Magyar Országos Tudósító, 1938. február/1

1938-02-15 [174]

A KÖaíUNKATAN/í S ÜLÉSE, A Főváros i.- Kö zm unkák Tanácsa e hó 15-én,'ked­den délelőtt dr, Bessenyey Zénó elnökletével ülést tartott. Az ülés elején az elnök dr, Lamotte Károly alpolgármestert; a Közmunkatanács rendes tagját meleg szavakká], üdvözölte legfelsőbb hely­ről történt magas kitüntetése alkalmából. Az üdvözlőszavakra dr. La­motte Károly meghatódottan válaszolt, kijelentve, hogy a Közmunka­tanács ügyeivel ugyanolyan, sőt még nagyobbszeretettel kivan foglalkoz­ni a jövőben, mint eddig.-. Ezután a Tanáb s több uj utcaelnevezést állapított meg. A' Tanács már hosszabb ideje nem foglalkozott utcaelnevezési kérdésekkel, mivel azonban rövidesen sor kerül a világitó házszámtáblák felszerelésé­re, szükségessé vált a függőben levő utcaelnevezési kérdések mielőbbi el­intézése. Az egyes utcanevek megállapításánál a Tanácsot az a szempont is vezette, hogy a hasonló hangzású utcaneveketj különösen a tájékozó­dás és a kézbes itések nehézségei miatt,, kiküszöbölje* A Tanács súlyt helyezett utcaelnevezéseknél arra is, hogy amennyiben az utcanevek tör­ténelmi személyek és események emlékét örökítik meg, ezek abban kifeje­zésre jussanakc A Tanácstöbbek között a Horthy ki klós-hid budai hídfőjé­nél kialakult nagy teret Vitézek-terének, az innen kiinduló 100 méter széles főútvonalat Szent Koron a-utjának, az Óbudára kivezető fő itt vonalat Árpád fejedelem-utjának nevezte el 0 A Zsigmond-utcát Zsigmond király­utjának, a József-teret József fiád or~t érnek, a. Rudólf-teret Rudolf trón­örökös-térnek, a Lenkey-utcát Lenkey János~utcának s a Rudolf-rakpartot Széchenyl~rakpartnak, a Gólya-utcát Bókayy uános-uJtcának, a Németvölgyi árkot Jagello-utnak, a Szépvölgyi árkot Virág Benedek utcának, az Alkotás­utoát Gömbös Gyula-útnak,,- a Hegyalja-ut folytatását képező és a Budaorsl­uttól a Németvölgyi-utig vezető főútvonalat Wolff Károly-utnak, a Hold­utcát gróf Klebelsberg-utcának, a Kertes z--i.itcát , Nagyatádi Szabó­utcának és a Rőf aragó~ut cát Tormay Cecil-utcának nevezte el a Tanács, A Tanács ezután még több ügyet tárgyalt* A II,, Budakeszi­ut 11,'szám alatti ven.-'óglőnek garázs céljaira való átalakításához hozzá­j árult o A József-utca szabályozását a Tanác s aként módosítottá, hogy az utconalnak a szólességót egységesen 18 méterben állapította meg. A mó­dosítással kapcsolatban megállapította a Tanács a környező terület be­építési módját is olymódon, hogy a beépítési mód általában véve a kenetes beépítés - egyes utcákban elbkertekkelr A Tanács foglalkozott a rendőrfőkapitányságnak az utcai gép­kocslvárakozóhelyek ügyében, beküldött átiratával. A végleges megoldás ebben a kérdésben csak a szabályozási tervek alapos tanulmányozása és mó­dosítása után lesz lehetségeoo Addig is azonban, amíg a szabályozási ter­vek alapján e célra kijelölendő területek Igénybevétele g lehetővé vá­lik, a Tanács a legnagyobbmértókben támogatja a főkapitányságnak azt a törekvését, hogy a jelenlegi közterületeknek mindazon részei, amelyek ké­vé sbbé forgalmasak, különösen nagyforgalmu időkben, mint például az Eucha­risztikus Kongresszus Idején, kocsivárakozó helyekül kijelöltessenek és felhasználtassanak, /MOT/B ( y; 1 * *

Next

/
Oldalképek
Tartalom