Magyar Országos Tudósító, 1935. szeptember/2

1935-09-27 [130]

EGYHÁZI HÍREK / Beiktatták méltóságába az uj Tiszakerületi Evangélikus Egyházfelügye­/lotj|Lichtensteln László főlspánto Folytatás ,/5 0 / F a r k a s István püspök következett, a Tiszáninneíxi Református Egyházkerület szószólója: Testvór lépett be most a testvér házába - úgymond -, nem szép szavakkal jöttünk, hanom kézfogásra a közös célok érdekében. Arra kérjük ez uj egyházkerületi felügyelő urat,vezesse a civakodó, gyűlölködő mai nemzedékei uj-, tisztább, önzetlenebb holna­pok felé. K a p i Béla dr-püspök - Dunántúli Evangélikus Egyház­kerület nevében beszélt: Az e gyház szolgáinak hivatását az isteni Ige világítja meg. A magyar egyház történeti küldetése testesüljön meg Mél­tóságodban. Nemcsak a Dunántúl, hanem, ugy érzi, a többi egyházkerületek áldását is jólélekkel tolmácsolja. Légy vezér, lágy pecsét az uj ós mé­gis annyira régi bizonyság levélen és ükkor áldás leszel magad is. Vitéz S ó n y 1 Hugó altábornagy, vegyesdandárparancsnok kijelontette.,hogy a magyar királyi honvédség nemcsak a hazafit, hanem a hivő embert ls meg­becsüli Lichtensteln Lásalóban. D o m j á n Elek dr.f őesperes az evan­gélikus egyházmegyék részéről nyilatkozott meá« K o v á os Sándor dr.egyetemi tanár, a Dunáninneni Egy­házkerület főjegyzője,mint a kerület, a soproni evangélikus hittudományi fakultás és a Luther Társaság megbízottja fohászkodott áldást az uj fel­ügyelőre-. Farkas Elek ubauj 1 református esperes, S z e n t i m rey Pál, Abeuj-Torna vármegye alispánja, Mikule s z k y Gyula, B orood­megye árvaszéki elnöke. H a ± m a y Béla dr.polgármesterhelyettes,Mis­kolc városának vezetője, vitéz B u t. t y k a y Béla ezredes^ a Vitézi Szék, B a r t h a György dr.kir,törvényszéki elnök az igazságügyi hatóságok nevében, Rock Aladár dr., a Miskolci Ügyvédi Kamara elnö­ke, vitéz Szabó József dr 0 mlniszterl tanácsos, pónzügyigazgató, Csordás István MÁV-üzletIgazgató, vitéz G ö r g e y László dr. felsőházi tag, a Nemzeti Egység Pártjának szónoka, Bruckne r Győző dr.., a miskolci evangélikus'jogakadémia dékánja, majd a Miskolci Refor­mátus Nőegylet elnöke; báji P a t a y Gyulánó, a MANSZ miskolci ügyve­zetője., G y u 1 a y Sándorné, a Miskolci Evangélikus Nőogyiet elnöke, Pazar Istvánná, a Kathollkus Nőegylet elnöke, özv.K o m á r o my Gyulánó beszólt, végül M o 1 i tor 'Gusztáv, a miskolci evang,tani tó­képző uj Igazgatója, Zsolnai Vilmos igazgató a nyíregyházi két evangélikus gimnázium részéről. Kemény Péter, a tani tők elnöke., azután egy öreg gazda állott eíő ,S z a k á c a fc í István Homrogd köz­ség nevében, amelynek az uj egyházfelügyele díszpolgára-, Végül a dísz­közgyűlés házigazdája, Misko. 1 "' evangólileusainak lelkésze:D úszik Lajos f őesperes szólt még és az ünnepeit találó, meleg köz­vetlenségü szavakkal választ'--, az Bs&zejs üdvözlő szónokoknak. Szeretet­vendégség következett, amelyet a ÍMiskolci Evangélikus Nőegylet hölgy­gárdája adott, Lichtensteln Lószlónéval élén* A'z e gy házkerttlet évi rendes köz gyűlése következett és ennek első aktusa az voIT;-"Hogy a' gyüle~s hódoló táviratot küldött a Kormá nyzóhoz, testvéri hangú sürgönyt küldöttek a háromszázéves f e nn állás át j ubi 1 Ó.13T1 3 ázmány__ Pete r Tudomá n yé gye terahez és ugyancsak távi­ratban köszönték meg ÜTÖ m b 8 s Qyula minisztereInöknek,valamint Hó­mén Bálint kultuszminiszternek a felügyelő-beiktató ünnepen való kép­viseletüket. Illetve jókívánságaikat* G e d u 1 y Hfcwtk dr.püspök évi jelentésének meghall­gatása után, valamennyi püspöki javaslatot elfogadták. Az egyes tárgy­pontokról Dúsaik Lajos ós Zocdány: Eéia dr,főjegyzők, Dómján Elek dr»fő­esperes, Bruckner Győző dr<> jogakadémiai dékán, Gerhardt Béla főigazgató, 'Zsolnai Vilmos és Weiszer Gyula giran.igazgatók, Tóth József e speres,Joób Olivér, Mar esek János, Garam Lajos, Vi szkok Lajos őr* lelkészek és Ke­mény Péter tanítóé gye sű le ti elnök adtak képet* A * e /folyt, kevo/ [PJn 7 \ L

Next

/
Oldalképek
Tartalom