Magyar Országos Tudósító, 1935. március/2

1935-03-18 [125]

EGYHÁZI HÍREK ISTENTISZTELET KOSSUTH LAJOS HALÁLA3ÍAK ÉVFORDULÓJÁN., Holnapután,szer­Ián éélelótt tíz órakor, a Deák-téri evangélikus templomban emlékező is­tentisztelet lesz a haza és az evangélikus egyház nagy fin, vKossuth Lajos hal alának^negyvenegyedik évfordulóján, A szolgálatot ebből az al­kalomból M a g ó e s Károly bányakerületi központi lelkész végzi./MOT/F A SKÓT MISSZIÓ VEZETŐJENEK BÚCSÚJA BUDAPESOfŐL.- J.C a 1 d e r reformá­tus lelkész, a budapesti Skót Misszió vezetője, közel négyesztendős it­teni munkálkodás után ma, hétfőn éjjel elhagyja a magyar fővárost. Bucsu­zóprédikációtt tegnap,, vasárnap tartotta meg, nagy és lelkes érdeklődés mellett. A déli, angolnyelvü Istentisztelet után, a budapesti angol koló­nia nevében Mr.T h o mps o n volt alkonzul intézett Calder lelkészhez megindult szavakat, s végül értékes ezüsttálcát adott át az ünnepeltnek, az esti, magyarnyelvű istentiszteletet követően pedig a misszió magyar lelkésze, Forgács Gyula fejezte ki az. t egyház háláját,- s a gyülekezet nevében Bo»3fcay-stílusú magyar papi föveget nyújtott át Calder­nek,. kifejtve egyúttal azt is, milyen fájdalmas érzéseket kelt a magyar hivek között a rokonszenves lelkipásztor távozása, mert benne nemcsak Isten hűséges szolgáját, hanem Magyarország nemes és őszinte barátját i3 megismerték. J.-Calder lelkész utódja, a budapesti Skót Misszió uj veze­tő-lelkésze: G..K n i g h t Virágvasárnapján foglalja el állását.-/MOT/F. A TABITHA Jó'TÉKWJY NŐEGYLET, a Deák-téri Luther-Szövetség Gyámolitó Szakosztályával karöltve sikerült műsoros estet rendezett a Deák-téri leánygimnázium dísztermében, M a g ó c s ^-krolj kerületi lelkész,M a­r ó t h y Jenő iró,. P a á I Ilonka énekművész, W a g n e r Viktória zongoraművész, B á n k u t i Dezső dr..leánygimnáz iumi igazgató és a leánygimnáziumi énekkar - élén Kapi-Králik Jenő tanár - köz­reműködésével.. /MOT/F. MAKKAI SÁND*R ERDÉLYI PÜSPÖK ELőADóKÖRUTJi.. Az erdélyi református egyházkerület püspöke,, a kiváló iró, Makkal Sándor dr.. március utolsó hetében felkeresi az itthoni református gócpontokat: 25-én és 26-án Debrecenben lesz, 28-án Budapesten tart előadást, s felkeresi Sárospatakot is. /MOT/F. — -GYÜLEKEZETI KONFERENCIA volt vasárnappal bezárólag három napon át a g ödöllői református egyházban, if j.L z a b ó Aladár dr. Üelkipás ztor rendezé seben. Előadással szerepeltek: Karácsony Sándor dr.egyetemi m T tanár Batiz Dénes dr.főorvos, vitéz Czovay Sándorné, Dobos Károly,Békefi Benő, Ikafelvl Farkas Béla dr., Ecsedy Aladár dr. ,. Szikszay Benő, Horváth Lász­ló őr.lelkészek, Szabó Miklós lelkész neje és Edit testvér. /MOT/F. POLITIKA § § A MOT jolonti: Jolontésok a kerületekből: Magyaróvár: Kühno Lóránd fölényos győzelmo várható. A szava­zók 75^-a aláirta az ajánlási iveit, , Zurány: Pintér László, a kerület nópszorü jelöltje, az ajánlások többségét mogszerozto, ^ s Fejér megye: Adony: Ha a /Artúr 11,000 szavazó közül 7000 ajánlást kapott. Biztos győzelmét várják, Horcegfalva: Farkas Elemér egyhangú. Mór: Czormann Antal egyhangú, Sárbogárd:. Jüresek Béla 8000 ajánlással fölényesen vezet,. Lovasborény: Vitéz Hadnagy Domokos az ajánlások többségét már megszerezte, nagy lolkosedóssol fogadják a községekben, biztos győzöl, mo nom kétségos, Székosfohórvár: Hóman Bálint egyhangú,, ORSZÁGOS LEVÉLTAR // £ /folyt,, köv,/ ^.K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom