Magyar Országos Tudósító, 1935. október/1

1935-10-01 [131]

EGYHÁZI HÍREK <*má BÁNYAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET LUTHER-SZÖVETSÉGE kedden délelőtt v36/i közgyűlést tartott, a Deák-téri központi épületben, R a f f a y Sándor dr.püspök ésHohenlohe Károly Egon herceg elnöklésével. Raffay püspök bevezető szavaiban panaszosan emiitette,hogy még mindig vannak evangélikus lelkészek, akik nem értik meg a lutherszövotségi moz­galom jelentőségét, pedig az igen üdvös hatással van a gyülekezeti élet fejlődésére, sőt a gazdasági megerősödésnek is alapja lehet. Kérést intéz az egyházi tisztviselőkhöz, karolják fel a szövetséget. Megállapította a püspök azután,hogy egyháztársadalmi intézményt politikai célokra sem pro, sem kontra felhasználni nem szabad, de nemzetiségi bujtogatásra sem.M a­g ó c s Károly egyházkerületi központi lelkész terjesztette be a szövet­ség elvégzett munkájáról szóló jelentést, A fővárosban nagyobb eredmé­ny eket mutatott fel a szövetség tavaly is. Több hozzászólás után Raffay Sándor foglalta össze a tavalyi programot./MOT/F. A REFORMÁTUS BELMISSZIÓI ELŐADÓK ORSZÁGOS ÉRTEKEZLETE. A reformátusok négy egyházkerületének és harminc egyházmegyéjének belmissziói előadóig a lelki megújhodás harcának "avantgárdistái jöttek össze kedden orszá­gos órtekt) z let re, hogy teendőikot megbeszéljék. A Ráflay-utcai teológiai akadémia földszinti könyv tár termete n folyt le a megnyitó ülós.S v i n-. k g o r Jenő tiszáninneni missziói előadó bibliai eszmecserét vezetett, majd az értekezlet irányelveit azi Egyetemes Konvent missziói előadója: E n y e d y Andor dr.egyházker, lelkészi főjegyző körvonalozta.Az üdvöz­lések után F oronc zy Károly dr .nyíregyházai leánykálvinoumi igaz­gató^ ma.jcl Miklós Géza székesfehérvári lelkész vette át az elnök­lés t. Az exponált nagygyülekoze tok helyzetéről Bakó László szegedi lelkész, a kisgyülekezotekről Antal Zoltán balassagyarmati lelkész, a falusi lolkipá3Ztor tennivalóiról K ö v ér Pál zilizi lelkész, - N A missziói munka ós én" cjtomel E n y o d y Andor dr.miskolci lelkész, A missziói munka ós családom" címmel Muraközy Gyula budapest­kálvintóri lelkész, M A missziói munka ós lelkesztársaim" cimnol B o n k ő István ráko3palota-óvárosi lelkész tartott előadást, - Holnap,szerdán,az országos gyűlés második és egyúttal utolsó napján kerül sor - délelőtt tiz órai kezdettel -Tas nádi Nagy András dr.kultuszállamtitkár érdekes témájú előadására; "Egyházunk felelőssége faitónkkal szemten". /MOT/F. ——KÖZÖS REFORMÁTUS-EVANGÉLIKUS BÁNYÁSZTEMPLOM ALAPKÖVÉT TETTÉK LE. Dorog községbon- a református és evangélikus bányáezok közösen építenek templomot. Az uj szentegyház alapkövét legutóbb helyezték el f 3 a z ünne­pen mogjelont előkelőségek között volt S c h m i d t Sándor dr.közp.bá­-nyaigazgató is. p á 1 i Sándor esztergomi református lelkész,H orv áth f/ Sándor csabdi evangélikus lelkész, M a k á r János hitoktató s,lelkész V működtek közro az ünnepen. /MOT/F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom