Magyar Országos Tudósító, 1938. november/2

1938-11-18 [193]

KERNTLER' JENŐ TEMETÉSE, Pénteken délután 3 órakor a farkasréti temető­ben volt dr.'Kerntler Jenő zeneművészeti főiskolai rendes tanár, orvostu­dor temetése, Dr, Dohnányi Ernő főigazgató vezetésével a végtisztes­ségen résztvett az egész tanári testület, a főiskola igazgatósága, s a növendékek hatalmas serege, A ravatalt teljesen elborították a koszorúk és a virágok, kiemelkedő volt a Zeneművészeti Főiskola hatalmas, nemzeti­színű szalggos koszorúja, A gy ászszort art ás után dr. Isóz Kálmán ny. Nemzeti Muzouml Igazgató, a Zeneművészeti Főiskola titkára mondott búcsúbeszédet „ Méltatta az elhunyt / 1anári és művészi jelentőségét, kiemelte^ hogy Kérnt­ler Jenő élete a szép és a jó szakadatlan szolgálata volt, A szépnek, mint alkotó, előadóművész és nüvészpedagógus szolgált, a jót pedig mint orvos gyakorolta. Megemlékezett azokról a nemes emberi tulajdonságokról, amelyek az elhunyt^ugy a testület tagjai, mint barátai és tisztelői ©lőtt is vonzóvá tették, A növendékek ne vében'Sztankay L^jos gyakornok mondott pár keresetlen szóval búcsúzt atót ./MOT/B. AZ AMERIKAI MhGYAROK ÜNNEPELTÉK u FELVIDÉK VISSZACSATOLÁSÁT. A Magyarok Világszövetségéhez légipostán érkezett hiradás szerint nove ber 13-án, vasárnap az amerikai magyar templomokban hálaadó istentiszteletek voltak és délben 12 órakor felfutottak az árbóccsucsra az amerikai országzász­lók, Tizenötperoes harangzugás ünnepelte a revízió első fázis át 0 A magyar templomok aznapi perselypénzüket felajánlották egy nagy amerikai magyar nemzeti alap létesítésének céljára. Az ünneplő magyarok között százával vettek részt az istentiszteleteken és országzászló ünnepségeken az Ameri­kában lakószlovákok és ruszinok is. /MOT/B. FŐVÁROS SZOLGÁLATI ÉVFORDULÓKAT ÜNNTTrLTEK A FÖV/ROSNÁL. A székesfőváros köz­egészségi ügyosztálya és az ügyosztályhoz tartozó közegészség! intézmények vezetői vaosorával egybekötött összejövetelt tartottak a Fővárosi Alkal-r mazottak Nemzeti Szövets igének kaszinójában. A közegészségi ügyosztály dr. TSkés Gyula és dr, Bernáth Gusztáv tanács jegy zőket ünnepelte, akik ebben az esztendőben töltötték be huszonőtóves szolgálati évfordulójukat s Dr. Salamon Géza ügyosztályvezető tanácsnok elsősprban meleg szavakkal kö­szöntötte az ügyosztály házi ünnepségén megjelent dr, Schuler Dezső al­polgármestert, majd méltatta a két kitt'no jubiláló tisztviselő éraemes munkásságát. Dr, ochuler Dezső alpolgármester meleg szavakban köszönte meg az üdvözlést és az ünnepelteket a maga nevében is üdvözölte ü A jubi­láló tisztviselők nevében Tőkés tanác s jegyző mondott köszönetét P /MGT/Lá.Vr, N HTE K KÖZVETLEN KOCSI BUDAPEST-ROZSNYÓ KÖZÖTT. A Magyar Királyi Államvasu­taktól vett értesítés szerint szombattol, november 9-től kezdve a Buda­pest Keleti pályaudvarról 7 óra 8 perckor induló és Rozsnyóra 14 óra 54 perckor érkező 402/312/9525/7624 sz. vonatokkal, valamint az ellenlrány­4 ban, a Rozsnyóról 14 óra 6 perckor induló ós Budapest Keleti pu-ra 22 ,7 óra 7 perckor' érkező 7625/9514/311 sz. vonatokkal Hatvan-Fülek álloraáso­kon át Il/lII. osztályú közvetlen kocsi fog közlekedni,/MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom