Magyar Országos Tudósító, 1936. május/2

1936-05-25 [140]

S G Y H A Z I HÍREK BALTAZÁR DEZSŐ PÜSPÖK FtíLSZEi-ITáLTE AZ UJ DEBRECENI HARANGOKAT, Deb­recenből jelentik, hogy az ottani "ispotály"-templom uj harangjait tegnap, a Hősök vasárnapján szentelte fel Baltazár Dezső dr. tiszántúli református püspök. Igen nagy közönség jelent meg a harangszente­lési szertartáson, ahol a püspök szent szolgálata mellett közreműködött a Szanci I/Iolnár Albert-énekkar is. /KOT/F, —-ÁRPÁDFÖLDÖN AEFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÜLT, A Cinkota melletti Árpádföldön vasárnap adták át rendeltetésének az uj református templomot, amely kisemberek megható áldozatkészségéből létesült. Egy S i p o s Imre ne­vű nyugalma?ott városi tűzoltó egész háromézernógyszáz pengőnyi össze­gyűjtött pénzét adta oda, hogy Isten háza felépülhessen. A templomszen­telési szertartást a pestmegyei református egyházmegye esperese, M o ­c s y Mihály, továbbá B.P a p István nyug.budapesti teol,tanár,S i­k ó Zoltán dr.őrszentmiklósi és Mörömpő Dezső rákoszentmihályi lelki­pásztorok végeztek, akiket e presbitérium élén az árpádföldi gyüle­kezetet közvetlenül gondozó Kádár László vallástanitó-lelkész fo­gadott ós üdvözölt. Az ünnepen szolgálatot végzett még egyebek között S z i n o k Zoltán pestszenterzsébeti lelkész és R ó t h e y Ferenc dr.fogondnok,v.főispán. /iáOT/F. HÍREK —950 BEÜSI DIÁKLÁNY ES DIAK LüDAPlSSTI LÁTOGATÁSA. A székesfőváros vo­nat sze -.'vezetének kétségkívül egyik legsikerültebb kulturtaljesitménye az, amelynek eredményeképpen 950 becsi diáklány ás diák látog tott el Budapestre, A diákság kisérétében ellátogatott hozzánk dr, Brammer ud­vari tanácsos, Bécs város közoktatásügyeinek vezetője, dr, * Schultzenbacner udvari tanácsos, az osztrák tanárság parlamenti képvise­lője, dr. Preisz a Bundeskanzleramt képviselője, dr.GZech miniszteri ta­nácsos, mint az osztrák kultus: minisztérium képviselője, Thail Ernő tanár, a kirándulás osztrák rendezője, valamint az osztrák közoktatásügynek még számos képviselője. A bécsi vendégeket a pályaudvaron dr, Felkay Ferenc tanügyi tanácsnok meleg szavakkal üdvözölte,Az üdvözlőbeszédve dr, Scnultzenbacher udvari tanácsos válaszolt, hangsúlyozva, hogy őszinte barátság és szeretet hozta Őket Budapestre. A pulyaudvari fogadtatás hangu­latát erősen emelte az Eötvös József reáliskola fuv ós zene karának megjele­nése, A vandegek már a megérkezésük első estéjét felhasználták és séta­hajózás keretében, cl ánymuzsika mellett gyönyörködtek a kivilágított Budapest éjszakai panorámájában, A kirándulás második napján délelőtt a Várat látogatták mog, majd 11 órakor a Vigadóba vonultak, ahol s főváros hivatalos fogadtatást rendezett a vendégek tiszteletére. A főváros nev.ben Liber ánöre alpolgár­mester üdvözölte ugy a diákságot, mint annak vezetőit. Dr, B^aramer udva­ri tanácsos köszönte meg az üdvözlést, amellyel kapcsolatban meleg szav&k­lcal hangsúlyozta az osztrák-. magyar kapcsolatok baráti és kulturális fontosságát. Üdvözölte Szendy polg-rmestart, dr, Felkay Ferenc tanács­nokot és a főváros vezetőségét, mint akik lehetővé tett kirán­dulásnak megvalósulását, A fogadtatás keretében a budapesti polgári is­kolák tánc- es énekbemutatója következett, amelyet a bécsi vendégek nagy tetszéssel fogadtak. Délután a Városi Szinházban nézték meg János vitéz- jólsi­került előadását. A rossz időjárás miatt a margitszigeti ki ándulás el­maradt s a vendégek ahelyett a Városligetbe ós az Angolparkba mentek. A kirándulás harmadik napjántk délelőttjén Budapest látványosságait te­kintettek meg, majd sz Andrássy-uton végigvonulva, a becsi diáklányok ;-.s diákok nagy serege a Hösöflf Emlékművéhez vonult. Itt dr. Czefah miniszteri tancsos helyazta el a vendégek koszorúját, szép beszéd kiseretében,

Next

/
Oldalképek
Tartalom