Magyar Országos Tudósító, 1938. június/2

1938-06-22 [183]

-—A BUDAPESTI A 2ZTA LOS IPARTESTÜLET N.-.GYDIJAT NYERT A BERLINI NEMZETKÖ­ZI KÉZMÜVESKIÁLLITASON. A berlini nemzetközi kézművesipari kiállítás ma­gyar osztályának egyik legszebb és leglátogatottabb része a magyar búto­rok kiállítása, szakemberele és a látogatóközönség egyaránt elragadtatás­sal emlékezik meg a magyar bútorokról, qkiállitott Ízléses és művészi . szobare sz letekről. amelyek a magyar mubuToriparnak legjobb és legbeszéde­sebb propagandáját biztositják. Asztalosiparosaink kiváló munkáikkal olyan . össz­teljesítményt értek el, hogy ezért a Budapesti Asztalosok Ipartestülete külön nagydijat kapott, A magyar bútoripar külföldi kapcsolatainak továb­bi kiépítése szempontjából rendkívül nagyjelentőségű t i nagydij, vala­mint az egyes butoriparosoknak juttatott kitüntetés, amelyek a magyar bú­tor külföldi jó hírnevét nagymértékben emelik. /MOT/Vr, —-AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT ÜDVÖZLŐ FELIRATOT INTÉZETT A KORKaNYZóHOZ . Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat elnöksége vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója születésének hetvenedik évfordu­lója alkalmából ifjú Richter Aladárral, a kitűnő grafikussal művészi kivi­telű üdvözlő feliratot készíttetett, A feliratban az Iparművészeti Társu­lat többi között háláját fedezi ki a kormányzónak azért a magas érdeklő­désért és szeretetért, amellyel a magyar iparművészet é3 műipar iránt ál­landóan tanusit. A nemes anyagokból készített üdvözlő feliratot a társu­lat ügyvezető alelnöke Szablya János kormányfőtanácsos nyújtotta át Uray Istvánnak, a kormányzói kabinetiroda főnökének azzal a kéréssel, hogy a feliratot jutttvsstt el a Főméltóságu Ur kezeihez, /MOT/Vr, A NEMZETI MUNKAKÖZPOMT HAJÓKIRÁNDULÁSA• A Nemzeti Munkrközpont,Jnely a nemzeti alapon állo magyar munkásoknak Immár húszezer tagot számláló szövetsége, Igen népszerű akciót indított a munkásság szabed idejének hasznos és tartalmas felhasználására. Az akció neve "Becsüld a munkát", s az ennek keretében létesített szabadidő mozgalom tegnap tartotta har­madik hajókirándulását, igen nagy sikerrel,, A kiránduláson a munkásság meghívására a magyar törvényhozás mintegy harminc tagja, továbbá a ma­gyar társadalom számos reprezentánsa vett részt. Többek között ott vol­tak Péchy Manó felsőházi tag, Vajay Károly főispán, Konkoly-Thege Kál- ­mán, Mlskolczy István, Mlskolczy Hugó, Kölesei István, Jurtsek Béla, Bánó Iván, Molnár Imre, Endre Zsigmond, Nyíri István, vitéz Sebestyén Kál­mán, Vitéz Árpád, Péchy Imre, Hertelendy Miklós, Boczonádi Szabó Imre orszgy.képviselők és még sokan mások. Ott voltak még a hajó utasai kö­zött Wlnchkler István ny .miniszter, a MFTR elnöke, ^agykovácsy Milenkó kormányfőtanácsos, Rátkai Kálmán Író, Szabó Gyula a Ganz Villamossági r.t» tanonciskolájának vezetője, , »• X-X^J.^^ ; , v itéz Faragó Ede a pestmegyei népmüvelés vezetője, a hölgyek tözött vitéz Marton 3elánó, Bánó Ivánné, vitéz csicseri Rónay Istvánné, Farkas Sándorné, özv .Marton Ödönné és a magyar közélet több más tagja. A hajókirándulásaink bizonysága annak, hogy a ma­gyar, nemzeti gondolat jegyében működő munkások és a nemzeti vezetőtár­sadalom között eredményes munkát biztosító kapcsolat áll fenn, de bi­zonysága annak is, hogy ma már a Nemzeti Munkaközpontban tömörült mun­kásság nem lát ellenséget egyéb foglalkozási ágakban dolgozó magyar testvéreiben és hogy a társadalom vezetői testvéri kezet nyújtanak a Nemzeti Munkaközpont, Istent, hazát és tokét megbecsülő munkást ár s ad alma felé, hogy közösen küzdjenek a magyar értékek megbecsüléséért. A Nemzeti Munkaközpont vezetősége elhatározta, hogy a munkásság szórakoztatását szolgáló hajókirándulásokat rendszeresiti, hogy ezzel is közelebb hozza tagjait •,. .-más társadalmi osztályokhoz. /MOT/F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom