Magyar Országos Tudósító, 1936. március/2

1936-03-26 [136]

MAGYAR ORSZÁG 03 TUDÓSÍTÓ Kézirat. Második kiadás. , ^ ~ Budapest, 1936. március 26. j(f ~? XVIII.évfolyam 71.szám. POLITIKA §§A Magyar Országos Tudósitó jelenti: A pomázi kerületben szerdán nyújtották be az ajánlásokat. Az öt jelölt összesen 12.946 ajánlást nyújtott be, mig a hatodik jelölt, Czeglédy Endre, aki párton­kívüli programmal vett részt s választási harcban, kedden bejelentette Karay-Krakker főispánnak visszalépését, Dr.Ember Sándor /NEP/ 6,686, Vertes István pártonkívüli legitimista 2.000, Griger Miklós /legiti­m ista/ 1,850, Szélasi Ferenc /Népakarat/ 1,350, Dénes István /földmü­ve spárt/ 1,060 ajánlást adott be, Dr,Magoss Lajos táblabiró, a válasz­tasi biztos megkezdte az ajánlások felülvizsgálását és pénteken déli tizenkét érakor hirdeti ki az eredményt, /n/ H ÍREK /József királyi herceg nyitotta meg az Autókiállltást. Folytatás,!,/ A lelkes éljenzéssel fogadott megnyitóbeszéd után a királyi neroegek az egybegyűlt előkelőségek kíséretében végigjárták a kiállitás csarnokalt ás behatóan érdeklődtek az újítások iránt, A hazai motorcsónaktestek kiállításánál gróf Andrássy Mihály, a Budapesti Motor Yacht Club elnöke fogadta a magas vendégeket, s részletesen in­formálta a fejlődésnek indult motoros vi z is porról és a hajótest épí­tésről. A királyi hercegek több mint két órahosszat tartózkodtak a kiállitás területén, A megnyitáson resztvett a német automobilgyárosok elnökének Allmers titkos tanéososnak helyettese Hermann Wölke Is, aki főrendezője a világhírű berlini autókiállit ásoknak, s a legnagyobb'el­ragadtatással nyilatkozott a magyar automobilkiállltásróle /MOT/Vr, —MÁRCIUS 30-Áií TARTJA KÖZGYŰLÉSÉT A MÍGÁNALKALMAZOTTÁK NEMZETI SZÖ­VETSÉGE. A Magánalkalmazottak Nemzeti Szövetségének központi választ­mánya D ö r y Ervin elnökletével ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy a szövetség ezévi rendes közgyűlését március 30-án,Bnátfőn este hét órakor tartják a MÁGNES uj központi helyiségeiben: Alkotmány-utca 6,szám alatt. A továbbiakban az ülésen kijelölték a szövetség legkö­zelebbi munkaprogrammj át: sürgetik a mag én ál kalmaiá Ott i kamara mle lőb­bl_megvalós ltását, a 1 ogk 1 sebb"~^^i^^^c^^^§~^^^^^^^^^^^^^^^ mazottak ra k 11erjedő ~g~z abaly ozás"4$* munkaalkalmak teremtését ós mas fontos, a mágan^kTlmázottak s'zoc lális helyzetét elősegítő intézkedé­seket. Az elnökség ismertette a MABI gyógyüdültetésl akcióját ls,amely­nek jelentkezési határideje április 6, /MOT/Vr. -—ANGOL ELŐADÁS MAGYARORSZÁGRÓL, Leonard E.Bressey professzor,a lon­doni Associated of the Royal Photographie Soclety tagja szerdán este előadást tartott az International Clubban magyarországi tanulmányur­jairól és százötvennél több színes képet mutatott be 0 A képeket Bressey professzor készítette a magyar fővárosról, a Hortobágyról,* Balatonról' es a Vidéki városokról. A kiváló angol tudós egészen eldugott kis távo­li falvakat is felkeresett, különösen szépek voltak népművészeti képei, amelyek eredeti színekben mutatják és bizonyítják Magyarország értéke­it. A megjelent előkelő közönség, kiknek soraiban ott voltak: Arcos spanyol követ, a diplomata testület tagjai, Gömöry-Laiml László, - nagy tetszéssel fogadta az előadást, amelyért, Guilleaume Arpádné mondott Bressey professzornak köszönetet, /M0T/B.. ÜDÉ3T TJ-IRT A MAGYAR IRóNőK KÖRE. A Magyar írónők Köre március 30-án, o hétfőn este negyedhétkor ülést tart, melynek keretében Krúdy Ilona '6^ "Ezért nem vette el" c imü regényét ismerteti, dr.H a v e 1 Józsefné Jj "Hangulatképek" cimmel összegyűjtött müveiből olvas fel, dr.M e 1 h a ( / Armandné költeményeiből szaval és V á n d o r Iván "Melitta, hét apja cimü most megjelenő regényéből mutat be egy részletet. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom