Magyar Országos Tudósító, 1938. június/2

1938-06-25 [183]

TANÜGYI KINEVEZÉSEK. A székesfőváros közoktatási intézeteinél a 87 .067/1938.VII. számú polgármesteri határozattal pályázat alá bocsájtott igazgatói, tanár tanítói és óvónői stb. állásokat július elsejei hatállyal a polgármester a következőkkel töltötte be: A 3 /három/ elemi iskolai igazgatói állásra: Adametz Gyula, Speoziár Zoltán, Tordai Ferenc elemi Iskolai h. Igazgatókat* A 2 /kettő/ polg.'rllslkolai igazgatói állásra: Babirák Mi­hály és Kárpáti Ottó polgári iskolai h. igazgatókat• 1 fiuiparostanonclskolai igazgatói állásra Hargitai István lparostanonclskolai id. igazgat t^ 1 leányiparostanoncslskolai Igazgatói állásra Lüscher Mar­git lparostanonclskolai h» igazgatót. 1 nőlpariskolai igazgatói állásra Tasnády Nagy Mária nő­ipariskolai h. igazgatót. 1 leánygimnáziumi igazgatói állásra vitéz Ghymes Béla le­ánygimnáziumi h» igazgatót. Rendes óvónőkké: Eszényi Anna, Fehér Ró ás a, Konrád Irén, Futó Endréné, Varga Dánielné, Borbély Irén, Pataky Margit Ideiglenes óvónőket. Elemi iskolai rendes tanítókká illetőleg tanítónőkké: Jenéi Endre, Gyekiss Emil, Sebeők B. László, Parragi Antal, dr. Kalapos Imréné, özv. Sípos Dezsőné, özv. Fazekas Kálmánná, dr. Lakatos Gézánó, özv. /rvai Gézáné, Juhász Karolin, Vass Endréné, Lengyel Ferencné, dr. Doró Istvánné, Kolos JClán, dr. Szén Ernőné, dr. Csánky Tiborné, Ligeti Béláné, Walter Gézáné, dr. Totln Józsefné, Ocskay Lászlóné, Demjén An­talné, Ákos Margit, Néraethy Gáborné, Horváth Antalnó, Preszly Gézáné, dr. Csetényi Andorné, Foerk Janka, József János né, Mottl Ilona, Virág Je nőné, özv. Talllán Gyuláné, Szabó Melánia, Földes Margit, Scheuer Jánosné dr. Koncz Sándomé, Schiró Ödönné, dr. Varga Józsefné, Főidényi Jánosné, Zolnay Ferencné, Fái Ilona, Görgényi Klára, dr. Érdy Imréné, Koppány Béláné, Erdőkövy Istvánné, Vágsellyel Margit, Ajazó Irma, vitéz Puy ITenő­né, Szabó Lászlóné, Józsa Erzsébet, Czeglédi Győrgyné, Pogány Lászlóné, Hinfner Piroska, Szimon Andrásné, özv* Schiller Károlyné, Thalherr Ervin­né, dr. Kiss Jánosné, Özv. Witkovszky Sándorrió, Szent-Imrey Béláné, özv, Subáki Károlyné, Thököly Blanka, Sugár Ferencné, Marinovlch Marcell­né, Klsfaludy-Puha Istvánné, Policzek Margit, Spányi Istvánné elemi ls­kaolai ideiglenes tanítókat, Illetve tanítónőket. Árvaházi rendes tanítókká: Holly Rezső, Korbóly Bele árvaházi tanítókat. Elemi iskolai énektanitókká: Nagy Kálmán, Kerényi Kálmán, Záborszky Géza elemi iskolai énekt anltókat • Továbbképző népiskolai tanítói állásra: özv. Demeczky Sándorné, özv. Kováts Gyuláné, Bálványos^ Zoltánné, Rákóczi Ferencné, Kárpáti Aurélnó, özv. dr. Geőcze Aladárne, Sváb Jánosné, özv. Púder Antalnó, dr. Rőczey Ferencné, Özv. Jakabfalvy Alödárné, Szabó Lászlóné, Némay Irén, Kovács Antalnó, Péchy Lászlóné, dr. Kárpáti Ernőné, dr. Baránszky Job Lászlóné lparostanonclskolai r. tanítókat, dr. Orbák Attiláné továbbképző népiskolai ld. tanítónőt, Szoboszlal Ferenc és Farkas Sándor, továbbképző népiskolai id. tanítókat. A polgári iskoláiméi: Fiúiskolái, tanári állásokra: Hét magyar nyelv és történelmi tanszékre: Bagoly László, Kapcsos Ferenc, Szíjártó Károly, Hanvai Vilmos elemi Iskolai r. tanító­kat, Putnai Károly, Mladionfcczky György, Fehér Tibor polgárilskolai Ide­iglenes tanárokat. Kettő történelmi és földrajzi tanszékre: Kempelen Imre és Lányi Miklós polgárilskolai ideiglenes tanárokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom