Magyar Országos Tudósító, 1936. június/1

1936-06-05 [141]

FŐVÁROS. K szekció A JÓTÉKONYSÁG NAPJA. A június 8.-án és 9 -én, hétfon és kedden a buda­pesti jótékonysági egyesületek közös gyüjtőnapot tartanak. A gyűjtésen be­folyó összegekből egyaránt részesülnek a Szociális Missziótársulat által gyámolított szegények, a Vakokat Gyámolító Egyesület gondviseltjei, a Nyomorék Gyeremekek Otthonának lakói, továbbá a különböző patron ázsegyesü­letek által segélyezett és nyilvántartott rászorultak, A jótékonyság nap­jának hölgybizottsága a napokban tartotta utolsó ülését és ezen elhatározta hogy felkéri a társadalmat arra, hogy ne zárkózzék el a támogatástól, mert minden befolyó fillér a társadalom számkivetettjeinek jobb sorsát, boldo­gulását fogja szolgálni, A nagygyűlésen megállapították a jótékonyság nap­ján gyűjtő hölgyek névsorát ós elhelyezését ls. Beosztások a következe: I. kerület: A Krlsztina-körut 1 póstar,pulotával szemben Madarassy Elememé, Szabolcska Lászlóné. A Krlsztlna-köruton a DéllvasAtnál Patz Sándorné, a Krisztina-téren, a Kaszinó előtt Kaslcs Margit, vitéz Lubkovits Istvánné. A Döbremtei-téren Braschenz Rudolfné, Meskó Zoltánná, a Szebyenyi-Antail-tér Osváth Imréne, Pávay-Vajna Béláné, a Szentháromság­téren Radnay Árpádné, a Disz-tóren gróf Zichy Gabriella, Zalán Istvánné, a Bécsikapu-téren . Blachy Gyuléné, dr. Varsányi Mátyásnó. II. kerület: Batthyányi-tér: Eckermann Mária, Krisztina­kör ut, Anna-udvar előtt Schlarf Jakabnó, Berzsenyi Béláné, Marglt-körut Kelety Károly-utca sarok Baracs Kérolyné, Schlffer Mór né. Marglthld budai hídfőnél Dobos Istvánná, Huszty Józsefne. Régi Szentjános kórház előtt Lmdmayer Györgyné, Dévény Gyulánó, Fogaskerekű előtt Puskás Kálmánná, Pogány Vlncóné. Pálffy-tér Rubéhyl Béláné, Vasek Ilona. III. kerület: Lukácsfürdő előtt báró Korneth Béláné,Mikusay Margit. Főtéren: dr. Hartl Lajosné és Feigl Istvánné. Florián-tér .-áh Hlatky Mlksáné, Tuba Gergelyné, 9,-un Móhr Henriimé. Bécsl-ut Szentmar ­glt kórház előtt Kemény Józsefne. IV. kerület: Vámház-körut 2 előtt Richwels Ferenoné, Deberto­lls Ferencné, Kálvin-téren Ravasz Lászlóné, Szászy Béláné,MUzeum-körut Kecskeméti-utca sarok Sáros 1 Győzőno, Egyetem-tér dr. Petrl Pálná, Muzeum­körut Károlyi -utca sarok Forgách Tivadar né, Barlslts Józsefne, Kossuth Éajos-utca Astoria előtt Imródy Béláné, Kállay Miklósnó, Kossuth L-utcában Kaszinó előtt Kösztler Róbertné, Kossuth L.-u. Semmelweis-utca sarok toi­oehler Istvánné, Kossuth Lajos-u. Szénésyy papirüzlet előtt gróf Batthy­ányi Tlvadarná, Szegedy Maszák Aladárnó, Ferenciek-tere Kovács-féle üz­let lőtt Fabinyl Tlhamérnc, Deák Andrásné. Ferenciek-temploma előtt Sipőcz Jenőné, Hanák Szllárdné. Apponyi-téren Bacsák Zsigmondné, Vecsek­leőy Józsefne, Erzsébethld-Pest 1 hídfő Dömény Edéné, Váci-utca, Eskü-ut sarok, dr. Pétery Ferencné, Hójjas Pálné, Váci-utca Piaristák előtt 0.-án Schnltzl Gusztávnó, Szatter Ferencné, 9,-én Révész Tlvadarné. Váci-utcá­ban Harisbazár előtt Szenes Istvánné, Petőfi-utcában Harisbazár előtt gróf Eszterházy Mlhályné, Sternlscha károlyné, Petőfi-utca Párisi-utca sarok Koch Ferencné, Somogyi Oszkárnó, Petőfi-tér, szobor mellett Kirsch­ner Oszkárné, Szervita-tér Slpekl Bálás Béláné, Földváry Emma. Váci-utca Kristóf-tér sarok Zlnner Nándorné, Váci-utca Vörösmarty-tér sarok Vajda Ácosné, Pete Csöngőmé, Deák-éérl templom előtt Broschko 0. Adolíné, Ho­rusltzky Henrlkné, Veress Lászlóné, Václ-utca-Szerb-utca sarok, Troppau­er Ilona, Molnár-utca Kaas Ivor-utca sarok Németh Margit, Katona Klára, Veres Pálné-utoa 9. szám aleőtt Dalik Miklósné, Racské Lászlóné, V. kerület: Deák Ferenc-Beesi-utca sarok Bernolák Károlyné, Leohner Alfrédné. Vigadó-téren Haugli előtt Havas Mlksáné, Hevesi Simon­ná. Vörösmarty-téren gróf sennyey Gózáné,Posch Lívia, Harmincad- és Bécsi­utca sarok Steffanlts Istvánná Dorottya-Wurm-utca saroir* Vészi Józsefne. Dunapalota előtt a korzón Epler Sándorné, Ádám Aladárné, Lánchíd peszl hidfő Czobler Gusztávnó, Farkas Jenőné, Ferenc József-tér Kereskedelmi Bank előtt Keller Endréné, Papp Jánosné. Lipótvárosi Kaszinó előtt Rotten­steln Merné, Tisza István-utca Erzsébet-tér sarok Cocron Károlyné, Tisza István-utca József-tér sarok Polgár Elemérné, Molnár Istvánné. Erzsébet-tér Sas-utca sarok Blahunka Sándorné, Zámborszky Irén. Erzsébet-tér Wekerle­utca sarok Laufer Józsefne. Illés Marcelné, Tisza István-utca Vilmos csá­szár-ut sarok Ulbrich Oyulané, Lafrankó Oyuláná. /Folyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom