Magyar Országos Tudósító, 1936. január/2

1936-01-16 [133]

EGY II Á Z I HÍREK —A PÁPUÁK HITTÁEITÖNőJE P.^ASZKODIK Á " MEGHIDEGEDETT EURÓPA" -?.A. Ismeretes, hogy a csendcsóceánl pápua-szigetek hósíelkü magyar misszio­náriusneje, L o 1 n .'• r I'Arla néhány hcnap óta pihenőszabadságon ide­haza tartózkodik ás mégr'ásó előadások sorozatában Ismerteti az európai ember előtt annyira ismeretlen szlaes benszülött-vedencel életétj Molnár Mária most meglepő levelet Intézett a "Hajnal" cimü református külmisz­sziól újság szerkesztőségéhez. Arról panaszkodik, hogy nem érzi jó magát a nyolc ívvel ezelőtt elhagyott Európában, "az itthoni élet másj örökös, nyugtalan tülekedés, kim,..letlenség, egy/szóba foglalva: hidegség. Pézom kivül ss belül, mióta az örök nyár hazáját elhagytam, odakinn nem volt honvágyam sohasem, de mióta onnan eljöttem, sokat kell a honvágy - ellen küzdenem, A nyolc év előtti ldot keresem és nem t'idom elhinni, hogy e nyolc év alatt Európa képe mennyire megváltozott - mintha csak álom és nem valóság lenne ez a nagy változás... Tele vagyok vágyódással - Így végzi meglnditohangu nyilatkozatát a nagy magyar hittérítő -, hogy minél előbb visszamehessek oda,szines testvéreim közé, ahol a sötétség Igen nagy és a öátán tombol, de a nap melegen süt... /MŰT/F. -—RAVASZ LÁSZLÓ RÁDIóPK, DIKÁClói, továbbá a Keresztyén Világszövetség el­nöke: Póling Dániel, Szabó Imre, Muraközy Gyula, Nyáry Pál, Soós Béla dr., Patay Pál dr. és Eőrl Szabó Dezső Igehirdetései - valamennyi a kálvintéri templomban hangzott el, az 1935. évben a Kálvin Könyvtár legújabb számaként, kétssázoldalas kötetben jelentek meg. A könyv 1.80 P-s áron kapható a kiadóhivatalban: VI., Hermina-ut 37,/MOT/P. í !./ HÍREK A I.ÍAGYAR VASUTASOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK NAGYGYŰLÉSE DEBRECENBEN, A ldt._yar Vasutasok Országos Szövetségének jogász szakcsoportja Debrecen­ben, a MÁV üzletigtzgatós.-g székházának dísztermében a vasutasjogászok páratlan -• d :.lod•= se mellet".: propaganda- és kerületi választmányi ülést tartott. A n? gygyül.isen a szövetség központjának képviseletében megje­lentek Tivadar Viktor főtanácsos, a jogász szakcsoport országos elnöke, dr.Romák Bola és dr.Gyökössy Endre főtanácsos,alelnökök, Lady István or­szágos főtitkár, dr.Kerkápoly Iván tanácsos, dr.Zimonyi György és dr, Szmrecsányi József titkárok és még mások. Az ülésen Hajdú László főta­nácsos, a jogász szakcsoport kerületi elnöke és dr.Major Sándor főta­nácsos elnököltek, akik meleg szavakkal üdvözölték a központ kiküldöt­teit. Az üdvözlésekre dr.Gyökössy Endre főtanácsos válaszolt,aki a vasu­tasjogászok szervezkedésének szükségességét, jelentőségét hangsúlyozta és kifejtette a szervezkedés módozatait. Az ülésen a vasutasjogászok ér­dekeit közelről érintő kérdésekben dr.Szathmáry István tanácsos, dr.Papp Antal főintéző, dr.Berencsy Zoltán főorvos és dr.Gottenhuber Sándor fő­tiszt részéről hangzott el több értékes inditvány, amelyeket a fővárosi kiküldöttek a szövetség országos elnöksége elé fognak terjeszteni.A nagy­gyűlést megelőző napon este a debreceni vasúti étterembeen társasvacsora volt, amelyen tob'oe k között felszólaltak dr.Újhelyi Sándor üzletigazga­1 tó, Tivadar Viktor főtanácsos és mások. /MOT/B. -—A MERNOKEGYLET ÜLÉSE, A ;, Jf ,gyar Mérnök- és Épi té sz Egylet mü-és középi­tesi szakosztályai január 20-án,hétfőn délután félhét órakor IV.,Reálta­noda-utca 13-15. sz.alstti székház dísztermében ülést tartanak.Az ülésen Györgyi Dénes műépítész-tanár "A brüsszeli világkiállítás művészi ered- • menyei es annak tanulságai" cimmel tart,vetitettkénekkel kisért előadást. /liOT/B. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom