Magyar Országos Tudósító, 1938. január/2

1938-01-17 [173]

A HADIROKEAET IPAROSOK wS KERESKEDŐK ífAGYGYuD^E* A Hadirokkantak Országos nemzeti Szövetségében tömörült iparosok és kereskedők vasárnap délelőtt a Keres ke de Imi és Iparkanara disz te rmében nagygyűlést tartottak. Az ülésen Bornemisza Géza ipari és kereskedelemügyi miniszter képvisele­tében báró Kruchina lároly miniszteri osztályfőnök és Gyulay Lajos mi­niszteri tanácsos jelentek meg. Ott voltak Terstyánszky Ákos, a posta vezérigazgatója, a vitézi szék képviseletébon vitéz Bartha László tábor­nok, a főváros részéről Dorogsághy Győző tanácsjegyző, Cziprián Ödön ma­szaki tanácsos, továbbá a Frontharcos Szövetség, a HAV, a Kereskedelmi ós Iparkamara, a IÍYÜK03Z képviselői, A hadirokkant kereskedők és iparosok zsúfolásig megtöltötték a dísztermet, Friedrich Boldizsár, a szakosztály elnöke mondott megnyitó beszé­det, üdvözölte a megjelent előkelőségeket és hangoztatta, ho^y eniek a sokat szexivédett hadirokkant-tábornak végre meg kell adni, ha nem is a jól megérdemelt jutalmat, de legalább is az életlehetőséget, A hadirok­kant iparosok részéről Gavora Zsigmond okleveles mérnök terjesztette elő kívánságaidat, Szükséges - mondotta - a hadirokkant iparosokat ^egiHető kedvezmények uj rendezése,, A vitézeket megillető kedvezményedet, értéke határra való tekintet nélkül, a hadirokkant kisiparosokra, vállalkozókra is ki kell terjeszteni. Szigorúan be kell tartani a közszállitási szabály­zatnak a hadirokkantakat érintő pontjait. Kérik* hogy a hadirokkant ipa­ros ajánlatának beadásakor mentesüljön a bélyegilleték lerovásának köte­lezettsége alól« A hadirokkant iharosoknak a honvédelmi minisztérium se­gélyalapjából anyagbeszerzési kölcsönt kell juttatni, A középületek ház­mesteri állásait elsősorban hadirokkant iparosokkal töltsék be, A ható­ságok a házilag végzendő munkálatoknál hadirokkant iparost bizzanak meg a vezetéssel, a szabadkézből kiadandó munkálatoknál pedig elsősorban lehetőleg hadirokkant iparost bízzanak meg a kivitelezéssel, A nagygyűlés résztvevői állandó helyesléssel kisérték az elő­terjesztett kivanságokat s ugyancsak egyhangúlag sürgették; hogy a vitéz Antal János által a hadirokkant kereskedők nevében előadott ké­relmeket is sürgősen teljesítsék. Kérik, hogy a hadirokkant utcai áru­sok ne köteleztessenek iparigaz-olvány beszerzésőre<» A hadirokkant keres­kedőket mentesítsék a portáladó, valamint a kiugró reklámtábla közterüle­ti helyfoglalási dijának fizetése alól, A behozatali engedélyekéi a ha­dirokkant kereskedőket részesítsék előnyben és a vámhitel éknél adják meg számukra a legnagyobb kedvezményt,, A hivatalok és a közüzemek a köz szál­lítások husz százalékát tartsák fenn a hadirokkant kereskedőknek és a közszállításóknál ugyanaz az árelőny illesse meg őket, mint é vitéz ke­reskedőket,. Tizenötezer pengőig terjedő szállításoknál mentesítsék a ha­dirokkant kereskedőket a bánatpénz lefizetése alol, Csak'akkor fizesse­nek bélyegkötelezettséget, a mii or a pályazatot elnyerték- Nyilvános ver­senytárgyalás kivételivel minden esetben egy hadirokkant is felszólítandó árajánlat-tételre,, A kosszallitasi szabályzatot be nem tartó közszolgá­lati alkalmazottat vonjak fegyelmi felelősségre,, Az ajánlatok feletti döntés után az ajánlattevőknek legyen joguk megtudni az ajánlati árakat e Vitéz Árvátfalvi Nagy István országgyűlési kej.vj.sel 5, a HONSZ elnöke bejelentette, hogy az országos szövetség m.fndénben támogatja az elhangzott kívánságokat-,' Ez a hősi "tábor megtette a kötelességét, vérét áldozta a hazáért,, tegyék lehetődé számukra, nogy a nemzeti munkában ré sztyehesseneko A legnagyobb bizalommá 1 vannak" Boaieni sza Géza ipar­ügyi és kereskedelmi miniszter iránt, aki többször tanúbizonyságát adta, í hogy szivén viseli a hadirokkantak kéréseit* Az országos elnök indítvá­nyára a nagygyűlés egyhangú lelkesedéssel táviratban üdvözölte Bornemisza /Folyt f fcÖVö/

Next

/
Oldalképek
Tartalom