Magyar Országos Tudósító, 1938. június/2

1938-06-17 [183]

H I R s K I&jRÉDY BÉLA MINISZTERELNÖK, GRÓF TELEKI PAL ÉS URAY TIVADAR KITÜNTE­TÉSE. Chlgl Albáni herceg, a szuverén máit-:! lovagrend nagymestere vités Imrédy Béla miniszterelnöknek, gróf Teleki Pál dr. kultusz./iniirzternek és Uray Tivadar dr.-nak, a kormányzó kabinetirodája főnökének, a máltai lovsr.;rend magisztrális nagykeresztjét adományozta. A nagymester dr.Szép László miniszteri tanácsost is kitüntette, aki a rend magisztrális kereszt­jét kapta. /M° T /B. BEZ/HJLT A SZÉKESFEHÉRVÁRI TANÜGYI KIÁLLÍTÁS. A Szent István ünnepsé­gekkel kapcsolntosan Székesfehérvár: a központi elemi iskola helyiségei­ben tanügyi kiállítást rendezett. A kiállítást dr. Balassa Brúnó, a s zeke sfhérv ári tankerület főigazgatója rendezte, s összegyűjtötte a tan­kerület iskoláinak anyagát. A kiállítás anyagát huszonnégy tanteremben helyezték el. A nagy pedagógiai munkát végzett kiállítást ötvenezer lá­togató nézte meg, /MOT/3. R E N D Ö. ii 3 É G Á&»MEGHALT FAZEKAS ÁRON DETEKTIVFÖFELÜGYELŐ. Súlyos gyász érte a m.klr. Államrendőrséget, 58 éves korában Urnapján reggel meghalt Fazekas Áron detektivfőfelügyelő• Fazekas Áron harminchárom év óta állott a rend­őrség kötelékében s ezen idő alatt mindig s főkapitányságon teljesített szolgálatot. Egyike volt a legkitűnőbb detekt iveknek és az'utóbbi évek gyil­kosságainak és rablásainak nyomozásában vezetőszerepe volt. Két héttel ez­előtt kezdett- betegeskedni a hatalmas fizikumú detekt ivf őf elügyeló, ^be­szállították a 3ethesda-korházba, ahonnan két nappal ezelőtt a Verébé ly­klinikára vitték, hogy májbajára gyógyulást találjon. A betegség követ­keztében tüdőgyulladás állott be Fazekas Áronnál, aminek következtében Űrnapján reggel meghalt. Halála Őszinte részvétet keltett nemcsak a rend­őrség körében, hanem a társadalomnak széles rétegeiben is, ahol Fazekas Árontigen jól Ismerték ós szerették. Temetése szombaton, június 18-án, délután négy órakor lesz a Kerepesi­1 temető halottasházából. /MOT/B. H I R S K A HONSZ VEZETŐSÉGI ÉRTEKEZLETE. Június 19-én, vasárnap reggel kilenc órakor a MOVE székházban /VI .,Podmaiiczky-utca 45./ vezetőségi értekezle­tet t .^rt a HONSZ, amelyen a kormányt vitéz Keresztes-Fischer Ferenc bel­ügymldiszter képviseli* Szombatin este a HONSZ vezetősége megkoszorúzza a Hősi Emlékmüvet, s az értekezletre érkező hadiözvegyek is testületileg vonulnak ki az ünnepségre, hogy virágaikat elhelyezzék a Hősök Emlékkö­vén. A közgyűlésen képviselteti magát a főváros és az egyéb közhatóságok is. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom