Magyar Országos Tudósító, 1935. október/1

1935-10-10 [131]

—-SZÁNTÓ GYÖRGY; SZERZŐI ESTJE, Skontó György a kiváló erdélyi iró, a Stradivdri ős a Nemzőt! gzinház következő újdonsága, a Sátoros király 3zorzőjo, személyesen follóp a Kls.ebbsógi Magyar írók Estjén októbor 26-án osto fólkilonc órakor a Zeneakadémia nagytermében, Log­közolobb megjelenő "Pokete éveim ,, oimü regényét ismerteti ós bevezető szavai után Szántó Györgynó a-regény egyik legérdekesebb részlo­tót olvassa fői* Az estro Vonatkozó mindennemű fölvilágosítást a ron­dozőség irodája ad, VI,,Vilmos császár-ut 35,sz., tolefon: 25-0-51, /MOT/B. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA III.osztálya októbor 14-én, hétfőn dél­után öt órakor tartja felolvasó ülését. Az ülés korotóbon Zimmermann Ágoston rendes tag "Funkcionális anatómiai szorkozotok", Szent-Györgyi Albert lov,tag "A biológiai oxidációk mechanizmusa" tartják székfogla­lójukat. Felolvasnak: Schaffer Károly, Zemplén Géza rondos tagok, Kőnek Frigyes, Szőkefalvi Nagy Gyula, levelező tagok, Tokody László.Barta Józsof, Pilismarót! Bozóky László és Nougobauor Tibor vond égek,/MOT/B. F ÓVÁROS -7-UJBóL LEITNER EMIL KIR. TÁBLAI BIRó LESZ A DÉLI KERÜLETI KÉPVISELŐVÁLASZ­TÁS FŐBIZTOSA. Mint jelentettük, a főváros központi választmánya szerdán délben foglalkozott a közigazgatási bizróság által megsemmisített déli kerületi ^kőpvl se leválaszt ás megismétlésének előkészítősével. A központi választmány, mint Ismeretes, .dr. Vloiián István válu sztotta meg a válasz­tási bizottság elnökévé, aki­' c nyomban megtetto előkészületeit a választási bizottság megalakítására. A választási bizottság tagjait a i ix...'. törvény értelmében a választási elnök ; -i nevezi ki, aki azonban elő­zőleg meghallgatja a polgármester errevonatkozó véleményét is* A válasz­tási bizottság mellett működő választási főbiztos kirendelésével ma fog­lalkozott a királyi ítélőtábla, amelynek teljes ülése a déli kerület vá­lasztási főbiztosává újból Leitner Emil dr. táblai tanácselnököt fcevezte kij aki az előző választásnak is főbiztosa volt a déli kerületben./MOT/D. A POLGÁRMESTER SZEPTEMBER HAVI JELENTÉSE, Szendy Károly polgármester elkészítette jelentését a szeptember havi közállapotokról a közigazgatási bizottság hétfői ülése számára. A jelentés megemlékezik az örvendetesen élénkülő Idegenforgalomról, amelynek kiemelkedő eseményei közé tartozott a mult hónapban a román ügyvédek ós ügyószek hetvenöttagu társaságának látogatása, az őszi lakberendezési vásár, az orr-, fül- ós gógeorvosok nemzetközi kongresszusa, az osztrák pszichotechnlkusok Budapesten tartott közgyűlése, a svód orvosok ős egyetemi tanárok látogatása, a lengyol- és finn orvosok tanulmányi csoportjainak érkezése, az utóbbiak különösen ö gyógyfürdőket tunulmányozták. Az angol C3orevonattal22200 turista órko­sott. Az idegenforgalom legkiemelkedőbb eseménye a velszi herceg látogatá­sa volt, amely esemény, mond ja a polgármester úgyszólván az egész világ, do legfőképpen az angol előkelő közönség figyelmét irányította fővárosunk­ra. Látogatásainak hatása nagyban felionditette az Anglia fel ől Buda­pestre Irányuló idegenforgalmat. Hasonló módon felbecsülhetetlen értóke ós jelentősége volt a londoni rádió budapesti helyszíni közvetítésének, Szeptomborhónap folyamán még több kongresszus színhelye volt Budapest. Ezek közül különösen emlltésremóltó az útügyi kongresszus, a dermatológlal kongresszus ós az Alliance Inturi3me kongresfflzu3. Nemcsak a kongrosszus résztvevőinek nagy száma, hanem a kongresszusokkal foglalkozó sajtó tudó­sítások is nagyjolentőségüMr voltak a magyar idegenforgalom szempontjából. Megemlékezett ezután a jelentés a Pázmány Péter egyetem jubileumi ünnep­ségeiről, amely a világ minden részéről az előkelő tudósokat vonzotta fővárosunkba. Ugyancsak a nagy idegenforgalmi események közé koll sorol­ni a Budapesten tartott kertészeti kongresszust, a középeuró­pai történetírók kongresszusát, a bajor sörgyárok budapesti látogatásá­ról, a német lovatok és diákvezérek érkezéséről, a palermói polgármester / _ /Folyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom