Magyar Országos Tudósító, 1938. március/1

1938-03-01 [176]

R E N D 6 R S 13 G RABLÓT ivlAD.'.S• özv.Maleczky Tamásné 72 éves magánzóno, sic* Pestújhe­lyen 3osn„ ák-utca 87 ,sz.házban lakik, szombaton éjjel lakására tartott, araikor az 57.sz.ház előtt egy kerékpáros hátulról nekiment, fel "bitötte és az ut mellett elhúz. dő árokba lökte. A kerékpáros ezután leszállt ke­rékpárjár 1, elvitte Maleczkyné 60 P-t tartalmazó retlküljét és zsákmá­nyával elmenekült* A rendőrség az ismeretlen rablót -imádót nyomozza, /MOT/E. HÍREK NOEGGERATH T.MTAR EIoADlSA. A fr-eyburgi egyetemen a g; ervekg: rr.. ászát tanára, Noeggerath, az Orvosi Tov ábbképzés Központi Bizottságának" ós a Szellemi Együttműködés Szövetsége magyar egyesületének meghívására már­cius elején több előad 's megt art ás ára M?-y arországra érkezik. Március 5-én, szombaton délután hat órakor az egyetemi gyermekkll lkán, /VIII., Gólya-utca .48./ tart előadást. Március 7-én, hétfőn délután hat órakor a Szellemi Együttműködés Szövetsége magyar egyesületének rendezésében az Országos Szociálpolitikai Intézetben /VIIISzentkirály1-utca 7./ Később Debrecenben, Szegeden és Pécsett is tart előadást. Az Orvosi To­vábbképzés Központi Bizottsága/VIII., Üllő 1-ut 26./ Írásbeli megkeresés­re részletes pregrammot küld* /f/iOT/3. TÖKÉLETESEN GYoGYlTHATo A VÉRBAJ. A Teleial Egyesület előadássoroza­tában legutóbb dr.Guszmann József egyetemi tanár beszélt'a. nemibeteg­sógek gy. g„ ltásának fejlué sóról az utolsó negyven évben. Véleménye sze­rint nem volna szabad az orvostudomány mai fejlettségemellett senkinek elpusztulnia vérbajos betegségben. A nemibetegségek elleni küzdelem si­kere kizárólag a beteg és orvos lelkiismeretétől függ, mert a gy gy keze­lés lehetősége ma már tökéletes. Ezután dr.Rajka Ödön főorvos,"a nemi­betegsége]: elleni küzdelemben felmerülő nehézségekről beszélt, hangsú­lyozva, hogy a. nemi betegeknek: . csak kisebbik fele az, aki magát töké­letesen és kitartóan gy-:g;-kezelteti • A Teleia" legkozeleobl előadásain, március 6-án vasárnap -^é lelőtt 11 órakor az Orvosi K e szln<ban dr.Biró Béla egyetemi m.tanár, a prostuticlo okairól, dr.Boöon Károly egyetemi m.tanár pedig a nemibe­tegségek belgy gyászát 1 következményeiről t-rtanak eloa-ást./MOT/B. A SZÍV VÉRIÖ3RI1TGÉSENEK ZAVARAI. A Népegészsé -ügyi Múzeum szociális e 1 : .;aö-'• ssorozatában március 2-án, szerdán este hét órakor dr.váradl Haynal Imre közkórházi f.'orvos tart előadást a sziv vérkeringésének zavarairól. /MOT/B. ---ívlEITDELbNYl LÁSZLÓ ELőAD.'SA A.JOG*3ZEGYLET3EN. Március 5-én, szombaton délután hat órakor a Budapesti íg„vé"i kamara előadótermében teljes ülést tart a Magyar Jogászegylet, amelyen "r.Hendelényi László a fest­I vidéki '-.irályi törvényszék elnöke tart előadást "Az angol és magyar U-Hjüntetostatlsztika összehasonlítása" címmel, /ÍÍ0T/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom