Magyar Országos Tudósító, 1935. szeptember/2

1935-09-17 [130]

ÉVADNYITÓ VACSORÁT RENDEZETT A KELENFÖLDI POLGÁRI KÖR, A Kolonföldi Polgári Kör - Szent Imrovárosi Kaszinó - szezonnyitó vacsorát rendezett, melynok keretében leleplezték az újonnan megválasztott elnöknek p dr„Mikocz Károly kormányfőtanácsosnak boldogfalvi Farkas Sándor szobrászművész által kószitet^ mellszobrát, A szoboravatás után ünnepi vacsora volt, amelyen felszólaltak Becsoy Antal és dr.Dornor Gyula örökös törvény­hatósági bizottsági tagok, gróf Teleki Forencné, Krivoss Árpád és Szacs­vay Józsof dr, A kör elnökét, dr.Fohér János ügyvezető igazgatót üdvö­zölto. Dr,Mikecz Károly meghatottan köszönte az ünneplést és Ígéretet tett, hogy önzetlen munkássággal a kör felvirágoztatásán fog dolgozni, /MOT/B, —-A GYÓGYHELYI BIZOTTSÁG BUC SUBÁNKÉT TJE A LENGYEL VENDÉGEK TISZTELETÉRE. A néhány napja Budapesten időző lengyel vendégek: a varsói egyetem orvos, karának képviselői, a lengyel orvosszövetség és a lengyel orvosi kamara kiküldöttel és azok hozzátartozói a Budapesti Gyógy- és Üdülőhelyi Bi­zottság meghívására hétfőn este a özentmurgitszigetl Plcadlly díszter­mében nyolcvan teritékes bucsuvacsarén vettek részt, amelyen képvisel­tette magát a magyar királyi kormány, Budapest székesfőváros és fcöbb magyar orvosi testület is. Az első felköszöntőt L 1 b e r Endre dr.alpolgármester mon­dotta, aki Budapest székesfőváros nevében üdvözölte a testvérnép illusz­tris képviselőit. Utána J o h a n Béla dr .belügyi államtitkár francia nyelven intézett köszöntő szavakat a vendégekhez a kormány nevében« A harmadik felszólaló J.M odrakowski dr.,u varsói egyetem pro­fé sszora^l&kl a lengyel vendégek nevében köszönte meg hálás szavakkal a budapesti időzés alkalmául élvezett nagy magyar vendégszeretetet és elismeréssel beszélt Budapest nagy fürdőkulturáj áróle - A lengyel or­vosszövotség elnöke: dr.C zubalszkl professzor a longyol orvosok nevébon üdvözölte a magyar kollégákat, mlg dr.M lchalowlcz sze­nátor, Ü varsói egyetemi pro^roktora, a lengyel orvosi kamara elnöke meg­hatott szavakkal emlékezett meg a feledhetetlen magyarországi élmények­ről és unnak a reményének adott kifőjezést,hogy legközelebb a magyar or­vosokat látják vendégül Lengyelországban, v á m o B s y Zoltán dr,egyetemi tanár a Magyar Balneológial Egyesület olnöko, valamint S a r b 6 Artúr egyetemi tanár, mint a Ma­gyar Orvos Szövetség képviselője mondtak még köszöntő sznvakataá ban­kett résztvevői még 3okáig a legjobb hungulatban maradtak e gyütt és ^ked­den reggel a MÁV által rendelkezésre bocsátott külön kocsikon hagyták: el az országot. Á buc suvacsorán az omli te ttokon kivül még a következő lengyel és magyar előkelőségük vettek részt: Lepkovszki Szaniszló budapesti lengyel kövét, Miczlel3zki gróf lengyel követségi tanácsos, dr.Darányi Gyula a Pázmány Péter Tudományegyetem orvoskari dékánja, Bllkei Pap La­jos egyotemi tanár, a fővárosi gyógyfürdők igazgató-főorvosa, Grósz Emil dr», Halni3ch Elemér dr.,egyetemi tanár, Holmlczkl dr,lengyel főkonzul, Széchenyi Károly gróf, a Lengyel-Magyar Egyesület dlnöko Is móg sokan mások- , . Ugyancsak a Budapesti Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság a német orvosok tiszteletére hétfőn este háromszáz teritékes vacsorát rendezett a Hungária Szálló terme lbon. A német orvosok, mint ismeretes,? a budapestfc gyógyfürdők tanulmányozása coljából tartózkodnak Budapeston és mór eddig is számos gyógy tényezőnket látogatták meg* A Gyógyhelyi Bizottság nevében Somogy Gyula <Sr«, a bizottság propagandafőnöke üdvözölte a német Mro­dalom orvosalt és a társaságukban itt időző családtagokat, s kiemelte a tanulmányút jelentőségét. Dr. Clau sor Rudolf /Coburg/ professzor válaszolt a szives hangú üdvözlő szavakra é.e hangoztatta, hogy Németországban ed­dig sem voltak i smerétiének Budape st gyógyfürdői, de a tanulmányút után remélhetőleg nemcsak vrvosok,hanem gyógyulást váró betegek is nagy szám­ban fognak ellátogatni Budapestre, a fürdők városábao/MOT/Syo • Pro domo: A Gyóg y hely i Bizottság £ len g yel és német o rvosok látogat ásának nagy jelentöségóro v a IS tekintő ttó ; l, külön is kéri,a tudTsTtásá "leh et o­leg telj üs terjedelmiben va'ló szikes átvét'--lét» {/^^T

Next

/
Oldalképek
Tartalom