Magyar Országos Tudósító, 1936. április/2

1936-04-16 [138]

n. j. n EJ ív FINN ELISMERÉS A MAGYAR IPARMÜVÍSZETI TÁRSULATNAK.A Helslnki-1 nagy­sikerű magyar iparművészeti kiállítás alkalmából A.Hackzell finn külügy­miniszter levelet intézett az Iparművészeti Társulat ügyvezető alelnö­kéhez, Szablya János kormányfőtanácsoshoz, A levélben a helsinkii kiál­lítás fővédnökének, a finn köztársaság elnöke feleségének Svinhufvud Ellen asszonynak köszönetét tolmácsolja a finn külügyminiszter, aki egyben megköszöni a kiállítás rendezőségének önzetlen közreműködését is. A levél végül annak a reményének ad kifejezést, hogy a kiállítás a két testvér nemzet közötti baráti kapcsolatokat fogja kimélyíteni. /MOT/B. -—BARSV/'RMECYE FOGADALMI EMLÉKÜNNEPÉLYE. A Barsvármegyei Egyesület József, József Ferenc királyi hercegek, továbbá Auguszta és Anna kirá­lyi hercegasszonyok fővédnöksége alatt május 3-án, vasárnap délelőtt tizenegy órai kezdettel Budapesten, az Angol kisasszonyok templomában /IV. j Vác i-utca 47./ hálaadó istentisztelet keretében tartja meg ezévi fogadalmi emlékünnepét, amelyet a vármegye közönsége három évszázadon át Garamszentbenedeken tartott meg. Az ünnepi szentmisét és szentbeszé­det Csepela Lajos dr.apát, mezőkövesdi plébános mondja. Az ünnepély után a Szent Gellért Szálló magyar szobájában a barslak összejövetelt rendeznek, /MOT/B. A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MÚZEUM szociális előadássorozatában április 17-én, pénteken sste hét órakor a múzeum VI.,Eötvös-utca 3.sz.alatti helyisé­gében Rónal-Horváth Jenő múzeumi titkár, ny.százados "A statisztika a közegészségügy szolgálatában" címmel tkrt előadást. /MOT/B. A NFPM'JVELÉSI BIZOTTSÁG ÉS A TUD0MÁ1JYEGYETEM SZABADEGYETEMINEK ELŐADÁSAI. Április 16-án, csütörtökön, este félhét órakor: "A balatoni népi építészet",/vetített képekkel/ előadó Tóth Kálmán építészmérnök. "Balatoni várromok és azok története" /vetített képekkel/ előadó Mar­glttay Richárd dr.tanár. Mindkét előadás b az egyetem ásványtani inté­zetében /VIII.,Muzeum-körut 4./ tartják. Április 17-én, pénteken este félhét órakor: "Finn-magyar ro­konság" előadó Vikár Béla ny,elnöki főtanácsos. Az előadást az egyetem bölcsészeti karán /VIII. ,Muzeum-körut 6-8,/ tartják. A Népművelési Bizottság a közeljövőben a következő kirándu­lásokat rendezi: április 17-én, pénteken a Magyar Tudományos Akadémia Széchyeny i-s zobáinak megtekintése. Gyülekezés délután öt óráig az Aka­démia II. sz .kapuj ánál. Előadó Gyurjáts andrás tanár. Április 19-én, vasárnap megtekintésre kerül az újonnan meg­nyílt freskó-disz kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.Gyülekezés reg­gel kilenc óráig a Múzeum főbe j árat ánál. Előadó Bálás Piri László dr. múzeumi tisztviselő. Ugyanaznap délelőtt tizenegy órakor Pátzay Pál szobrászművész műtermének megtekintése. Gyülekezés tizenegy óráig a 16-os és 20.villa­mosok Simor-u.és VIllám-u,sarkán lévő megállójánál. /MOT/B f

Next

/
Oldalképek
Tartalom