Magyar Országos Tudósító, 1937. március/2

1937-03-17 [160]

— ÖTÉVI SZIGORÍTOTT DOLOGHÁZRA ÍTÉLTEK EGY MEGRÖGZÖTT BŰNÖZŐT. h, büntetőtörvényszék vitéz Ottrubay Dezső elnöklésével Ítélkező tanácsa ma tárgyalta Halmán Róbert 42 éves állásnélküli füszeressegéd bűnügyét, A kir, űgyészóég tizenkét rendbeli magánokirathamisitás büntette, illetve vétsége, yolc csalás és kétrendbeli sikkasztás büntette cimén emelt vádat ellene* lman nagyon ao ks zor volt már büntetve, legutóbb háromévi szigorított do­logházra; a soproni fegyintézet igazgatósága feltételes szabadságra bocsáj­botta, amely 1939 június 27-én ^árt volna le, A volt fegyenc azonban alig­hogy kiszabadult ujabb bűncselekményeket követett el. Különböző cégek nevé­"o en, de azok felhatalmazása nélkül felkereste a Dreher-gyí> 'és Polgári Ser* .Sző illetékes képviselőit s tőlük árukat csalt ki, de hasonló móöbn, hamis ; egrendelőjegy segítségével szélhámosságokat követett el a Hunnia csokolá­dégyár, a Gschwlndt gyár, a Boon J.W. és társa r.t, , a Hindu csokoládé-6u és kak&ógyár, a Szent István tápszerművek r.t,, a Hutter és Lever r.t, ká« rára is, A terhére rótt sikkasztásokat azzal követte el, hogy élelmiszer ­vásárlásra pénzeket vett fel, amelyeket elsikkasztott. A tömeges feljelentések után a veszedelmes szélhámos újból le­tartóztatásba került és a kir, ügyészség vádja alapján vonta felelősségre a bíróság. Halmari beismerte bűnösségét s azzal védekezett, hogy családja van s nyomorában követte el az ujabb bűncselekményeket. Az elnök ezzel szemben megállapította, hogy az első csalás alkal­mával 5oo pengő jogtalanul szerzett pénzhez jutott, tehát nem lett volna szükééce nyomban más apróbb csalásokra, A törvényszék kihallgatta a károsultakat, majd Vudy Oszkár dr, ügyészségi alelnük vádbeszéde után bűnösnek mondta ki Halmán Róbertet a vád­szerinti cselekményekben és előéletére való tekintettel a dologházba való visszautalásra itélte: az ott töltendő legkisebb időtartamot ezúttal .0tév­őén állapította meg* Az ítéletben ugy á vádlott, mint a vádképviselője meg nyugodott s igy az nyomban jogerőre emelkedett. /MOT/Sy, •—KOMMUNISTA DIÁKOK ÜGYE A KÚRIA ELŐTT, Emlékezetes még, hogy kétévvel ezelőtt középiskolai tanulók között kommunis­ta propagandát folytattak s a szervezkedés irányitóit és tagjait a rendőr­ség letartóztatta, majd a bíróság el is itélte. Az ügyészség Szigeti Péter 19 éves főiskolai hallgatót, Löwi Imre 28 éves szabósegédet, Schwarcz Sán­dor 28 éves ügynököt, Hegedűs Ágnes 22 éves óvónőt és több fiatalkorú közép ­iskolai tanulót vádolt meg államfelforgatás bűntettével, illetve vétségével, Szigeti Péter és társai különböző ürügyekkel érintkezésbe léptek a fiatal­korú diákokkal, akik között kommunista propagandáé folytattak, vitaestéket, előadásokat rendeztek. A törvényszéki tárg aláson a vádlottak legnagyobbrészt t agodták bűnösségüket, a bizonyitó adatok alapján azonban a birósóg Schwarcz Sándort kéthónapi fogházra, Szigeti Pétert egyévi börtönre, Löwi Imrét ti­zen ötnapi fogházbüntetésre itélte. Hegedűs Ágnes óvónőt a törvényszék bizo­nyítékok hiányában felmentette, két fiatalkorú diákot pedig két-kéthónapi a fiatalkorúak fogházában eltöltendő szabadságvesztés büntetésre itólt a tör­vényszék, A több." diákot a biróság próbára botzsájtotta, Az iiaólőtfcábla a Szi g oti Péterre kieeabott; egyévi börtönbünttőst helybenhagyta, Schwarcz Sán ­dor és Löwi Imre büntetését négy-négyhónapi fogházra sulyosbitotu s mint­hogy Hegedűs Ágnes ügyében a főügyészség a bejelentett fellebbezést vissza­vonta, az óvónő felmentése jogerőssé vált, A tábla az egyik fiatalkorú vád­lott büntetését nógyhónapi fogházra súlyosbította, a többi diákra kiszabott Ítéletet jóváhagyta, A kommunista diákok ügye ma került ak irályi kúria elé, /P 0 lyt. köv./P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom