Magyar Országos Tudósító, 1936. január/2

1936-01-18 [133]

NAGY KEDVEZMÉNYEKET NYÚJT AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS RENDE­ZŐSÉGE A FOSÁTVERSE NYÉKEN RÉSZTVEVŐ FO GATT ULAJD ÓNOS ÓK RÉSZÉRE* A haj tó­sport megkedveltetése ós ezzel kapcsolatosan a lótenyésztés felkarolása érdekéhen az OMGE évek óta különféle fogatversenyeket is rendez az or­szágos mezőgazdasági kiállítás keretében, amelyek változatossá teszik a kiállítás lovassport-eseményeit. Ez a kezdeményezés nemcsak a & aza i gaz­da- és lovasszakkörökben váltott ki elismerést, hanem örömmel lehet meg­állapítani, hogy a kiállítás látogatóinak érdeklődését különösen ezek a különféle fogatversenyek ..s az ezeken résztvevő magyaros szerazámozásu ötös-,négyes- és kettősfogatok kötötték le, A magyar ló tapasztalhatóan ma is fogalom a külföld lek előtt, az iránta való növekedés évről-évre állandóan növekszik, éppen ezért kívánatos, hogy tenyésztőink minél na­gyobb számban jelentkezzenek a kiállítás keretében rendezett fogatverse­nyeken való részvételre, , Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület/március 20-25, nap­jain tartandó országos mezőgazdasági kiállítás keretében ebben az évben ls rendez fogatversenyeket és annak minél nagyobb sikere érdekében pénzdijakat ás értékes tiszteletdíjakat tüz kl díjazás céljaira. Továb­bá alkalmat kivan nyújtani a fogatlovak minél jobb eladására olyan mó­don, hogy önkéntes árverés rendezését vette tervbe, amelyen való rész­vételre irányuló szándékukat a fogattulajdonosok min^l előbb jelentsék be a rendezőségnek, hogy az árverést előkészíthesse, A versenyek a következők: l/ akadályhajtás 1 verseny kettes­fogatok részére, 2/ fogatszépsógverseny kettes- és négyes-fogatok részé­raj 3/ dijhajtás négyesfog.rbok részére. Nevezési dlj az összes csopor­tokban fogatonkint 10 penge. A nevezések az OMGE titkári hivatalához /Budapest, IX, Köztelek utca 8, szám/ küldendők, ugyanott részletesen megtudhatok a kiírási feltételek is. Nevezési határidő: február 20, A lovak férőhelyéről a kiállítás rendezőbizottsá ga gondoskodik, A verse­­nyéken résztvevő fogatok 80 /o-os vasúti szállítási kedvezményt élveznek* Jl valamint üzleti, vagy Igásfogatok részére, /MOT/O HÍREK NYILVÁNOS VITA A LEÁNYIFJUSÁQ RÍ SZERE, A Katholikus Leányok Országos Szövetsége január 26-án, vasárnap délelőtt 11 órakor rendezi a leánylfju­ság legközelebbi ankétját a terézvárosi egyházközség kultúrtermében /VI,, Hegedűs Sándor utca 9,/. Megvitatásra kerülnek a következő problémák: "Szeretnék jó lenni, de nem akarok bigottnak látszani, - Mit tegyek?", "Hogyan tehet eleget a mai leány családi, iskolai, illetőleg kenyér­kereseti és társadalmi kötelezettségeinek ereje szétforgácsolása nélkül?", Minden érdeklődő katholikus leányt szívesen lát és szeretettel vár a rendezőség, /MOT/B -—TOMCSÁNYI JÁNOS-EML; KÜNNEPÉLY. A Magyar Nemzeti Szövetség lengyel osztálya a lengyel-magyar társadalmi kapcsolatok egyik legnagyobb har­cosának, a nemrég elhunyt Tomcsányi János emlékezetére ünnepi ülést tar­tott, amelyen előkelő közönség jelent meg, köztük: báró Perónyi Zsigmond koronaőr, a szövetség országos elnöke, Czettler Jenő dékán, Lepkowski Szaniszlo lengyel követ, a követség és a' konzulátus tisztikarával és még mások. Az emlékbeszédet Jász Géza osztályelnök mondotta,- mél­tatva Tomcsányi János küzdelmekben és eredményekben gazdag életét, iro­dalmi munkásságát, valamint a lengyel-magyar kapcsolatok kimelyltése kö­rüli érdemeit. Az ünnepélyen a dunakeszi-i MÁV-telep "Magyarság dalár­dája dalokat adott elő. /tóOT/B V» M •»"• — — — ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom