Magyar Országos Tudósító, 1936. november/2

1936-11-16 [152]

§ § A 1 agyar Országos Tudosito jelenti: Reményi Schneller Lajos dr, ország­gyűlési képviselő vasárnap tartotta meg beszámolóját Baján.- A beszámolón, amelyet pártvacsorával kötötte!' össze, megjelent Fernbach Bálint főispán, Alfölc'y Béla országgyűlési képvseilő éa Baja város közönségének szine­java, A megjelenteket vitéz Hódsági Béla üdvözölte, majd Katona Antal köszöntötte fel Reményi Schneller Lajos képviselőt. Reményi Schneller Lajos beszámolójában vázolta az összes aktuális bel- és külpolitikai kérdésedet .Beszámolóját a megjelent közönség nagy lelkesedéssel fogadta, Alföldi Béla országgyűlési képviselő felszólalása után bizalmat szavaz­tak a kerület képviselőjének. /x/tle. HÍREK HkV^S ISvV^N KÖ1IS AZ EGRI GifiDOÍIYI 5£íiRSASÁG 5AGYGYULLSÉT. Az egri Gárdonyi Társaság vasárnap nagygyűlést tartott a város előkelő társadal­mának jelenlétében. Az ülésen Török Kálmán elnökölt, aki megnyitójában a mai irodalmi eszményekről beszélt, utána Bárány László főtitkár olvasta fel jelentését, Veszprémy Dezső alelnök felolvasást tartott, Llálnássi Ödön székfoglalót mondott a magyar nép lé lekről,, végül a közönség lelkes ünneplése közben Havas látván, a Petőfi Társaság főtitkára, mint meghivott vendég nagy figyelem között legújabb költeményeiből adott elő. Az"" elnök záróbeszédében elismerő szavakkal méltatta az előadott költeméa nyek értékét,/MOT/Vr. Pro domo:Az egri Gárdonyi Társaság elnök-, 3ége kéri mély tisztelettel a nagygyűlésről szóló tudósitás teljes egészében való közlését. POLITIKA —ALFÖLDY B/LA KUNBAJA KÖZ3LG DÍSZPOLGÁRA. Kunbaja község képviselőtes­tülete november 4-én tartott gyűlésen pártállásra való tekintet nélkül egyhangú lelkesedéssel a község díszpolgárává választotta Alföldy Béladr. egészségügyi főtanácsos, országgyűlési képviselőt. A lakosság ezzel a választással őszinte háláját és elismerését kivánta kifejezni a képviselővel szemben, akinek a község fejlesztése ás felvirágoztatása terén elévülhetetlen érdemei vannak. Az elismerés és hála közvetlen, külső megnyilatkozásra jutott ott november 10-én, amikor Alföldy Béla dr. ellátogatott a községbe. Makay Gábor tb. kanonok, esperes plébános a község egc;sz lakosságának álén üdvözölte az első díszpolgárt, méltatva érdemeit, amelyeket az ellenzék is elismerni kivánt azzal, hogy az ünnep­lésben és a közebéden ugyancsak teljes számmal résztvefct,/kOT/n/ HÍREK A SVÁBHEGYI SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZ BITEKKARA NAGYSIKERŰ HANGVERSENYT RENDEZETT vasárnap. Az ünnepi beszédet dr. Szabó János plébános mondta, majd nagy tetszéstől kisérve Sándor Gabriella szopronszólót énekelt, Percei Zsuzsi és Erzsébet Hándel Arioso-ját adta elő hegedűn és zongo­rán, Eörsy Nagy Árpád Bihari zongorahangversenyét játszotta el, Farkas Sándorné Mendelssohn-dalokat énekelt és Farkas Ödön csellón játszott. A zenekari kiséretet a Bszkrt zenekara szolgáltatta, iiüller Károly fő­zeneigazgató vezetésével, s az énekkart pedig gróf Keglevich Antal egyhá­zi karnagy vezényelte. Az ünnepi hangversenyen megjelent előkelő közön­ség lelkes ünneplésben részesítette a szereplőket,/MOT/B, A TERIIÉ SZETT UDOMANYI TÁRSULAT mezőgazdasági szakosztálya novenber 19­én, csütörtökön délután hat órakor ülést tart, amelyen Husz Béla a buza­rozsdárol értekezik, utána Kühn István tart szakelőadást. /IÍOT/B, .sí .

Next

/
Oldalképek
Tartalom