Magyar Országos Tudósító, 1936. augusztus/2

1936-08-25 [146]

líl \J JL, 11 n ^ 1 J.J. J. J-V O J.L MEGHALT 3ALT..ZÍR DEZSŐ TISZÁNTÚLI REFO'ikÁTUS Í ; Ü3P0K, A ZSINAT ÉS A KONVENT LELKÉSZI ELNÖKE. Fájdalmas megilletőd *sse 1 jelentjük -* inai magyar nemzedék egyik legnagyobb hat ásu alakjának, kivételes pályát megfutott fiának elmúlását. A hivatali rendben első református lelkipásztor, társadal­munk i-.a egyházi éíetHnk kimagasló ve rére.Kj&i iságe: Balt a % á r peWő <~-r, kir.titkos tanácsos, tiszántúli református püspök,a debre^ ceni egyház, az Országos Zsinat, u'z Egyetemes Konvent és a Protestáns Közös Bizottság lelkészi elnöke, az országgyűlés felsóházának tagja, a debreceni Tisza István Tudományegyetem államtudomány i es teológiai díszdoktora, hatvanhatodik esztendejében ma,délután 5 óra 10 perckor a debreceni sebészeti klinikán, kinos és hosszú szenvedéssel meggyö­tört testét-lelkét visszaadta Teremtőjének. Az utolsó órákban zokogó gyermekei, legközvetlenebb rokonai és barátai, s a kezelőorvosok vol­tak ez egy ház naggyal; felesége, aki súlyos betegen maga is a debreceni klinika lakója, nem lehetett ott férjenek legnehezebb perceiben es a nagyasszony még nem tudja, hogy harminchát éven át jóban-rosszban ideális élettársát immár csak a másik, jobb világban láthatja viszont., A püspök régóta fenyegető* mégis oly tragikus körülmények között bekövetkezett halála szinte leírhatatlan megdöbbenést keltett a magyar protestánsok soraiban, s benne az egész református egyházban*­amelynek az utóbbi kot évtized alatt a legfelsőbb őrhelyekről volt irányitója. Szűkebb hazájában, a Tiszántúl meg *=ppen rajongva szeret­ték, a tiszai magyarság benne kereste es találta meg tökéletes kife­jezőjét, ennek körében zajlott munkásságának nagyobbik r^sze,s egy emberöltőn keresztül páratlan lelkesedéssel és tekintéllyel vette kö­rül a magyar glóbusznak ez a fele. A gyászhír rövid negyedórák alatt végigfutott a fehér paróchiákon, Dee-recenben pedig a Nagytemplom Rá­kod-" i-harang j a hirdette el borongó kondulással, hogy a nagy püspök,az özvegyek, szegények, árvák feledhetetlen istápja elköltözött a földi . terekről. Baltazár Dezső betegsége es haláláé Baltazár Dezső már évek óta gye ngélked ett i fc int egy három esztendeje husmérgezésen esett át és tulajdonképpen ekkor kezdődött végzetes kimenetelű betegsége. Máj-mérgezés lépett fel, amely annyi­ra megviselte a püspök szervezetet, hogy egészen rövid idő alatt ijesj tőén lesoványodott: szinte máról-holnapra csaknem husz kilót veszített testsúlyából. Környezete aggodalommal Játtá, hogy a kevéssel előbb még töretlein egészségű, daliás férfi hirtelen megöregedett. A püspök közmondásos, roppant akaraterejevei igyekezett úrrá lenni legyengült fizikuma fölött, s bár ismételve hónapokig volt gyógykurán Karlsbadban és más fürdőhelyeken, mindez csak átmeneti javulást eredményezett. A nyarat mint minden évben, családjával együtt most is Debrecen melletti mint ab irtokén, Zeleméren töltötte és boldog magányos­ságban készült a?, augusztusvegl ORLE-gyülésekre, ahol huszonötéves egy­házfői jubileumával kapcsolatban a közvetlen kartársak, leikés zkollégál készültek alapi tó-elnöküket ünnepelni. Körülbelül két hete ujabb baj verte le lábáról Baltazár Dezsőt. Vese-komplikációk jelentkeztek ás ez a roham érák alatt annyira kimeritette,hogy azonnal be kellett hozni a debreceni sebészeti klinikára. A püspök akkor még bizott állapotának jobbrafordulásában ••-•s maga cáfol tattá meg a súlyos betegségéről ország­/: szerte elterjedt iiis-eket. A debreceni Tisza István-egyetem, amely Bal­<L taaár Dezsőben egyik létrehozóját tiszteli, a legkiválóbb orvostanáro­Tj kat mozgósította, HUttl Tivadar sébészprofesszor, Fornet Béla dr.bel­1 ,gyógy ász-tan ár, Bácker István dr. , Keller Ferenc dr.,Lusztig Józsa dr Ul*?ok éjt-nappallá téve fáradoztak a krízis elhárításán, de a betegszo­bából taioc lehangolóbb JUrek jöttek* AB utóbbi napokban a püspök már alig vett táplálékot magához, ki-kihagyó eszmélettel, teljes apátiában, »*£tlanul feküdt ágyán,. /folyt, köv./ w

Next

/
Oldalképek
Tartalom