Magyar Országos Tudósító, 1938. június/1

1938-06-01 [182]

ÉRETTSÉGI Tr.LApíOZó. A budapesti I*ker.állami Verbőczy István gimnázium 1903 T 1913 t 1918, 1923. A/.osztály és 1928. B/. osztály éveVben érettsé­gizett volt növendékei jubiláris érettségi találkozójukat közösen rende­zik meg június 12-én, az intézet tornatermében. Részletéé pro grammot küld Trombitás Gyula dr. gimnáziumi Unár /ÍI», Batthyány-utca 31. Telefon: 150-886/ /kOT/B, Pro domo: Fenti hi r szives közlését kéri a T,Szer­ke sztősegektől dr»Orbók Attila, &z Esti Újság munkatársa* AZ IDEI AKÁCkJlZELÉS. Az akác az áprilisi éiaájUQ eleji f.?gyok alatt országszerte elfagyott. A tipikus akácv idókeken, óriási erdőségekben egyáltalában nincs virág* Egyes kivételes helyeken azonban elég szépen virágzik az akác és ezeket a területeket a ván Jormáhészek túlzsúfolták* A Ma^ar Méhészeti Egyesülethez oefutott jelentések szerint az akác,bár már egy hete virágzik, érdemleges hordást eddig ezeken a helyeken sem adott. A mézhozam előreláthatólag a vándorlás költségeit sem fogja fe­dezni. Mindezekre való tekintettel a raézpiacon igen elénk a kereslet,s a kereskedők rnár hordás előtt igyekeztek lekötdl a várható raézoiennyisó-» get. Kínálat hijján azonban üzletkötés alig történik. A méhészek közlé­sei szerint tavalyi tarlóraézet rnrzság *tételekben a feladó v asutállomási­tól 125 pengőért, akácmézet 130 pengőért adtak el május hónap folyamán. A 92 pengős minimális mézár nem felel meg a piaci árviszonyoknak,a mé­hészek előreláthatólag kénytelenek lesznek az erre vonatkozó megállapo­dást felmondani, illetve a mai viszonyoknak megfelelően módosíttatni. /MOT/B. A " SAiüURAI LE/NYA" JAPÁN FILM DÍSZBEMUTATÓ JA. A Magyar Nippon Társa­ság rendezésében kedden mutatták be a Fórum Filmszínházban a Samural leánya clmü eredőt 1 japán filmet. A színház épületén hatalmas japáni . zászlók lengtek, egymásután érkeztek a színház elé a meghívott előkelő­ségek gépkocsin. Ott voltak Yamamoto japán ellentengernagy, ' Suwa Tsutomut, a japán császári követség vezetője, Wc?Jksmatsu Kanemitsu,vezér­kari ezredes, kptonal attasé és a követség többi tagja, Mikecz Ödön dr. 1 g^zságügymlniszter, Onni Tálas finn követ ós meghatalmazott miniszter feleségével, Erdmansdorff német követ és felesége, az olasz és jugosz­láv követségek képviselői, Antal István dr. és Kunder Antal államtitká­rok, Gömöry Laiml ^L.íszló rendkívüli f Lövet ós meghatalmazott miniszter, a Magyar Nippon'Társaság elnöksége és sokan másrk, a magyar közélet kl­tübőségel közül. A film meséjét Wekamasa Kawaklta Irta, zenéit pedig Ysmada Koszak, a tokiói filharmóniai társaság karnagya komponált hozzá. Az előkelő közönség mindvégig nagy élvezettel szemlélte a csodálatos szépségű japáni tájakat, amelyek a filmben megelevenedtek és a film le­1 percet3se után hatalmas tapssal fejezték ki megelégedésüket, /MOT/B«

Next

/
Oldalképek
Tartalom