Magyar Országos Tudósító, 1938. december/2

1938-12-20 [195]

HÍREK KARÁCSONYFA ÜNNEPSÉG. Bensőséges krrácsotyf a ünnepséget rendezett á főváros és a Stefánia Szövetség Bocskay-uti védőintézete. Az ünnepsé­gen a megjelent Wenckheim Józsefné grófné, e szociális hölgybizottság elnöke, Raffay Sándorné társelnök, Baranyai Llpótné, vitéz Csécsy-Nagy Imre altábornagy és felesége, Haltzlnger Sándorné, a főváros képvisele­tében Ray István gondnok, a Stefánia Szövetság nevében Nagyné Takács Margit vezető-orvosnő, Adorján G.'záné és dr.Zboray Jenoná fővédunők és sokan mások. Farkas Alberlk cisztercita plébános mondott ünnepi beszé­det. Somody Zsuzsika lelkes irredenta szavalata után ötven csalód ot része­sítettek élelmiszer, tüzelő és ruhanemű segítségben és nyolcvan gyer­mek kapott játékot. Ezenkívül a szociális hölgybizottság tizenkét tei­jessn felszerelt csecsemőkelengyét küldött a felvidéki magyarságnak. /MOT/X. B. / ORSZÁGZÁSZLÓ t)M ÉPSÉGEK. Folytatás l u / Nyirkárdász község is felavatta Országzászlóját, melyen résztvettek a környék községeinek leventéi is nagyszámban. Nánássy Im­re Oraággyülési képviselő, Sereghy Jenő görög katolikus, Dgr vas Zénó római katolikus és Ormos István r< f ormátus lelkészek mondottak beszéde­ket> majd az EONB nevében beiktatták az uj Or.zágzászlót s melyet a köz­ség fé'jegyzuje vett át. Á tadták az EONB által beiktatott Ors zágzás zló kat Somorja, Ipoly balog és Andód felvidéki községeknek is. /teOT/E e A IÜJLKEEESKEDELMI HIV:-.T. L KÖZLEMÉNYE„ Az utóbbi időben a német vona­lakon beállott torlódás miatt kevés számban érkeztek vissza Németország­ból hütokocsik s emiatt a baromfi és vágott sertés szállításában átme­netileg fennakadás állott elő. A nehézségek kiküszöbölésére az illeté­kes hatóságok azonnal megtették a szükséges intézkedéseket és az exportő­rök részére containerek igénybevételét biztosítottak olyan formában, hogy a szállítás nem jelentett költségtöbbletet, mivel a containerek ugyanolyan áron lettek az ey por tőrök rendelkezésére bocsájtyá, mint a hütőv. gonok. Ezzel az intézkedéssel a kocsi-igény lések kielégítése biz­tositható volt. Az illetékes német hatóságoknál történt többszöri in­tervenció következtében a hütokocsik visszaszállítása mosó már a ren­des lebonyolítása érdekében a containerek további igénybevétele szük­ségtelenné vált és a használatukra átmenetileg megállapított kedvezmény megszüntethető volt./üOT/B, MEZŐGAZLASA G„ AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KhM.RÍ-. A KÖC3IKENÖCS MINŐSÉGI VIZSGALATÁÉIT « A gazdák károsodásának megelőzése érdekében kívánatos volna. hogy a ke­reskedelmi forgalomba kejtt lő kocsikenőcs ma nőségét az állán a maga szak­közegeivel állandóan ellenőriztesse- Maguk a gazdák erre az ellenőrzésre a mintavétel nehézsége s a vizsgálat körülményessége folytán nem mindig képesek s igy erről hatóságilag kell gondoskodnia Az Ors zágos Mezőgaz­dasági Kam ra erre a körülményre is felhlvfcfc a kormány figyelmét s I kérte, hogy a minősei ellenőrzést a Bzabványósitott olajnemüefckel 1 együtt a kocsikenőcsre is terjessze ki a /MOT/B,,

Next

/
Oldalképek
Tartalom