Magyar Országos Tudósító, 1938. július/2

1938-07-15 [185]

HÍREK MAGYAR EIŰÁEvK 31K~ k STOCKHOLMI" III .NEMZETKÖZI ASSSOlíiTtETEN. A Nemzetközi Asszony hét Spurné B árd o s-Fé lt o ro ny 1 Magda kezdeményezésére az idén harmadízben gyűjtötte Össze kongresszusra a világ asszonyait• A magyar előadóknak rendkivüli sikere volt a kongresszuson. Svédország, Norvégia, Dánia, Hollandia ás Finnorsz-'g asszonyainak szellemi és társa*­dalmi elitje látja vendégül a világ minden részéből Összesereglett több, mint háromsz'z résztvevőt, akik a nőtárs ad alom idős zerü kéröísét vitatták meg. Spurné Bárdos-Féltorony 1 Mag-: a a magyar no hivatásáról beszélt,. Baloghy Méri a tanár, szerkesztő a magyar nők úttörő társadalmi és nevelő munkáját Ismertette. Dr. Györgyi Júlia idegorvos a béke lélektani bizto­sítékairól t-rtott elő -öcs t f Brody Ernóné a n ^kérdéssel foglalkozó sajtó közvéleményt formáló befolyása emelésének szükségét Hangoztatta. A magyar előadások a hozzájuk fűzött javaslatokkal ém üt? általános érdeklődést keltettek és a Magyarország iránti barátságot és megértést hathatósan erősítették ./MOT/B • A BUDAPESTI ^KE~1^ KAI.ÍÁÍU JELENTÉSE. A 3udápesti Mérnöki Kamara most Küldte meg Bornemisza Géza ip írítgyl miniszteriek az 1937. évi működéséről szóló jelentését. A jelentésben a Kamra elsői? >rban Trianonról emlékezik meg és a mérnöki munkát iá azok közé az alkotó munkák közé sorolja, amelyek alkalmasak arra, hogy mai megcsonkítottságunkból kikerüljünk. A jelentés a t ov'.bbiakban megemlékezik a mérnöki karról általában, ismerteti a mér­nöki hivatás'fontosság át a nemzet életében, a sajtó fontosságát a mérnök­ség életében, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen be­vezetett ujitásókat, ezeknek különösen a mérnökökre vonatkozó részét, az egyetem ösztöndíj po] 1 tikáj't, a felsőoktatás reformját és a mérnök tovább­képzést, a mérnöki cim és hivatás védelmét a bíróságok előtt, a hadirok­kant mérnökök üg.;elt, a hites könyvvizsgálói intézménynek a mérnökökre vonatkozó részét, az uj mórnöknyilvánt-'ttást ás a mérnöki állásközvetí­tést, amelynek'során a Kamara az elmúlt évben 57 sikeres állásközvetítést bonyolított le- a legkisebb munkabért, a fizetéses szabxls igot és munka­időt szabályozó törvjny jelentőségét mérnöki szempontból ós a mérnökök önállósulási problémáit. A jelentés következő fejezete a magánmérnökökkel foglalkozik, által'nos helyzetképet ad, ismerteti az ügyvivő mérnökök panaszált, a közületek tervező tevékenységét, a mérnöki vá.lalatok nehéz­ségeit, szorgalmazza a mélyépítőipar képesítéshez való kötését, a magas­építési tervezés és Ipari munkák egymástól elkülönítését, a vizvezeték­és csatornaépítési jogosultság szabályozását,, a közmunkáknak a'végrehaj­tást megelőző költségvetési év utolsó negyedében való kiírását, a. terv­pályázatok eredményeinek rádió utján való közlését stb. Ezután' a közszol­gálatban álló mérnökök helyzetével foglalkozik a jelentés s ict ismétel­ten szorgalmazza a m : r sokszor vitatott kérdést, hogy a székesfőváros­nál egy mérnök alpolgármesteri Mlást szervezzenek. A továbbiakban a je­lentés a magán alkalmazásban álló mérnökökről ad számot, később a mérnöki társadalmi mozgalmakról, majd s mérnökök önkormányzatáról, a mérnöki nyugdíjintézet ós nyugellátás kérdéseiről^ A jelentés foglalkozik még^ fegyelmi biráskod áss al, a kamarát álladó választott bíráskodással, a mér­nöki kar képviseletével, a jogalkot ásóknak és a törvénykezésnek a mér­nökökre vonatkozó részével, a mérnöki kamara közgazdasági tevékenységé­vel és végül a mérnöki kamara belső tevékenységével. A taglétszám a ka- / maréban 1937. december 31-»én összesen 4.273 fő volt ,/M0T/J»

Next

/
Oldalképek
Tartalom