Magyar Országos Tudósító, 1938. február/2

1938-02-16 [175]

Budapest, 1938. február 16. XX e évfolyam 37. szám, II ÍREK MEGALAKULT A MAGYAR-FINN TÁRSASÁG ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYA.Nagy­számú és lelkes résztvevő jelenlétében dr„Belák Sándor egyetemi nyilvá­nos rendes tanár elnöklete alatt fiegnap alakult meg a Ma>';yar-Finn Társa­ság Orvostudományi Szakosztálya 0 Az elnök megnyitójában körvonalazta a szakosztály célkitűzéseit, majd dr.Keleti József, a MOOSZ főtitkára, a szakosztály ügyvezető alelnöke Ismertette részletesen a magyar-finn or­vosi kapcsolatok kiépítését. Az előadáshoz elsőnek bilkei Pap Lajos egyetemi magántanár szólott hozzá, aki személyes tapasztalatok alapján világította meg a kapcsolatok gyakorlati jelentőségét. Dr.Gaskó Dezső főtitkár bejelentette a finn-magyar orvosi csere megvalósításét, mely­szerint március 13-án dr.Schnellmann . . Aarnó sebész és dr. Valle Aarné belgyógyász, mint a kultusz^ormány és az orvosi továbbkép­zés vendége, tanulmányútra érkeznek Budapestre,, Suttinen finn követsé­gi attasé a követség nevében magyar nyelven fejezte kl szerencse kivá­natait. A szakosztály az egyesület országos kiterjesztése céljából a vidéki egyetemi városokból elnökségi tagokat is választott. /MOT/B. ELŐADÁSOK. A TELEI*. EGYE 3 u LET BEN« Február 20-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a Budapesti Orvosi Kaszinóban /Andrássy-ut 2./, a Teleia Egye­sület előadássorozatában dr.Ranschburg Pál egyetemi rk.tanár "A nemi betegségek ideggyógyászati vonatkozásai", dr.Temesváry Miklós fló'orvos pedig "A nő és a nemi betegségek" cimmel tartanak előadást. Belépődíj nincs, /MOT/B. A STATISZTIKAI TÜRS^SÁG ÜLÉSE 0 Február 22-én, kedden délután öt óra­kor előadóülést tc.rt a Magyar Statisztikai Társaság, a Központi Sta­tisztikai Hivatal üléstermében /II e Keleti Károly-utca 5-7,/Az ülésen Szél Tivadar dr,miniszteri titkár tárt előadást az uj rákbetegség! felvé­telekről és a rákstatisztika ujabb eredményeiről a /MOT/B. AZ ÜGYVÉDEK SPORTEGYESÜLETÉNEK ÉS TURISTA EGYESÜLETÉNEK KÖZGYŰLÉSE. Az Ügyvédei; Sportegyesülete február 28-án, délben 12 órakor, határozat­képtelenség esetén március 9-én, este hét órakor, az Ügyvédek Turista Egyesülete február 28-án délben negyed egy órakor, határozatképtelen­ség^ esetén március 9-én, este negyed nyelekor tartja évi rendes/cözgyű­lését az Országos Jgyvédotithon Egyesület tanácstermébenö Ugyanekkor ala­kul meg az ügyvédek Turista- és Sportegyesülete;, /MOT/B 0 —A POSTÁS SPORTEGYESÜLET TORKV.BEI-ÍÜTATÓJA,. A Postás Sportegyesület feb­ruár 27-én, délelőtt fél 11 órakor Bornemisza Géza kereskedelemügyi mi­niszter fővédnöksége, Hallá Aurél dr»államtitkár és Terstyánszky Ákos államtitkár, a posta vezérigazgatójának védnökségével torna bemutat ót tart a városi Szinhá^ban, /MOT/Bo J AZ ERDÉLYI NŐEGYLET VIDÁH MŰSOROS E3TÉLY"E« Február 26-án, este fél­Ju nyolc órakor a TESZ helyiségeiben vidám műsoros estélyt rendez a Szilá­!\f gyi Erzsébet Erdélyi Nőegylet, /MOT/B*

Next

/
Oldalképek
Tartalom