Magyar Országos Tudósító, 1936. június/1

1936-06-06 [141]

A JÓTÉKONYSÁG NAPJA. A június 8,,-.ón és 9 'én, hétfőn és kedden a buda­pesti Jótékonysági egyesületek közös gyüjtenapot tartanak^ A gyűjtésen be. folyó összegekből egyaránt részesülnek a Szociális Missziótársulat által gyámolított szegények, a Vakokat Gyámolító Egyesület gondviseltjei, a Nyomorék Gye remekek Otthonának lakói, továbbá a különböző patronázsegyesl­letek által segélyezett és nyilvántartott rászorultak. A jótékonyság nap­jának hölgybizottsága a napokban tartotta utolsó ülését és ezen elhatározta) hogy felkéri a társadalmat arra, hogy ne zárkózzék el a támogatástól, mert minden befolyó fillér a társadalom számkivetettjeinek jobb sorsát, boldo­gulását fogja szolgálnia A nagygyűlésen megállapították a jótékonyság nap­ján gyűjtő hölgyek névsorát és elhelyezését is, Beosztásuk a követkéz"' I. kerület: A Krlszt ina-kör ut i póstar.palot ával szemben Madarassy Elememé, Szabolcs ka Lászlóné, á Krisztina-kőrúton a Délivasmtnál Patz Sándorné, a Krisztina-téren, a Kaszinó előtt Kaslcs Margit, vitéz Lubkovits Istvánné e A Döbrente 1-téren Braschenz Rudolf né, Meskó Zoltánná, a Szebyeny i-Antail.tér Osváth Imréne, Pávay-Vajna Béláné, a Szent háromság­téren Radnay Árpádné, a Dlsz-tóren gróf Zichy Gabriella. Zalán Istvánné, a Bécsikapu-téren . Blachy Gyuláné, dr« Varsányi Mátyásné. IIo ki-rülets Battnyányi-tér: Eckermann Már la, Krisztlna­körut, Anna-udvar előtt Schlarf Jakabné, Berzsenyi Béláné, Margit-körut Kelety Károly-utca sarok Baracs Károlyné, Schlffer Mór né« Marglthid budai hídfőnél Dobos Istvánné, Huszty Józsefre - Régi Szentjános kórház előtt Lindmayer Györgyné, Dévény Gyuláné- Fogaskerekű előtt Puskás Kálmánná, Pogány Vincénó. Pálffy-tér Rubányl Béláné. Vasek Ilona, lile kerület: Lukácsfürdő előtt báró Korneth Béláné,Mlkusay Margit t Főtéren: dr 0 Hartl Lajosné és Feigl Istvánné* Florlán-tér _ 5-án Hlatky Miksáné, Tuba Gergelyné, 9„..on Móhr Henriknéo Bécsi-ut S zentmar ­git kórház előtt Kemény Józsefnée IV. kerület: Vámház-kör ut 2 előtt Rlchweis Ferencné, Deberto­lls Ferencné, Kálvin-téren Ravasz Lászlóné, S2ászy Béláné,Müzeum-körut Kecskeméti-utca sarok Sáros! Győzőno, Egyetem-tér dr. Petri Pálnó, Múzeum, körut Károlyi -utca sarok Forgách Tivadarné, Barlslts Józsefne, Kossuth Éajos«utca Astoria előtt Imrédy Béláné, Káilay M.lklósné., Kossuth L-utcában Kaszinó előtt Kösztler Róbertné, Kossuth L 5 oU c Semmelweis-utca sarok Mi­Cehler Istvánné, Kossuth Lajos-u 0 Szénésyy papirüzlet előtt gróf Batthy­ányi Tlvadarná, Ssegedy Maszák Aladárné, Ferenciek-tere Kovács-féle üz­let ; lőtt Fabinyi Tihamérnu, Deák Andrásnéa Ferenciek-temploma előtt Slpőcz Jenőné, Hanák Szilárdnál Apponyl-t éren Baosák Zsigmondné, Vecsek­leőy Józsefne', Er zsebe thid-Pest 1 hidfő Dömény Edéné, Váci-utca, Eskü-ut sarok, dr. Pétery Ferencné, Héjjas Pálné, Váci-utca Piaristák előtt O.-án Schnitzl Gusztávnó, Szatter Ferencné, 93.-én Révész Tivadarné. Váci-utcá­ban Harisbazár előtt Szenes Istvánné,, Petjf i-.utcában Harisbazár előtt gróf Eszterházy Mihályné, Sternlscha Károlyné, Petőfi-utoa Párisi-utca sarok Koch Ferencné, Somogyi Oszkárné, Petőfi.tér, szobor mellett Kirsch­­ner Oszkár né, Szervitáitér Sipeki Bálás Béláné, Földvár? Emma. Váci-utca Kristóf-tér cárok Zinner Nándorné, Váci-utca Vőrösmarty»tór sarok Vajda Ákosné, Pete Csöngőmé, Deák-Sérl templom előtt Broschko G 8 Adolfiné, Ho­rusltzky Henrlkné ? Veress Lászlóné, Váci™utca-Szerb-utca sarok, Troppau­er Ilona, Molnár-utca Kaas Ivor-utoa sarok Németh Margit, Katona Klára, Veres Pálné-utca 9, szám aleőtt Dalik Miklósné, Racskó Lászlóné, V e kerület: Deák Ferenc».Eécei-utca sarok Bernolák Károlyné, Lechner Alfrédné. Vigadó-téren Haogli előtt Havas Miksáné, Hevesi Simon­ná. Vörcsmarty-téren gróf sennyey Gézáné, Posch Lívia. Harmincad- és Bécsi­utca sarok Stoffanlts Istvánné Dorottya~Wurm* a sarok Vészi Józsefne. Dunapalota előtt a korsón Epler Sándorné, Ádám Aladárné, Lánchid pesti hidfő Czobler Gusztávnó, Farkas Jenőné, Ferenc József-tér Kereskedelmi Bank előtt Keller Endréné, Papp Jánosné,. Lipótvárosi Kaszinó előtt Rotten­stein Mérné, Tisza István-utca Erzsébet-tér sarok Cocron Károlyné, Tisza István-utca József-tér sarok Bolgár Elemér ne, Molnár Istvánná, Erzsébet-tér Sas-utca sarok Blahunka Sándorné, Zámborssky. Xrén 0 Erzsébet-tér Wekerle­utca sarok Laufer Józsefne, Illés Marcelné, Tisza István-utca Vilmos csá­szái'-ut sarok Ulbrich Gyuláné, Lafranké Gyulánée /Folyt. köv»/

Next

/
Oldalképek
Tartalom