Magyar Országos Tudósító, 1937. október/2

1937-10-16 [166]

HÍREK AZ ESZTÉTIKAI TÁRSASÁG FELOLVASÓ ÜLÉSE. A Magyar Esztétikai Társaság október 19-én, kedden délután félhatkor a Feszek Klub előadótermében /VTT., Kert sz-utóa 36./ felolvasó ülést tart, amelyen Hamvas Béla ?•. "Velasquez /fszichológia és prósa a festészetben/ címmel. /MOT/B. —IDTN 13 MéJGTuRTJÁK A SZEPESI BÁLT. A"Szepesi Egyesület Budapesten" rost tartott választmányi ülésén Priohradny Kálmán ás Krisch Jenő elnök­T.sével elhatározta, hogy az idei f,.rsangon is megrendezi január 15-én a Hungária Szállóban hagyományos Szepesi Bálját. Az egyesület a bál ren­delésére a tavalyi e'inöks áge t,dr .-Fáykiss Istvánt, dr.Kissgyörgy Istvánt is Kerékg ártó Lászlót kérte fel. A rendé zőblzotte ág elme Xl.^H-.rthy Mik­lós -ut 53 .1.1. Te le f on .2 5-98-34 . /íviO T/B . RENDŐRSÉG k BELÜGYMINISZTER ELISMER. SE A BUDAPESTI RENDŐRSÉGNEK. Széli József brlügyminlszter leiratot intézett a budapesti rendőrfőkapitányhoz, s eb­ben elismer is ..t fejezi ki a budapesti rendörségnek a légvédelmi gyakor­... tok során tanúsított magatartásáért és munkájáért. "Megelégedéssel áll pitom meg - mondja a leirat - hogy a Legutóbb tartott légv -deImi gyakorlat során a székesfőváros teljes elsö­t- ti t és' ének ideje alatt kosai ztons égi szempontból a legkisebb zavaró ese­mény sem f -r ."ult elő. Ez a leköss ág fegye Mezéttsége mellett elsősorban a megtett előrelátó int.i-zked -selenek ..s annak a példás magatartásnak tu­lajdoni tha tó, ame Ilye 1 a rend őr S-g egész testülete a polg ars ág s zemóly 1 és v a gy on 1 biz tons ág át me gv ad t e • Ennek a légvédelmi gyakorlatnak sikeres lebonyolítása al­kalmából örömmel állapi th^tom meg .«zt is ,hogy rendőrségünk a honvédelmi hatos ágainkkal és szervcinkkel a hagyományos és a közszolgálatban elenged­hetetlen te?.jes megértésben és összhangban teljesítette feladatát,amiről előttem örömömre a honvédelmi miniszter uv is dics.:rőleg emlékezett meg. Ezért a magatartásért -s a derekas munkáért Méltóságodnak, valamint a vezetése alatt álló testület tisztikarának, detektivtestületének és őr­személyzetének őszinte c 1 ismer.-.semet fejezem kl."/M0T/E. HÍREK FELOLVASÁS PÉKÁR GYéULÁRóL. A Hollós Mátyás Társaságnak október 18-án, hotfon este félhét órakor a Szent Gellért s z ál ló na gy te rmébe n tartandó ülésén Havas István, a Petőfi Társaság titkára olvas fel a következő cimmelí "Pékár Gyula a Petőfi Társ-.s ág elnöki székében". /MOT/B. ~-«ELo\ADÁS OLASZORSZÁGRÓL. A Magyar Nemzeti Szövetségben /V., G éza-utca 4. I.em./ október 19-én, kedden d.,iután hat órakor Mihály László Író tart előadást "Az uj Róma és a magyar fiatalság" címmel* Mihály László ismert i-c és hírlapíró ösztönéi j jal hossz, "ob utazást tett Olaszországban, elő. adásán a budapesti fascio tagjai is megjelennek. A belépés díjtalan, ér­v . deklSdőket szívesen látnak. /MOT/B, I (W^OS < EVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom