Magyar Országos Tudósító, 1938. július/1

1938-07-01 [184]

HÍREK ; , BORNEMISZA GÉZA a CSEPELSZIGSTI DÜN^EGTiÉSÜLET KCZGYÜLiSSN. k Csepelszigeti Duna egyesük t Bornemisza „Géza iparagyi miniszter elnökié sével csütörtökön aolután Csepelen a xiulturház nagyter­nébon t'irto ttap.dei közgyűlésit. L közgyüléssn megjelentek ü'áy István/ Pestvármegye főispánja, Kelemen Kornél, az OTT elnöke, vitéz i-ndro László/Pestvármegye alispánja, vitéz Somogyváry Gyula, Krüger Aladár, Mocsáry Dániel és"boozonáe. i Szabd Imre országgyűlési képviselők, Bodor ^n'al egyetemi tanár, Chikán Béla, Pest szenté rzsóoet polgár­mestere, Pohl Sándor, Újpest polgár cestere, a belügyministórium képvi­seletében Gálfy Imre osztálytanácsos,., a.Kereskedelem- ás köz­lekedésügyi minisztérium részéről Hensch Zoltán műszaki tanácsos, a föld művelés ügyi minisztérium részéről Vas Leó osztálytanácsos, az Or­szágos ^Magyar Idegenforgalmi Szövőt ség képviseletében Csáky IstVán gróf, Kon óz Jánosj Csepel község főjegyzője os még sokan mások. Bornemisza Géza ipa rügyi minisztert, aki fele séf5vei együtt érkezett, e iedalkapuv-'l fogad ták. s ü'áy István r őr . ispán, vitéz Endre László alispán 'és a Csepelszigeti Duna egyesület részé­ről Pichler" János Így vezető iga ásató üdvöz öl te . * Csepelszigeti Dunn-agyesülét közgyűlését a zsúfolásig megtelt kultúrteremben Bornemisza Géza iparügyi miniszter nyitotta meg. a miniszter elnöki megnyitójában rámutatott arra, ho^ey a ösepelszigeti Duna-iigyos Lilét már harmadik közgyűlését tartja ezúttal az ujjáépülé­sén-k 100. évfordulóját ünnepié Csepel községben. - Már közhellyé vált - folytatta a miniszter - az a mond ás ? hogy ma forrongó átmeneti korban élünk. A pelitik" , a technikai fe jlöcés, a gazdasági és kultur&lis élet eseményei rohamosan kö­vetik egymást, s a világ bármely táján lejátszódó események nálunk is éreztet ík natásuka t. Korunkban a megélhetéshez sokkal több munka szük­séges, mint a korábbi békés időszakban, ^ifégyén a kiélesedett ver­senyben csak ugy tudja megállni helyét, há fokozottabb erővel veti v,'agát bele az ölet küzdelmeibe. - Természetes, hogy az ilyen idegfeszítő küzdelemben erősen igénybett társadalom igyekszik életmód iát egészségesebb alapok­ra fektetni, k testi kultúra aajenem az utolsó évszázacpig elhanya­golt állapotban volt, de a háború után örvendetes fe ilődé-s.iek indult. Erre szükség.is van a lélek és a test kapcsolatánál f?.eva, mert a teát egészséges elete nagyban befolyásolja az ember szellemi működését is. - Nekünk/ magyaroknak nincsen okunk panaszba ni, hogy n sport tekintetében nátíérben maradtunk volna. 4 'magyal sporte^p berek világviszonylatban is igen kiváló eredményeket értek el ás tel­jesít menyeikkel nagy mért ákben hozzá járultak a magyarság jónimovériok fokozásához. De tisztában kell lenni azzal, ho y minden egyéni csúcs­tól jesitménynél, rekordnál'bagyobb jelentősége vsn annak,'hogy a széles néprét egeket, egészséges életmódra oeveMük és felkaroljuk a tömga sport­kultúra ját. Üpen ezért nemcsak a kormánynak, hanem a társadalmi tényezők­nek is arra kell törekedni, hogy az okszerű modern testi kultúra a nem­>p+ minél szélesebb népreiegé$|en eltérjedjen./ í'olyt.kö v./

Next

/
Oldalképek
Tartalom