Magyar Országos Tudósító, 1938. július/2

1938-07-23 [185]

BARÁTJA FELJELENTÉSÉRE HATHŐN API BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK, Czirbusz György ügynök ellen régi barátja: az annakidején egy vasúti afférból kifolyóan sokat szerepelt Hrotkó István feljelentesera a királyi ügyészség sikkasztás s lopás és kétrendbeli okirathamisitás büntette miatt emelt vádat és ma vonta felelősségre a büntetőtörvényszék Héthelyi-taná­csa. A vád szerint Czirbusz és Hrotkó órák eladására társultak. Egy; ide& ig a két barát között zavartalan volt az együttműködés,'amíg Hrotkó nem követelt egyes darabokat, illetve azok árát Czirbusztól, Czirb$uz arra az álláspontba helyezkedett, hogy neki követelése van és joga volt meg­tartani a beszedett pénzt* Á tízéves barátság veszekedésekkel folytató­dott és Hrotkó végül feljelentést tett Czirbusz ellen. Panasza szerint két órát ellopott tőle és pénzt Is megtartott magának. Az okirathamis itás vádja Czirbusz sógora és sógornője feljelentéséből keletkezett. Az ő pa­naszuk szerint egy biankováltót beleegyezésük nélkül 1879 pengőre kitöl­tött és ezt adta biztosítékul Hrotkónak. A letartóztatásban lévő vádlott nem ismerte be bűnösségét. Véde­kezése 'szerint elszámolási viszony áll fenn még ma is közte és Hrotkó között, akihez több mint tizévos barátság füzi. Tagadta, hogy lopott vagy sikkasztott volna tőle. Az okirathamis itás vádjával kapcsolatban azt adta elő, hogy beleegyezéssel állította ki a váltókat. * A törvényszék kihallgatta ezután a tanultat, Hrotkó kijelentette, hogy most már nem is kívánja Czirbusz megbüntetését, csak hirtelen felhá­borodásáben jelentette őt fel, A sógor és sógornő terhelő vallomást tett: nem hatalmazták fel Czirbuszt a váltó kitöltésére. A bizonyító eljárás befejezése és Ohlschleger Andor dr, kir. ügyész vádbeszéde után a törvényszók az okirathamisitás és sikkasztás bűn­tettében" bűnösnek mondta ki Czirbusz Györgyöt és hathónapi börtönbünte­tésre Ítélte, amely nyomban jogerőre emelkedett 0 /MOT/ Sy, KIFOSZTOTTA A NAGYNÉNJÉT - KÉT ÉS FÉLÉVI FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK, A büntetőtörvényszék Héthelyi-tanácsa ma tárgyalta a négyrendbeli okirat­hamisítás és folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolt Büchler' Jenő kereskedő bűnügyét. Nagynénje: özv e Braun Mártonné jelentette .őt fel, mert furfangos módon kifosztotta c Braunnénak vidéken van kereskedése és gyakran feljár Budapestre bevásárolnia Büchler yegitségül ajánlkozott és megtudta, hogy az asszonynak sok pénze van takarékban. Rábeszélte,' hogy a férje nevén lévő takarékbetétkönyveket Írassa át a saját nevére, hogy igy könnyebben hozzájuthasson a pénzéhez. Az idősebb asszony gyanútlanul elfogadta a rokoni tanácsot, a legközelebbi alkalommal felhozta magával a betétkönyveket. Ekkor Büchler már valóra váltotta eredeti tervét: több takarékbetétkönyvet hamisított. Az egyik bankban, ahol tudomása szerint Braunné pénzének egyik részét tartotta ? elhelyezett öt pengőt ugyancsak Braunné nevére, a másikban pedig tizpengős betétkönyvöt váltott. Az ere­deti összeget azután meghamisította: az öt ok ötezrre ? a tiz'et tizezrre javította ki és amikor Braunné átadta neki elintézés céljából a takarék^ betétkönyveket, észrevétlenül kicserélte azokat a hamis könyvecskékké1* Braunné később ki akart venni ezer pengőt és ekkor a'bankban fel­fedték előtte a hamisítást. Ellene is folyt egyldelg eljárás, de az meg­szüntetéssel végződött, mert időközben kiderült, hogy Büchler követte el a bűncselekményeket. Megállapítást nyert az is,'hogy a jó takarékbetét­könyvekből több alkalommal nagyobb összegeket vett ki, 'A mai főtárgyaláson Büchler Jenő beismerte bűnösségét. Azzal vé­. dekezett, hogy nagyon könnyen lehetett B ra unnétól pénzt szerezni, tudta, hogy mások "kiszedtek"belőle nagyobb összegeket is ez vezette a gondolat­fa, hogy ő is rászedi* Azt azonban tagadta, hogy a. takarékbetétkönyvek­ben szereplő összegeket teljesen kivette, szerinte csak 35oo pengőt vett fel a betétekből. Kihallgatták ezután özv, Braun Mártonnót, aki elmondta, hogy mj­lyen^furfangos módon károsította meg a vádlott. Vallomása szerint I8000 ' pengő volt eredetileg a bankokban és ebből tizenhatezret vett ki Büchler B A törvényszék még kihallgatott néhány tanút, majd Ohlschleger An­dor dr. kir. ügyész vádboszéde után bűnösnek mondta ki Büchler Jenőt a vádszerinti csalás és okirathamisitások bűntettében és ezért összbünteté­sul ket es félévi fegyházbüntetésre Ítélte, - Nagyon sok a büntetés! - jelentette be a fellebbezését Büchler. Az ügyész nem fellebbezett, /HOT/ Sy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom