Magyar Országos Tudósító, 1939. február/2

1939-02-18 [199]

/Nagyobb. ingc.tS.aa eladások a Sővéroebanp olytatás,/ 'Gregersen Hugó és Mariáról a Berlini Viktória Általános Biztosító rt. magyarországi igazgatóságára XI. kerület Fehérvári-ut 4442/14 226.000'pen^• főért, Mayer Ferenc ós nejéről része dr, PaulovScs István és nejére XI«i Sas hegy'2718/1 13.500 pengőrét, dr. Bauer Dezsőről Hreblay Fereno ós'nő­jére XI. kerület Szent Imre herceg-utja 4682/1 hrsz. 20.000 pengőért. Bér­ház, Családiház Épitő'és Értékesítő kft-ról Fischer Henrik ós nejére XÍ, kerület Diószeg-ut 16. 100.000 pengőért, Glnczler Hermannról része Erdey Ferenc és birtoktársaira V., Légrády Kéroly-utoa'25.263/5 21.100. pengőért Glnczler Hermannról része Moskovlcs Móricnóra V., Lgórády Kfroly-utoa 25263/3 13,000 pengőért. Glnczler Hennannrói része Kertéáz Perenonére V., Légrády Kárcly-utca 25263/3 hrsz 0 13«000 pengőért; Dr. Stroke Ábrlsnó és birtoktársáról illetősége Feuer Jenő ós nejére VII., Nefelejcs-utca 9. Sohaoherl'Dezős és birtoktársairól illetősége Kalocsay Gyula ós blrtoktár­saira VII.,' 'Amazon-utca 13.'29 .550 pengőért. Relsz Ignác és nejéről Weisz Bélára VII,,' 'Aipár-utoa 10. Pauncz E nrőnéről Sirák József és nejére VIII Jázmin-utca 3. 16.000 pengőért. Haasz Miksa és nejéről a vármegyei tiszt­viselők országbs árvaháza és otthonára VII., József-utca 25, 98.600 pengő ért. Krause Béla és birtoktársáról Illetősége dr. Pákozdy Lászlóra VIII. Bezerédy-utoa 11. 11.000 pengőért, Fuchs és S c hllchter rt-ről'Schllchter Simonné és birtoktársára VIII., Üllől-ut 48;'150.000 pengőért^ Róka és Társa automobil rt-rŐl Janser Györgyre XIII,, Aréna-ut 57. 58,000 pörigőért Fuohs és Schllchter rt-ről Schllchter Simonné ás blrtoktársára XIII,, Hungária-krt,88/a'90,000 oengőért, Ernszt Márton és nejéről S<$hrald Osz­kár és nejére XIV,, Olzella-ut 32528/52 hrsz. 10.750 pengőért. Villányi Vilmos Kálmánnérói özv. Pálinkás A ndrásnéra XIV,, Törökőr 32214/9 hrsz, 25,000 pengőért. Házépítő Vállalat kft-ról Balázsváry Rezső és nejére XIV., Fürész-utca 94. 13.000 pengőért, és végül Weisz'Béláról'Karnor Vil­mos és nejére XIV,, Stefánia-ut ll/a 106.000 pengőért./MOT/Lá.Vr, TÖMEGES ÁTHELYEZÉSEK A VÁROSHÁZÁN. Szendy Károly polgármester Becker Istv.'.n adóhivatali tisztet az Erzsébet klrályné-utl fogyasztási adó ki­rendeltséghez, innen darvas Zoltán hivatalnokot a II, számú fogysztásl adóklrendeltséghez^ Törkenczy Kornél hivatalnokot a XVIII; fogyasztási adóklrendeltséghez/ Szendy József adószedő főtisztet a 23. számú fogyasz­tási adókirendelt só ghez, Podhradszky Imre adószedő tisztet a 21. számú adóklrendeltséghez, innen Bálint Józsefet a 46, számú fogyasztási odóki­rendeltséghez^ Pásztory János számvevőségi főtisztet a székesfővárosi alkalmazottak segltőalapjánfek számvevőségéhez, innen Csákváry Péter szám­vevőségi tisztét a központi számvevőséghez, ^ailner Dénest a IX. kerületi alőljárósághoz, Fábián Béla irodatisztet az V. kerületi elöljárósághoz, innen. Wnöenauer János hivatalnokot a II C kerületi adószámlvetl osztály­hoz, *áby Ervin segédraórnököt a XIII, 'ügyosztályhoz, Leviczky ^-ladár fő­pénztárost a központi pénztártól az V, kerületi előljárósági pénztárhoz, innen Németh Lajos főpónztárost az I- kerületi elő&jaróságl pénztárhoz, Innen Mihályi 1 Zoltán pénztárost a központi pénztárhoz, innen Gáspár Jenő pénztárost a VI. kerületi elölj áros ági pénztárhoz, innen Dániel Gyula pénztárost a Vll/a adókerületi péhztárhoz 9 innen Szóles Ferenc pénztárost l a Vl/a adókerületi pénztárhoz, innen Valló László pénztárost a VII. ke­I rületi elöljáróság! pénztárhoz, innen Bohutlnszky E rnŐ főpónztárost a köz 1 ponti pénztárhoz, innen Bartha József pénztári gyakornokot a XIII. korü­\letl el : ljárósági pénztárhoz^ /Folyt, köv. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom