Magyar Országos Tudósító, 1938. augusztus/2

1938-08-16 [187]b

••-KÉNYSZERE GYESSÉGE K. A budapesti "törvényszók megindította a kónyszeregyességi eljárást: - Reiber József vendéglős /Kapitány-u.2./ellen. Vagyonfélügye 10 dr. Zlinszky János ügyvéd. Követelések bejelentése szeptember l-ig az OHE.-nól., valamint - Korányi és Fröhlich /Kisfaludy-u>5>/ bej.cég ellen. Vagyon félügyelő dr. Torday Zoltán ügyvéd. Követelések bejelentőse szeptember 2-ig az OHE.-nél. /MOT/ # —FELMENTETTEK EGY LAKAT OS SEGÉDET AZ OSZTÁLYELLENES IZGATÁS VÁDJA ALÓL. Dr, Szüts Jenő tanácselnök elnöklete mellett ma tartott tárgyalást az ötöstanács; mint külön biróság ifjabbik Haisinger József lakatossegéd bűnügyében, akit a kir. ügyészség sajtó utján elkövetett osztály elleni izgatás bűntettével vádolt meg. A vád szerint egy ByI2»0 lapban ©lkket közölt, amelyben a munkásosztályt a munkaadók elleni gyűlöletre iágatta. A vádlott tagadta bűnösségét. Védekezésében elmondotta, hogy egy fémárugyárban dolgozott és az ottani állapotokat irta meg cikkében, amellyel azonban nem állott szándékában az izgatás, A perbeszédek elhang zása után a törvényszék felmentette a vádlottat az ellene emelt vád alól azzal az indokolással, hogy a cikkében foglaltakkal a munkásosztályt nem izgatta gyűlöletre a munkaadók ellen, mert csak a gyárat támadta, tehát legfeljebb ez a gyár indíthatna ellene rágalmazás vétségo cimén bűnvádi eljárást. Dr. Németh János kir. ügyész a felmentő Ítélet miatt semmiség! panaszt jelentett be a kir. kúriához. /MOT/Ma. -—NEMZETGYALÁZÁSÉRT ÉS IZGATÁSÉRT ELITÉLTEK EGY ÜGYVÉDET. A büntetőtörvényszék ötöstanácsa. mint különbiróság, mára tűzött ki tár­gyalást dr. Szabó Gyula budapesti ügyvéd bűnügyében. Mielőtt még a vád­iratot ismertették volna, felállt dr. Németh J&nos kir. ügyész és indít­ványozta, hogy a törvényszék a főtárgyalás egész tartamára rendelje el a nyilvánosság kizárását, A vádlott alvt ejtók mögött válaszolt az ügyész Indítványára, mely után az elnök kihirdette, hogy a törvényszék elrendel ez ügyben a zárt tárgyalást, az Ítélet rendelkező részét azonban a nyil­vánosság előtt fogják kihirdetni. Hosszas zárt tárgyalás után az elnök nyilvánostan kihirdette a törvényszék ítéletének rendelkező részét. Eszerint az ötöstanács bürlös nek mondotta ki dr. Szabó Gyula ügyvédet, mint szerzőt sajtó utján el­követett nemzetiség elleni izgatás és nemzetgyalázás vétségében és ezért az enyhitőszakasz alkalmazásával kéthónapi fogházra Ítélte el, /MOT/Ma. —•­— NEMZETGYALÁZÁS ÉRT HÁROMHÓNAPI 'FOGHÁZ , A büntetőtörvényszék ötöstanácsa, dr. Stüts Jenő törvényszéki tanácsel­nök vezetésével, ma tárgyalta Strém László újságírónak' a Népszava mun­katársának nemzetrágalmazási bünpörét, A kir. ügyészség a magyar állam és nemzet megbecsülése ellen irányuló, sajtó utján elkövetett vétség •* miatt emelt vádat Strém László ellen, aki a Népszava ez évi lanuár 2o»­ki számában "A gyűlölet" felirat alatt hosszabb cikket irt. A sajtóköz­leményben a szerző - egyebek közt - azt irta, hogy "míg a baloldali meg< mozdulások rendszerint csatasorba állítják a hatóságokat, addig a szélsőjobboldali uszításoknak, röpirat-hadakozásoknak^ ugylátszikl nincs gátja." A' cikkíró azt is kifogásolta, hogy a hatóságok ezeknek a jobboldali csoportoknak az összejöveteleit engedélyezik, vagy legalábl is elnézik, ezzel szemben az Ipari munkásság gyülekezési Jogát megnyir­bálják. . A törvényszéki főtárgyaláson a vádlott Strém Lászl° beismert) vétkességét, de hangoztatta, hogy legfeljebb túlságosan éles kifejezése ket használt'cikkében, de a magyar állam és nemzet érdekei ellen nem akart véteni­Németh János dr. kir. ügyész a vádat fenntartottá^ Riesz /Folyt. köv./Ky,

Next

/
Oldalképek
Tartalom