Magyar Országos Tudósító, 1937. október/2

1937-10-20 [166]

MAGYAR ORSZÁGOS TirnósiTú IC é z í r a t fl , , A pénzügyi bizottság ülése,3.oldal, JBudapeetjl937. október 20. /A pénzügyi bizottság ülése, F o 1 y t q t á s.2,/ Megállapitjr. beszéde további folyamán Büchler József, hogy az Elektro­mosmüvek költségvetése szerint annak bevételei túlságosan ra>,.y,^.sak,ép­pen azért semmi értelme sincs annak, hogy az •,rammérő orák dijait,ame­lyek feié'ÉÉDEbsn a kisfogy asz tásu szegényemberek egész tömegét sujtjá^ tovább is szedjék. Ennek beszüntetésére inditványt is tesz. Azt hang­súlyozza, hogy az üzemi szolgáltatásokat meg kellene gyökeresen refor­nálni és pedig olyképpen, hogy az üzemek ne haszonra dolgozzanak,^s en­nek következtében azokat az összegeket, amelyek a főváros háztartásiból elmaradnak, adóemelés utján pótolják. ^ Felkéri a pártokat, hogy ezt az elgondolását tegyék megfontolás tárgyává. A költségvetést nemT fogadja el. II üi le r Antal is amellett van, hogy az ^árammérő órák dijainal: szedését szűntessék meg, mert ezt akkor vezették be,amikor az üzemek rendkívül rossz helyzetben voltai:. Most azonban más a helyzet, s ezt az összeget nélkülözni lehet .Ezután rámutatott arra, hogy ug3^ a fővárosnál, mint egyee üzemeknél bizonyos tekintetben vállalkozó.i hit­bizományok alakultak ki. Az Elektromosmüveknél évről-évre hosszú időn át ugyanazon vállalkozók kapják meg és. pedig egyszerű megbízás folytán a munkákat,ami kifogás alá esik, mert igy nem lehet megállapítani, hogy nyilvános versenytárgyalás esetén nem kapnának-e lényegesen olcsóbb ajánlatokat. A Gázgyár száz és száz kisiparosnak ad igen kényes termé­szetű munkákat, éppen igy uz Elektromosmüveknél is be kellene vezetni ezt a módszert. Ezután a munk-sság helyzetének javításáról beszélt, A költségvetést elfogadja. Pctrovácz Gyula Büchler Józsefnek azt a javas­latát bírálta, amelyben Büchler József felszólította az összes párto­kat, hogy tegyék megfontolás tárgyává az üzemek tarifájának leszállí­tását és az ezáltal előálló hiányokat adók utján szerezzél: meg, Petro­vác2 szerint ez az elgondolás megfelel a szocialista párt álláspont­jának, de nem felel meg a polgári pártok felfogásának, mert ez azt je­lentené, hogy az amugyis agyonterhelt polgárságra ujabb adót kellene kiróni, ami nem egyeztethető össze a keresztény igazsággal. Vannak szol­gált ..twSck, amelyeket nem lehet másképpen kezelni, csak úg^y^ hogjr azok jövedelmeket hajtsanak és pedig azoknak a hozzájárulása revén, akik ezeket a szolgáltatásokat élvezik. A fővárosnak óriási tőkéje fekszik az üzemekben, amelyekácellhogy bizonyos jövedelmeket is hajtsanak. Az vita tárgyát sem képezhet", hogy az óriási terhek legnagyobb részét a polgárság viseli amugyis, ujabb terheket tehát semmiféle formában, leg­kevesbbé azonban adó alakjában nem szabad rárakni { L költségvetést elfogadja. a / B^r é d y^ Ernő szerint'közérdek azt kívánja,hogy az üzemek a főváros háztartásához hozzájáruljanak, az a hiba azonban,hogy az állam elszedi azokat a jövedelmeket, ameéyeket az üzemek nyuj­tanaks a fővárosnak* A legnagyobb elismeréssel beszélt az üzemek veze­tőiről, akik lelkiismeretesen látják el feladataikat. Sajnálattal álla­pította meg, hogy az üzemi bevételeket olyan célra kell a fővárosnak fordítania, ami állami feladat lenne, tehát lassankint az a helyzet alakul ki, hogy a fok áros segélyezi az államot, Ha az üzemek tiszta ho­zadékát városi feladatokra tudná fordítani a főváros,akkor nem volna a költségvetésében deficit. A/főváros addig nem mondhat le az üzemek hoz­zájárulásairól . ameddig az állam nem adja vissza azokat - a bevé­teleket , amelyeket elvett, D e m ó n y i Aladár megállapította, hogy ha az üze­mek magánkezekben volnának, akkor sem lennének olcsóbbak. Nem drágák a tarifák, a leül földi árakhoz hasonlítva kiderült, hogy nálunk olcsóbb a villany és a gáz„ Annak a véleményének adott kifejezést, hogy nem lehet kizárólag adókból fedezni költségvetési kiadásokat, szükség van más bevételi forrásokra, is., B á n ó c z x László megállapító!la, hogy minél ol­csóbb legyen a tarifa, mert annál olcsóbb a termelés. Ha az üzemek ma­/' gánkezékben volnának, valószinüleg drágábbak volnának a tarifáik. Az üze­i, meket a közönség érdekében váltotta meg a főváros,.. Helyes lenne, ha a főváros összeülne az állammal és tisztázná} hogy kit milyen adóforrás M illet meg, ~ /folyt, köv,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom