Magyar Országos Tudósító, 1939. november/2

1939-11-28 [217]

—-A PÉNZI'GYI BIZOTTSÁG '..LÉSE. Dr .Karaf iáth Jenő titkos tanácsos, főpolgármester elnökié s óv el a székesfőváros pénzügyi bizottsága ked­den délelőtt 11 órakor ülést tartott, A tárgysorozat első pontja a tisztviselői Öröklakások épitési céljára átengedendő telek ügye volt, Keledy Tibor tanácsnok ismertette az átengedés feltételeit. Büchler József az előterjesztést nem fogadjael, mert a •os annak idején ezeket a telkeket hasznosítás céljából vette és . igen drága áron , amellyel a mostani átengedés! ár nem áll arány­,ani Kijelenti, hogy nem a tisztviselői öröklakasok ópitése ellen szól, hartem azért, hogyha, a főváros ilyenek épitését elősegiti, akkor azok kimondottan szociális jellegűek legyenek, mindenféle üzleti szempontoktol mentesen. Márpedigy'á.z ilyen öröklakás—birtokos tisztvise­lők lukasaikat eladhatják, akkor ez már bizonyos üzleti jelleget ad az ügynek. Ha azonban a főváros mégis átengedné a szóbanforgó terüle­tet, akkor kívánatosnak tartja, hogy az épületek tervezésére nyilvá­nos p ály ázatot irj anak ki , Harrer Ferenc rámutatott arra, hogy a telkek átengedésé­re mán közgyűlési határozat van, amit respektálni kell, szüla'jges azon­ban, hogy itt a'szociális szempontok harmóniában legyenek magával a varosrendezéssel, Büchlerrel szemben megállapítja, hogy a főváros a telket annak idején nógyszögölenkint 48 pengőért vásárolta meg, amely ár egyáltalában nem mondható drágának, ~z előterjesztést elfogadja, Szendy Károly polgármester felszólalásában hangsalyóz­ta, hogy itt .kimondottan szociális kérdésföl van szó, mert az örökla­kások tisztviselők számára épülnek, ami egyszersmind lakás termelés t is jelent, A szakbizottság kiegészítéseit magáévá teszi, amivel az összes kívánatos szempontok érvényesülni fognak, A polgármester felszólalása után a pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadta. Ezután a szellemi szükségmunkások helyzetének rendezé­sére vonalköze előterjesztést tárgyalták, Keledy Tibor tanácsnok lejelentette, hogy a s zakbi­zottság ülésén Lévai Sándor külön-v élemé ny t jelentett bé; amely ugy szol, hogy azokat a szellemi szükségmunkásokat, akiket nem alkalmaz­halbnak,. mint népjóléti hivatalnokokat, azokat ne bocsássák el,ha­nem továbbra is tartsák meg mint szellemi sz üksé gmunkás okat. Brodi Ernő nagyon furcsának találja az olyan rendezést, amelynek nyomában 400 embert el kell bocsátani. Ez a mostani előter­jesztés nézete szerint ellenkezik az eredeti alkalmaztatás segitő célzatával, bn.s azt hangoztatja, ha nem lehet ezeket átminősíteni népjóléti hivatalnokokká, akkor tartsák meg őket, mint szellemi s z üks ó gmunkás oka t • HZ elnöklő főpolgármester a folytonosa^ közbeszóló Büchler Józsefet rendereutasitja. Révész Mihály az előterjesztést nagyon kegyetlennek tartja, mert 350 ember átminősítésével 400 ember kenyerét veszti. A mostani viszonyokat nem. tartja alkalmasnak ilyen megoldásra, mert ez csak az Ínségesek számát szaporitja. Véleménye szerint a tervbevett 350 népjóléti hivatalnok nem elégséges szám ahhoz, hogy a főváros szociális ügyeit megfelelően el tudja intézni. Kéri a polgármestert, hogy további előkészítés végett az ügyet vegye le a napirendről, s egyébként még felvilágosítást kér, hogy mi fog történni azzal a 400 em­1- őrrel, akit'el kell bocsátani. Az előterjesztést nem fogadja el. Zsitvay Tibor megállapítja, hogy a szellemi munkások / alkalmaz tatása nyomán kifejlődött rendszer nem volt helyes, ennek ,tf n megváltoztatását a maga részéről mindig kivan ta, ugy lát j a azonban, ff hogy ennek az ügynek a helyes megoldását, miként a múltban, ugy most V is^'pénzrgyi szempontok akadályozzák meg. Reméli, hogy a polgármester kenőbb olyan javaslattal fog jönni, amellyel az elbocsátásra itélt / 400 embernek a sorsát biztosítja. /folyt, köv

Next

/
Oldalképek
Tartalom