Magyar Országos Tudósító, 1938. december/1

1938-12-01 [194]

POLITI KA / §§A Magyar Országos Tudósító jelenti: A^NEP XI.ke? öleti szerv ezeténEk:-r a következő üdvözlő sürgönyt küld-e Imrédy Béla miniszterelnöknek: "A Nemzeti Egység * • .5 .* fővárosi pártjának XI.kerületi szervezete a mai nagy választmányi ülésének egyhangú lelkesed őssel elfo­gadott határozata alapján jelentjük Nagym élt óságodnak, hogy Szent Imro­város pártszervezete törhetetlen^ ragaszkod ássál és megingathatatlan bl­*8lotaaal egy emberként áll Nagy-méltóságod mögé és a'Mindenható áldását kéri honet?ltŐ és uj fővárosi szellemet teremtő munkásságára, Szántay István, Pay Lajos törvényhatósági bizottsági tagok, Somody Pál közpon­t i-pártt1tkár. /MOT/n. HÍREK Dr.ELSIE HEDSTRÖM SVÉD KÉPVISELŐNŐ E1ŐADÁSÁ MÁGYARORSZÁ>RóL• A svéd lapok terjedelmes cikkekben számolnak be dr.Elsle Hedström^ a svéd parlament tagjának Göteborgban legutóbb megtartott,Ma­gyarország helyzetét ismertető nagyhatású előadásáról* Dr.Hedström a Gyógyhelyi Bizottság meghívására még a nyár folyamán Budapesten járt, ahol a magyar főváros gyógytányezőlt és szociális berendezéseit tanul­mányozta. Dr.Hedström Göteborgbal megtartott előadásában ismertette a magyarságnak revíziós küzdelmét és céltudatos törhetetlen akaratere­jét, amellyel a trianoni bilincseket egymásután lerázza^ Hangoztatta, hogy Európa csak hálával és elismeréssel tartozik ennek a bátor és büsz­ke nemzetnek, mert Európa civilizációját megvédte a Kelet felöl létét és kultúráját veszélyeztető támadásoktól. Megemlítette, hogy Magyaror­szágot a múltban gyakran érték nemzeti katasztrófák, amelyekből azonban mindannyiszor, csodával határos módon fel tudott támadni és vissza tud­ta szerezni azt a helyet, amely ezt a nemzetet az európai népek közös­ségében jogosan megilleti o Ismertette továbbá a magyar idegenforgalom nagyszabású fellendülését, a magyar főváros gyógvtényezőinek páratlan értókét és rmo­kat a törekvéseket, amelyek a nép széles rétegeinek szociális és egész­ségügyi viszonyainak javítását célozzák. Csak elismeréssel és rokon­szenvvel lehet - mondotta ­? ennek a kiváló nemzetnek a jobb jövő el­érésére folytatott küzdelmét figyelemmel kisérni 0 /M0T/B 3 LÉGVÉDELMI H I fí E K * Pro domo: Az Országos Légvédelmi Parancsnokság felhívja \Á a napilapok légoltalmi rovatvezetőit-, hogy ma^decom­jrjL ber 1-én, d.Ue 5 óra. után jelentkezzenek személyesé*!; W vagy telefonon a Magyar Országos Tudósító fok~pitán v­y\J sági szerkesztőségében; ahol megkapják a december 2­ára szükséges tudnivalókat a légvédelmi gyakorlattal k apc s o 1 at b an . /MO T/3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom