Magyar Országos Tudósító, 1936. május/1

1936-05-11 [139]

A Magyar-Lengyel Szövetségbe tömörült lengyelbarát egyesü­letek hétfőn délután a Magyar Tudományos akadémia dísztermében Pilsudski József tábornagy halálának első évfordulója alkalmából d lszemlékülést tartott oUL, v —Az emlékülésen nagyszámú, előkelő közönség vett részt. Ott volt: József királyi herceg, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a mi­niszterelnök képviseletében Tahy László miniszterelnökségi államtitkár,^ honvédelmi miniszter képviseletében Bartha Károly altábornagy, a honvé­delmi minisztérium főcsoportfőnöke, a felsőház képviseletében Radvánszky Albert báró alelnök, a képviselőház képviseletében Putnoky Móric háznagy, vitéz Somkuthy József altábornagy, a honvédség főparancsnokának képvise­letében Pisztelka tábornok, Tasnádi Nagy András vallás- ós közoktatásügyi államtitkár, Haász István tábori püspök, Mlkecz Ödön miniszteri osztály­főnök, a miniszterelnökség sajtóosztályának vezetője, Ivády Bóla volt f öldmivelésügy i miniszter, a Nemzeti EgységPártj ának országos elnöke, Scltovszky Béla volt belügyminiszter, Bessenyey Zénó, a Közmunkatanács elnöke, Józan Miklós unitárius püspöki vikárius, felsőházi tag, Polba János tábori esperes, Traeger Ernő miniszteri tanácsos, Oömöry-Laiml Lász­ló külügyminisztérium! tanácsos, Villani Lajos báró követségi tanácsos, Durugy Ferenc miniszteri osztálytanácsos, a külügyminisztérium sajtóosz­tályának helyettes vezetője, Láng Boldizsár báró, Illés József és Görgey István országgyűlési képviselők,. Bethlen Margit grófnő, Hóman Bál int né/,' Kállay Miklósné és sok más előkelősége r. Lengyel '. • ?/ r/xaxxsx résziről Lepkcwski Szaniszlo budapesti lengyel követ vezetésével a kö­vetség egész tisztikara, Chelmicki konzul vezetésével pedig a lengyel konzulátus egész tisztikara jelent meg, azonkívül nagyszámban vettek részt a budapesti lengyel kolónia tagjai, a budapesti lengyel diákok kül­döttsége, s a iJemzetközl Vásárra Budapestre érkezett lengyel kereskedők küldöttsége,. Képviseltette magát a Magyar-Lengyel Legionáriusok Egyesü­lete ls. / ^péré Baláa György ny. táborszernagy, A Magyar-Lengyei Szövetség vezetősége teljes számban jelent meg az emlékülésen. Ott volt: Perónyl Zsigmond báró koronaőr, Csekonlcs Iván gróf ny. rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Széchenyi Ká­roly gróf ^Lukács György v, miniszter, Luklnich Imre és Domanovszky Sán­dor egyetemi tanárok, Schandl Károly volt államtitkár, országgyűlési kép­viselő, Okollcsányi László, Olchváry Ödön ós még sokan mások. Az ünnepség a lengyel himnusszal kezdődött, amelyet Ra j ­t e r Lajos karnagy vezetésével a Dunakeszi MÁV "Magyarság" Dal- és Ön­képzőegyesület énekelt el lengyel nyelven. Ezután Perén; i Zsig­mond báró elnök megnyitotta az emlékülést. m Amikor az Isteni gondviselés a legnagyobtylengyelt elszó­lította az élők sorából - mondotta a többi között - mély gyászt öltött egész Lengyelország. De vele együtt gyászoltunk ml ls mindnyájan magyarok, a testvér nemzetnek legigazibb és legrégibb barátai, Pilsudski vezére és atyja volt nemzetének, a lengyel nép szazötveneves szenvedéseinek megvál­tója, az uj és hatalmas lengyel birodalom megalkotója, A mai napon, halá­lának első évfordulóján mi magyarok azzal a fohásszal fordulunk a Minden­hatóhoz, hogy áldása kiserje Pilsudski nagyszerű müvét, hogy szabad, bol­dog ós erős legyen a lengyel nemzet s dicsőséggel teljesíthesse világtör­ténelmi hivatását, A Dunakeszi MÁV "Magyarság" Dal- és Önkópzőegyesület ezután lengyel nyelven elénekelte a Pilsudskl-lndulét. Utána K á 1 1 a y Miklós volt földmlvelésügy 1 miniszter, or­szággyűlési képviselő mondott emlékbeszédet Pfclsudskiról. Pilsudski be­szédeiből veti; három idézet körül csoportosította a marsall életét, mű­ködését és jellemét. Ez a három Idézet: "A hatalom szabadság és jog nél­kül csak nyers eriszak és barbárság. Szabadság és jög hatalom nélkül gye­IA rekes frázis.",- "Csak az méltó az ember elnevezésre, akinek meggyőződése ÍA van és aki a kö T7 etkezményekre való teklntefe nélkül Igyekszik élete cse­|/ lekedeteivel azt győzelemre vinni." - "Nincs szociális igazság nemzeti |'í szabadság nélkül, nincs erős állam erős nép nélkül." / Folyt .köv./ íj ORSZÁGOS LEVÉLTÁR J K szekció QjOO

Next

/
Oldalképek
Tartalom