Magyar Országos Tudósító, 1938. december/2

1938-12-15 [195]

HÍREK SZIKLAY J/iNOS NAQY SIKERE A MICZKIS'VICZ TÁRSASÁGBAN, A Magyar^ Mlcz­klewicz Társaság szerdán este nagy és előkelő közönség részvételével tartotta felolvasó ülését, anelyen a lengyel követséget driZaleski Zbig­niew, a budapesti uj lengyel intézet igazgatója képviselte-, A felolvasó ülésen Lukács György v.bot.t, elnöki megnyitójában méltatta Miczkiewlcz Á3ám költészetét, utána következett az est fénypontja, dr.Sziklay Já­nos, a nyolcvan éves nagynevű magyar Író és költő, a magy^ar újságírás egyik nesztora remekbe készült magyar fordítását mutatta be a lengjelek világhírű eposzának, Miczkiewlcz Mám Pan Tadeus-ának. A tizenkét énekes műfordítás költői' s zépségét és zamatos magyar nyelvezetét melegen ünne­pelte a közönség, Pálóczi Edgár bemutatta Vályl Nagy Géza "A magyar és lengyel" cimü költeményét, vitáz dr. Nagy Iván pedig a lengyel-ma­gyar kulturkaocsolatokról tar ott elősáást, méltatva a magyar-lengyel szellemi együttműködés sikere t. A felolvasóülés közönsége hosszasan ünnepelte Sziklay János dr.-t. /MOT/B. ELŐADÁS A LÁELJ/NASZOKRóLo December 16-án, pénteken délután félhét órakor, a Népegészségügyi Múzeum előad áss orozatában dr»Parkas Sándor ortopad szakorvos tart elősdást a lúdtalpról és egyéb lábpanaszokról. /MOT/B. A VAKOKAT GYÁMOLÍTÓ EGYES ÜLET' MATINÉ JA. December 18-án, vasárnap délelőtt f éltizenkettőkor a XIV ,,Hermina-ut 7.sz.alatti helyiségében matinét rendez a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület. A matinén zene­számok, szavalatok és előadások hangzanak el. Résztvesz a matinén a kormányzói- és KírálydiJas Homeros Énekkar is Schnitzl Gusztáv igazga­tó vezénylésével 0 /MOT/B. DEC EMBER 27-ÉN ZÁRJÁK BE AZ IPÁRMÜVSS ZETI TÁRLATOT. A Magyar Országos Iparművészeti Tárlat /V„,Mária Valéria-utca 12./ hétköznapokon délelőtt 10 órától este'7 óráig tekinthető meg, vasárnap és ünnepnapokon pedig 10 órától 2-ig, December 19-án, vasárnap délelőtt 10-től este 7-lg nyit­va tartják a tárlatot, december 25-én, Karácsony első napján azonban egész nap zárva lesz.- Karácsony másodnapján, december 26-án, délelőtt 10-2-ig tekinthető meg a tárlat, m,,ely december 27-étoel végleg bezárul és csak az állandó mintskiállit ás lesz megtekinthető december 31-éig bezárólag^ hétköznaponként délelőtt 10-től este 7 óráig. Az állandó mintakiállitásón böllpődlj ninc3, /MOT/B. MÁTRAY ERZSI ANTIGONÉ NAGY JELENETÉT MUTAT JA BE A V AJDA JÁNOS TÁRSA­SÁGBAN o December 17--én, ' s somba ton este nyolc órakor a Vajda János Tár­saságban /An^rássy-ut 2 - I*em«/ Kerényi Károly processzor tart előadást az antik stílusról, .melyet Ascher Oszkár és R.Simonffy Márgot illusz­| trálnak Horatius? Catullus, Martialis és Ovidius müveiből, A nagy erdek­1 lődéssel várt eloadei-.cn T,Mátray Erzsi, a Nemzeti Színház örökös tag­1 ja Sophokles Antigeneá-jónak bucsujelenetét adja elő. /MOT/B„

Next

/
Oldalképek
Tartalom