Magyar Országos Tudósító, 1939. december/2

1939-12-15 [219]

/ AZ IPARI ESKJBRESKEDE IMI BIZOTTSÁG ULESE* Folytatás I./ Gidro László ós mások felszólalása után a bizottság végül ás elfogadta a polgármester javaslatát, ÍJ apirend után G idro László azt a kérelmét terjesztette eá 5­áogy a polgármesternek legyen gondja arra, hogy a középiskolákban' tanuló áoresztény ifjúságot lehetőiéi irányítsák a gazdasági pályák felé. Java­solta, hogy a főváros gyermek otthonokban és árvaházakban elhelyezett gyea? ekekre nézve tegyék kötelezővé a gazdasági pályát* Ezek a javaslatok a polgármester elé kerülnek ,/MOT/Lá,Vr, A KÖZOK'MÁSI SZAKBIZOTTSÁG ÜLÉSE, A főváros közoktatási szakbizottsága áorony-Fálfi Aurél dr* tanácsnok elnöklése vei pénteken délután ülést_tar­tott az ülésen tárgyalták a polgármester előterjesztését, amely azt ja­vasolja, hogy a régebbi iskolaépületek átalakítására és rendbehozatalára fordítsanak 200.000 pengőt, Csorna Zsigmond helyeselte az iskolaépületek renoválását, kérte, hogy az átépitést a nyári szünidőben végezzék el az >pülotekén. A bizottság a tanácsnok felvilágosításai után magáévá tette a polgárma. er javaslatát. x A Ferencvárosi orna °lub 20.000 pengő rendkívüli segélyt kér a fővárostól, hogy a sportpályáját és a rajta levő épületeket reno­'áltathassa, ugyanis a sporttelep és az épületek idővel a főváros tulajdo­•• á a mennek át, á bizottság hozzájárult a polgármesteri előterjesztéshez. .jd megszavazta a rozsnyói gyermeküdülőhöz vezető ut költségeit, 50,000 ngot, AiÜT/Lá.Vr,- — HÍREK A FELSŐHÁZ- E3 KÉPVISELŐHÁZ TEGJ.-I MEGTEKINTETTÉK BUDAPEST LÉGOLTALMI RENDEZÉSÉT, a honvédelmi miniszter utasitásai szerint az Országos Lég­védelmi parancsnokság december 14-én és 15-én a Felsőház és a Képviselő­mé z tagjainak:, valamint a minisztériumok és egyéb intézmények légoltalmi vezetőinek bemutatta Budapest légoltalmának berendezését ós felszerelé­sét éspedig a lakóház légoltalmi-őrség szervezését, a hatósági légoltal­mi segélyosztagokát, a légvédelmi figyelő- és jelentő rendszert, a lég­védelmi központot, a nyilvános és középületi óvóhelyet, a riasztás és elsötétítés rendszerét, valamint a M^ R és a posta légoltalmi berendezését, végül'a Standard gyár, mint ipar te 2 légoltalmi szervezetét és be rondó­zc'sét./MOT/B. Pro d 0 m o : A2 Országos Légvédelmi Parancsnokság tisztelettel kéri a fenti közérdekű közlemény sznives át­vételét, P 0 L I T I K A §§ Szókosfehérvárról jelentik a Magyar Országos Tudósítónak: Fojérmegyó­ben teljes erővel megindult a választási mozgalom a MÉP jelöltje, Hunyadi Ferenc gróf, Börcsi János bicskei biró, Bartók Géza polgárdii unitéra­lelkósz és vitéz Kiss István sárszentmihályi biró megkezdték kőrútju­kat a megyében* Ma Szabadbattyánban, Polgárdin, Magyaralmáson, Seregé •• lyeson, Sárosdon, Fejórvárcsurgón és Nagyvelegen tartottak programúd*' gyűléseket. Mindenütt igen lelkes fogadtatásban volt részük, Székcsf, r­várott hétfőn tartják a programboszédeket, amely alkalommal felszól. 1 '.!, dr, Hóman Bálint miniszter, székesfehérvári képviselő is, A nyilasp'- '­jelöltjei a következők: Haám ^rtur volt képviselő, Ábrahám János mó/m. rof. lelkész, Várhalmy József székesfehérvári körzetmester és Kerék Já­nos polgárdii kisgazda. Jelöltekot állit a Moskó-féle nyilaspárt' is, a­melynek listáját dr« Bózóky Lajos budapesti ügyvéd fogja vezetni. /X./

Next

/
Oldalképek
Tartalom