Magyar Országos Tudósító, 1935. október/1

1935-10-15 [131]

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A MAGYAR KÜLÜGYI TÁR SAS AG. A Magyar Külügyi Társaság kedden délben parlamenti helyi­ségének előadótermében nagyszámú és előkelő közönség jelenlétében tar­totta ozóvi rendes közgyűlését. A közgyüléson megjelent a külügyminisz­térium képviseletében báró Villani Lajos követségi tanácsos, továbbá ott voltak Gratz Gusztáv, Kenéz Béla, Pokár Gyula és Lukács György ny.mi­nis ztor ok, Bayer-Krucsay Dozső eved főkonzul, Korntler Kálmán és Paikert Alajos ny. államtitkárok, Lobmayor Jonő ny T f óvárosi tanácsnok és még so­kan mások. A közgyűlésen Berzeviczy Albort olnökölt, akinek mognyitó­ja utón Eötto v ónyi Olivér ügyvezofco alolnök számolt bo a társaság el­múlt évi munkásságáról, ismertotvo azokat az akoiókat, amoly okot a tár­saság ogy év alatt folytatott, Közölto, hogy különös fontossággal bir­tak a világpolitikai, a nemzetközi jogi és világgazdasági témákról tar­tott előadássorozatok, amolyok korotébon az elmúlt évbon tizonnyolc olőkclő .külföldi előadó tartott előadást német, francia, angol és olasz nyelven. Ismertette az ügyvezető alolnök, hogy a Külügyi Sz minárium az idén már tiz osztondojo áll f onn és a társadalom mindon rétogéből ösz­szotovődő közönoégnok szabadogyotom jellegű előadások koretébon ad ki­képzést a külpolitika szompontj áboi jelentős összes tárgyakbél.A szo­minárium nagy közkodvoltségnok örvend ós népszorüsógéro jellemző, hogy a hallgatóság között a társadalom minden rétogo képvisolvo van.A to­vábbiakban az előadó rámutatott arra,hogy a Külügyi Társaság résztvosz a népszövetségi unió munkálataiban is és az unió Gonfbon és Brüsszel­ben tartandó ülésoin képviselteti ragét* A társaság tudományos folyóira­ta, a "Külügyi Szoruló" évente négyszer jelenik mog, továbbá a társaság néhány héttel ezelőtt nagy szabású francia munkát adott ki M La Hongrio dans les rolations intornationalos" címmel, abból a célból^hogy a kül­földi politikusokat, államférfiakat és egyéb közéleti tényozökot tárgyi­lagos tanulmányokban tájékoztathassák arról a szollemi munkáról,amoly Magyarországon állandóan folyik, A négyszáz oldalas kötotot az illeté­kes külföldi tényezőknek mór szót is küldötte a társaság,amolynok véd­nökségo alatt működik a dr .Bárdos-féle és a Kunf alvy-f éle nyelvtanfo­lyam; az előbbi angol, francia, német, olasz és spanyol tagozattal, az utóbbi podig az angol nyelv torjosztéso céljából, A nagy totszéssol fogadott boszámoló után Klimor Károly gaz­dasági igazgató a költ3égvotést és a zárszámadást, RűbToin Richárd szám­vizsgáló bizottsági olnök pedig a számvizsgáló bizottság jó Iont és őt ad­ták olő. Az elnöki tanácsot ogyharmad részbon kisorsolták és a mogüroso­dott hely okot dr. Lázár Andor igazságügyminisz torról, dr. Winohklor István koroskolmi miniszterrel és dr . Szendy Károly polgármos torról töltötték bo. /MOT/Vr. —ZBOJERMANN ÁGOSTON ÉS SZENTGYÖRGYI ALBERT SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁST TAR­TOTTAK AZ AKADÉMIÁN, A Magyar Tudományos Akadémia ma torna tikai- ős tor­mész ottudományi osztálya nagyszámú érdoklődő részvétolévol ülést tar­tott. Az ülésen T a n g 1 Károly egyotomi tanár olnökölt, akinok mognyi­tója után Zimmormann Ágoston , az Akadémia rondos tagja "Funkcionális anatómiai szurkosotok" cimmol tartott nagy érdeklődéssel hallgatott székfoglaló előadást, majd Szont - Gy ör gy i Albert lovoloző tag székfoglalóul "A biológiai oxydációk mochanizmusa" cimmol értokozott. A két székfoglaló olőadás után az Akadémia nevében az el­nöklő Tangl Károly üdvözölte a két kiváló előadót, majd Schaffor Károly rondos tag, Zomplén Géza rondos tag, Konok Frigyos lo­voloző tag, Szőkefalvi Nagy Gyula lovoloző tag tartottak szakolőadásókat, utána podig Zimányi Károly rondos tag Tokody László vondég, Pogány Bé­la rondos tag Barta Józsof vondég és Pilismarót! Bozóky László vondég, végül Ortvay Rudolf lovoloző tag Neugobauer Tibor vondég tudományos munkáit torjosztótték olő. A szakosztály a nyilvános ülés után zárt ülést tartott,moly­nok korotébon folyó ügyöket tárgyaltak. /MOT/Vr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom