Magyar Országos Tudósító, 1936. május/1

1936-05-07 [139]

n x n i\ —MEGHALT NEMES RIEDL LAJOS ALTÁBORNAGY. Nemes R i e d 1 Lajos altá­bornagy május 7-én, csütörtökön hosszas szenvedés után 66 éves korában elhunyt. Rledl Lajos altábornagy egyik kiváló lovagkeresztes vitéze volt a katonai Mária Terézia-rendnek, s fényesen ive 15 katonai pályát futott be* Azok közé a tartozott, akik a becsi lovaglótanári iskolán kivül a hadlliskolát is elvégezték? a csapatnál és a vezérkar­nál teljesitett sokoldalú szolgálatot ás a békebeli budapesti társaság egyik vezetőszerepet játszó tagja volt, A mozgósítás után néhány hét múlva már a harctérre került, ahol a híres kassal 6. hadtestbe beosztott első tábori ágyús ezred parancsnokságát vette át. A hadtest dicsőséges harcainak egyik legkiemelkedőbbje a gorlicel áttörés: ennek sikere első­sorban a hatalmas tüzérségi előkuszltosnek volt köszönhető, A kiváló taktikai érzékkel rendelkező Riedl ezredes ebben a csatában mint a 12. tüzérdandár parancsnoka a kapott parancstól eltórőleg, de az általános intézkedések szellemében saját felelősségére oly hőslesen és annyi szak­tudással vezette a hadosztályl tüzérség harcalt, hogy az egész hadsereg harcaira kihatva a győzelem kivívását döntő módon befolyásolta. Ezt a fényes haditettet jutalmazta a Katonai Mária Terézia-Rend káptalanja 1927-ben a rendre való érdemesség odaítélésével. Hős lesen küzdött a világháború végéig különböző harotereken Rledl ezredes, aki 1918, novem­berében hadifogságba esett, ahonnan egy óv múlva tért vissza és Siófokon azonnal jelentkezett a megalakulóban lévő nemzeti hadseregnél, 1920„ban Magyarország szénkormányblztosává nevezték kl, és ebben a nehéz és fe­lelősségteljes állásban érte 1921-ben az altábornugyi kinevezés, . Harminchárom esztendei rendkívül változatos és érdemekben gazdag szolga*, lat után Rledl ezredes 1922-ben ment nyugdíjba. Néhány évvel ezelőtt kezdett betegeskedni, s állapota a mult év szeptemberében súlyosra for­dult, Ottó királyfi melegen érdeklődött állapota felől és Karácsonyra dedikált arcképével ajándékozta meg. Hemes Rledl Lajos ny. altábornagyot május 10-ón, vasárnap fényes katonai pompával helyezik örök nyugalomra a Kerepesi-utl temető­ben a székesfővárostól felajánlott díszsírhelyre. /MOT/B WINTER ERNŐ KÁROLY, BÉCS ALPOLGÁRMESTERE A MUNKÁSSÁG ÉS A KERESZTÉNY ÁLLAM VISZONYÁRÓL, Csütörtökön délután öt órakor tartotta meg W 1 n t e r Er­nő Károly. Bécs alpolgármestere, a tudós szociológus előadását a munkás­ság es a keresztény állam viszonyár°l az Emericana székházában* Winter Ernő Károly, aki az osztrák szociális katolicizmusnak egyik legkimagas­l°bb vezető egyénisége, a # Korunk Szava'ir°i körének meghívására csütörtök délelőtt érkezett Budapestre. Az előadást Széchenyi György gróf országgyűlési képviselő szavai vezették be, aki Winter Károly Ernőben és működésében a Korunk Szava törekvéseivel annyira megegyező egyéniséget és gondolatkört köszöntötte. Ezután V.' i n t e r Károly Srno tartotta meg előadását. Hang­súlyozta, hogy egészen a legutóbbi évekig nem politizált. Első politikai szereplése az a nyilt lávól volt, amelyet az osztrák szövetségi köztár­saság elnökéhez, Miklashoz intézett a,munkásság érdekében. A katolikus szociológia tudományos műveléséből szólította azután ifjúkori barátja ós katonatársa, Dollfuss Engelbert, ez elhunyt kancellár az osztrák munkás­mozgalom vezetésére. ia indjárt kezdetben, amikor e szocialista szakszerve­zeteket feloszlatták, V.'inter a munkások szakszsrvezeti jogának védelmében emelte fel szavát. S valóban, Dollfuss az ilyenirányú jogos törekvések mellett döntött. A február 12-iki katasztrófa után jutott Winternek a közve­títő hivat ás osztályrészéül és azóta is a tenykad.se folyamán két oldal* r°l élvezi e bizalmet. Az állam vezetőférfiai és az os2trák munkásság részéről. . • '

Next

/
Oldalképek
Tartalom