Magyar Országos Tudósító, 1938. november/1

1938-11-01 [192]

ANGYAL DÁVID PROFESSZOR ELÖADÁ3T TARTOTT FERENC JÓZSEF KORMÁNYZÁSÁRÓL AZ AKADÉMIÁN. A Magyar Tudományos Akrdámia József királyi herceg elnöklőé­vel ülést tartott, amelyen Angyal Dávid, az Akadémia tiszteleti tagja "I. Ferenc József kormányzása a szabadságharc éveiben" címmel érteke­zett* Fejtegetései során a professzor hangsúlyozta: az uj uralkodó trón­ralépte után természetesnek hitte, hogy az 1848.-1 magyar alkotmány töb­bé nem érvényes a magyar felkelés miatt. Schwarzenberg volt a jogvesztés elméletének leghatalmasabb híve. De osztrák érzelmű államférfiak /i-Iüb­ner, Metternich/ határozottan ellenezték a beolvasztás gondolatát. Fe­renc József azonban véleményüket elavult észjárásnak tekintette és Schwarzenbergre hallgatottc Reá hallgatott a magyarországi nemzetiségek támadásának felfogásában is„ A nemzetiségek hatalmi törekvéseit, saj­nos, igazi szabadságharcnak tekintette. Ritka kötelességtudás jellemez­te a fiatal uralkodót. Néha naponként tizenkét órát Is lrószobájában töltött, figyelmesen olvasva a felterjesztett iratokat. Az előterjesz­tésekre igen talpraesett megjegyzéseket tett, de csak ritkán tért el tanácsadói véleményétől. Liberális osztrák történetírók azzal vádolják Ferenc Józsefet, hogy a kremsierl birodalmi gyűlést csak hitegette az alkotmányos uralommal. Pedig eleve el volt határozva a gyűlés feloszla­tásáras Ez nem felel meg a valóságnak. A kremsierl birodalmi ^gyülés any­nylra radikális volt, hogy még a Schwarzenberg kabinet liberális tagjai is helyeselték némi vonakodás után a feloszlatást. Ferenc 'József már fiatalabb korában sem volt ellensége az alkotmányosságnak, de a parla­menttől azt kívánta, hogy feltétlenül tisztelje az uralkodói jogokat, Windischgrátzet, az ö kedves tábornokát - akit trónja megmentőjének hitt - elbocsátotta 1849 e április 19.-én. Az elbocsátásnak bonyadalmas pszlhológlai ós katonai okai voltak. Erősen hatott az uralkodóra az a körülmény, hogy Wlndischgrátz az orosz segítséget sürgette. Kinevezte Weldent, aki arra vállalkozott, hogy az oroszok nélkül is legyőzi a ma­gyarokat. Egy háttel kinevezése után ugy látta, hogy mégis osak szük­séges az orosz segitség = Miklós cár a legitimizmus romantikus bajnoka, politikai haszonra nem számítva, védelmezte Ferenc József trónját, de Világos után az irgalmasságot ajánlotta ifjú barátjának, Ferenc József azonban a vérontásban gyönyörködő Schwarzenbergre hallgatott, aki a hü­bérlelkü, félbolond Haynaut élet és halál urává tette Magyarországon t A szörnyű kivégzések Aradon s az Uj Épületben" és másutt, végzetesen ha­tottak a monarchia és a dinasztia sorsára, A mindvégig rendkivül érdekes fejtegetésekért az Akadémia és a megjelent előkelő közönség nevében az elnöklő József királyi her­ceg mondott köszönetet Angyal Dávid professzornak, akit a megjelentek hosszasan ünnepelteké A felolvasó ülés után az Akadémia tagjai zárt ülésen vettek részt, az aktuális folyó ügyeket ve, ' ovich Géza főtitkár terjesztette elő e /MOT/Vr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom