Magyar Országos Tudósító, 1938. november/2

1938-11-16 [193]

IP J.SALAMON GÉZA DR .ESKÜVŐJE, Salampn Géza dr.;, Budapest Székesfő­város tanácsnokának fia, if j .dr. Salamon Géza székesfővárosi s .fogai ­raazó november 19-én r szombaton este negyed nyolc órákor vezeti oltár elé á belvárosi főplébánlctemploraban Slnáy Jen6 m.kir• alesredes ős fele­sége leányát, Slnay Cipltk /MOT/Lá • Vr. A SZÉKESFŐVÁROSI NYUGDÍJASOK SZÁZ PENGŐT ADOMÁNYOZTAK A MAGYAR A MAGYAffÉRT-MOZGALOM^ CÉLJAIRA; A Székesfővárosi Nyugdijasok Egyesülete igazgatótanácsi ülést tartott, smelyen hazafias lelkesedéssel emlékez­tek meg a magyarlakta Felvidék visszacsatolásáról. Az egyesület elnöksé­ge elhatározta,hogy a Magyar a magyarért Mozgalom céljaira 100 P-t ado­mányoz, s az elnökség felhívta tagjait, az összes fővárosi nyugdijasó­kat, hogy a'gyüjtéshez adományaikkal kivétel nélkül járuljanak hozzá. /MOT/Lá. Vr. HÍREK • A MAGYAR FILM IRODA SIKERE A PÁRISI VILÁGKIÁLLÍTÁSON, Az 1957•évi párisi világkiállításon a Magyar Film Iroda ugy a kiküldött fényképeié­vel, mint a gyártásában készült és a kiállításon éghetetlen hangos' keskeny másolatban bemutatott kulturf 1 lmjelvei nagy Sikert aratdtti A^Magvar Film Iroda kiállított képeit a Világkiállítás vezetősége a fényképek részére kiirt legnagyobb díjjal. Grand Prix-vel jutalmazta. A Filmiroda sikerében oroszlánrósz Balogh Rudolfnak, a vi­lághírű magyar fényképésznek jutott, akinek képei alkották a magyar fényképanyag legnagyobb részét. A Világkiállításon a Magyar Film Iroda kulturf llmjel kö­zül dl^at nyertek: Ezüst érem: Magyar ló, Magyar Falu művészete; ­Bronz erem: Magyar bor, Magyar gyümölcs, Sertéstenyésztés Magyarorszá­gon; - Dlsoklevél:Baromfitenyésztés Magyarországon, Szarvasmarhatenyósz­tés Magyarországon. A filmeket a Magyar Film Iroda a M.kir .Külkereskedelmi Hi­vatal rendelkezésére és szakértői közreműködése mellett elsőrangú technikai és művészi kivitelben készítette. Az elért jelentős eredményben közreműködtek a Külkereske­delmi Hivatal részéről elsősorban Radnóti István titkár és a különböző szakértő bizottságok, a Filmiroda részéről pedig Somkutl István - és Icsey Rezső operatőrök. A filmek kisérő zenélt Farkas Ferenc,László Sándor, Országh Tivadar, Polgár Tibor, Rajter Lajos és Vincze Ottó szerezték. A zenei és egyéb hangfelvételeket a Mogyar Film Iroda a ma­gyar találmányú Pulv ári-rend szerrel készítette. /MOT/B. CSENDŐRSÉG HALÁLOS KERÉKPÁRBALESET. Pálos Dénes 19 éves budapesti lakos Mgrga községen át,kerékpáron Felsőnáns községbe igyekezett, hogy ott lakodal­mon vegyen részt. Útközben kerékpárjáról l&esett és agyrázkódást" szen­vedett .A mentők e szekszárdi Horthy Miklós-kórházba szállít ották,de mire oda értek volna, útközben meghalt. A csendőrség nyomozást lndltott,s Dörmer Henrik ellen a szekszárdi kir.ügyészséghez gondatlanságból oko­zott emberölés miatt feljelentést tett,mivel alaposan gyanúsitható, hogy a balesetet ő Idézte elő, /MOT/ HALÁLOS GYERMEKBALESET, Deák Károlyné negyed 1 /felvidéki vlsszaosa­tolt község/ lakos főzés közben egy forró vízzel telt nagyobb fazekat a konyha földjére helyezett el*közben e lakásból elment,s rairé visszaért két és féléves László nevű kisfia véletlenül afazokba esett. A gyermek "Nsulyos égési sebeket s zenedet t és ser ülésébe'még aznap belehalt .A csendőrség az ügyben nyomozást indított. /MOT/B

Next

/
Oldalképek
Tartalom