Magyar Országos Tudósító, 1938. március/2

1938-03-23 [177]

/A MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS BIHALATAí ES DÍJAZÁSAI. Folytatás 2./ Juhoknál; A fásult gyapjas merino kosok nagyobbtestü cse­nort jában nagy.aá ij at~ nyert a derekegyházi uradalom, l/a dijat a sőregi uradalom, és . ár oly i László grof felgyői uradalma, i/b dijat Zombory Rónay Béla Örököseinek gazdasága és Semsey László grof uradal­mánál:, i/c dijat Stern Árpa" ;r* gazdasagának juhesoport j a? A fés#9gyapjas merino kosok kisebb testű csoportjában l/a dijat kapott "íenckhsim László grof, i/b dijat Pallavicini Alfonz • Károly őrgróf, i/c dijat Sztra.ny__avszky Sándor dr 0 , i/d dijat Hohner István bár., i/e dijat Mágori uradalom, i/f díjat Vekerle Sándorné és l/g dijat .'/enckhelm Friderika grófnő gazdaságának juhesoport j a, Fésü.sgyapjrs merino anyák közül I. dijat nyertek a se­regi uradalom juhai. A hus merino juhok IS hónapos ós idősebb koscsoportjá­ban a nagydijat nyerte a Magyar-Német Mezőgazdasági Rt,, l/a dijat Lehner Vilmos, i/b ij-t Nlrnseé Pál és i/c dijat a Mezőgazdasági Ipar kaposvári bérurad álmának juhesoport j a; A posztó gyapjas merinok csoportjában I, dijat nyert Hunyady Ferenc grof. a clgáják csoportjában elismerő oklevelet kapott a kisszállási uradalom, a rackák csoportjában pedig a Debreceni Gazdasági Egyesület gazdáinak juhesoportja» Sertéseknél: A/ Hússertések: A yorkshire kanok csoport­jában nagydíjat nyert a" Haltenberger-gazdaság; a 10 hónapon felüli kanoknál l/a dijat kapott Ferenc bo^or királyi herceg, i/b dijat a premontrei prépostság uradalma, i/c dijat Szirtes Sándor, l/e dijat Biedermann László, l/e dijat Biedermann Imre báró kancsopoftja, a 10 hó­napon aluli kanok csoportjában l/a dijat kapott Purgly Pál* A yorkshire kocák csoportjában l/a dijat kapott Böhm István, i/b dijat Grünfeld Gé­za, i/c dijat Festetics György herceg, i/d dijat Esterházy Tamás gróf, i/e dijat Hajdú Leó és József gazdasága* A közép yorkshire kocák közül l/a dijat nyertek Alsőtakáchi Farkas Géza kocái, a berkshire csoportban I. dijat kaptak Csete| Herzog Mór báró örökösei uradalmának sejtései, ugyancsak ez'az uradalom nyerte az első dijat a cornwall sertések cso­portjában is. Mangalica sertéseknél: nagydíjat nyert a szatmári püspök­sége l/a dijat Jármy Menyhért dr,, . Okány 1 Andor, .'-/enckhelm László gróf, Geist Gáspár ör», Festetics Kristóf grof, a Mezőgazdasági Ipar Rt. uradalmának tenyészete, i/b dijat kaptak Bornemisza Elemér báró, TJrbán Petemé báróné, Pazonyl Elek János, Wenckhelm Jenő gr w f, Andrássy Géza gróf és Szőke Sándor dv» mangalicái, i/c dijat kaptak Hohner István bá­ró, Szilassy László, Böhm Márton, a . _ osorvásl uradalom, Kövér János, Wenckheim Matild grófnő kanjai, i/d dijat kaptak Sváb Lő­rinc, Poroszlói Graefl Károly, a földespusztai gazdaság, a mágori urada­lom, veszprémi káptalan és Festetics Sándor gróf mangalicái, i/e dijat kaptak Farkas György, a majsal béruradalom, Venckheim József gróf, Wenckheim Sarolta grófnő, a ffeneslkai gazdaság. , gróf Sennyey János és Anna, Gábor József tenyészetéé A 15 hónapnál idősebb mangalica kanok csoportjában l/a dijat kapót; t az egri fő káptalan* i/b dijat Zichy Alá­járná grófné, i/c diját Festetics György herceg, i/e dijat a sarkadi béruradalom kanjai,. A 12 hónapnál fiatalabb mangalica kanok csoport­jában l/a dijat kaptak vitéz Jékey Ferencné, i/b dijat Biedermann László, i/c dijat Isaák Elemér, I/d dijat az egri érseki uradalom süldő kanjai. A mangalica kocák csoportjában l/a dijat kaptak Geist Gáspár, i/b dijat •/enckhelm Matild grofnó, i/c "Íjat Csobajl Gyula dr. kanjai. A fekete fecskeha.su mangalica kanok csoportjában elismerő oklevéllel tüntették ' kl Károlyi László gróf felgyúl uradalmának és Sivá Ernőnek mangalicáit. Díszoklevelet kaptak versenyen kívül az zirci apátság, a mezőhegyes! és bábolnai ménesblrtokok, Kecskemét-város bugaci gazdasága, a karcagi mező-. gazdasági szakiskola és & Önkormányzatok Kárpótlási Vagyonának gazdasá­* ga mangalica csoportjaid /Folytatása következik,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom