Gy.sz.B.A.­Frotostons: Karolina.- Görögkatolikus: Jtzus tal.- Kyzópourópai ^idős zárni­v\a szerint Budapesten a nap kel 7 óra 11 purckor, nyugszik 16 óra 45 perc­r, a hold kel 2 óra 14 perc ,:or, nyugszik 11 óra 50 perckor.­Nyit való vő m u z e u m o k: Országos Magyar Törté nefti' Mu­musa /Muzeum-krt. 14-16./ történeti és régészeti gyüjtoraór.yok 9-1/2 2,­rmüvészeti Múzeum /Üllői-ut 33./ 9-1/2 2.- Néprajzi Múzeum /Könyves Kii : • :rt.40./ 9-1/2 2.- Orsz igos Magyar Szépművészeti Múzeum /'Aréna-ut 41./ :. éc modern képtár, közép és ujabb kori eredeti szoborgyüjt.,mények, gra­' kiállítás 9-5.- Uj Magyar Képtár /Andrássy-ut 69./ 9-2.- MagyarTör­: lépcsarnok /Akadémia-u,2./ zárva.- Országos Lev'ltár /B'csi kapu­•.: ./ 9-1/2 2.- M.Kir.Mezőgazdas agi Múzeum /Városliget, Széchenyi-szl­' -1.- Magyar Tudományos Akadémia Akad éraia-u.2./ Goethe és Vörös­-jíi 10-12.- 3 r zsébet királyné emlékmúzeum /Királyi Vár./ Királyi r'-a'-teraei megtekinthetők 9-4.- Országh.iza megtekinthető 9-4.- Tu­.e „étemi Növénykert /Romanelli-u.25./ 8-12 és. 3-7.- Aquincumi Mu­\ A entendrei-ut 7./ 9-12 és 3-6.- Várhegybarlang, jégkorszakbeli ó's­a tesontjok múzeuma /°zentharoms ^g-u.2,/ elöljáróság! udvarból nyitva ' ti nap. - Budapesti Önkéntes Mentőegyes \let Múzeuma /faarkó-u f 22,/ 9-12.­1 .ig os Magyar Tor \ és ze ttudom.ányi Múzeum /Baross-u. 13./ állat, ásvany­törtéaeti tara 9-1/2 2.- M.K-i r.Hadimúzeum /Bástyasétány-40./ 9-1.­,_ir.Közlekedésügyi Múzeum /Virosliget./ 9-1. és 3-6.- Országos M a gyar Szépművészeti Múzeum /Aréna-ut 41./'A XIX-XX. század ".alföldi mos toréi' . ülitasa/vi., Andrássy-ut 69./ zárva,­Nritvalevő k ö n y v t á r a k: Fővárosi könyvtár /rtevacs­-u.l./ 9-2.- A többi könyvtár zárva.­Nyitvalevő kiállítások: Orsz •.ggyűléoi Múzeum /Országháza,XVII.kapu./ 1914-1924. tiz év politikai történeke 9-1/2 2.­ozépmüvészeti Múzeum /Ar'na-ut 41./ egyiptomi gyűjtemények kiallitksa 9-1/2 2.-Műcsarnok /Hősök-tere/ 9-4.- Materem /Kossuth La,;, os-u. 12./ 10-3.­Tamas Galéria /Akadémia-u.8./ 10-6.- Nemz..ti Szalon A-zs éaet-éér./^-ö.­entföldi Múzeum /Hűvösvölgy, Heinrich I 3 tv.in-ut 3-5./ 9-12. és 3-6.­rnst Múzeum /Nagymező-u.3./ 10-6.- Országéi! Magyar Iparmávászeti T gr su­li t aliandó mint aki állit ás a /Maria Valéria-u. 12./ 9-2.- /KOT/.­; a p i r e n d: 1940. február 3-án, szombaton: Rón.ksat: Balázs .-"protestáns: Balázs.- Göregkatolikus: Simeon.- Középouropai ádősz.mi­szerint Budapesten a nap kel 7 éra 10 perőkor, nyugszik 15 éra 47 öj?,* a hold :ol 3 óra 13 perckor, nyugszik 12 óra 37 '-ere :or.­Nyitvalevő m u z o u m o k; Országos M a gyar Történeti Lu • •.. . . ,-aazeura-krt. 14-16./ történeti és régészeti gy'.j tömények 10-1.- II' 3­• a.zeum /Könyves Kálmán-:rt.40./ 9-12.- Iparművészeti Múzeum A11 a." ­• „ . . . / 9-1/2 2.- Hopp Ferenc Kelet ázsiai Művészeti Múzeum / Andrussy-ut - l' C-2.- Orsz igos Levéltár /Bécsi :aou-tér. 4./ 9-1/2 2,~t h ^Jb^IeZŐégr^­.. x± Múzeum /Városliget, 3zéchenyi-sziget./ 10-1.- Magyar Tudora uiyos A ami a /k :adémáa-u.2,/ Sz > diónyi - és Vörösmarty szoba 10-12.- Királyi V ; rpalota terviéi, Erzsébet :ir ilyné omlé múzeum /Királyi V r./ 9-4.­4 -.th György Múzeum /Vilma kiralyné-ut 12./ 9-12.- O r sz agos Ma; yar Z s ido Múzeum Aon aiy-u.2./ 10-1/2 2.- i'udománye jctemi Növény "ert / Aomanolla. ­n-$*MM 25./ 8-12 és 2-6.- Aquincumi Múzeum /Szentér.drei-ut V,/ 9-12 . s 3-6.­irhe:.ybarlang, j égkorsaakbeli ős .liftes ntok múzeuma , zonth.roi.e ;-a/2.. elölj ur ós ági udvarból nyitva egész nap.- Budapesti ön : Jr.tes jlen.té: . • x-et Muzeuma /'Aarkó-u.22• / 9-12»- - ' 7"•> ' 8V 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom