Magyar Országos Tudósító, 1935. március/2

1935-03-16 [125]

RENDŐRSÉG BETÖRÉSEK. Dr Kánn Dezső vegyészmérnök bejelentette a főkapitányságon, hogy a Kaplony utca 3. I. emelet 5. számú lakásába Ismeretlen tettesek ál­kulccsal behatoltak és a lakásban lévő szekrényeket feltörték. Készpénzt és ékszereket loptak el körülbelül 900 pengő értékben. Az Óceán Konzervgyár és Kereskedelmi Részvénytársaság Vágány­utca 12. számú irodájába ismeretlen tettesek az ablakon keresztül bemász­tak és egy Werthelm-szekrényt felfeszitettek. A betörők a Wertheim-szek­rényben talált^ pénzt magukkal vitték és elmenekültek. BIricz Andor böröndösrekTerész-körut 50. számú házban lévő üz­letének kirakatát feltörték és onnan körülbelül 100 pengő értékű bőrdiszmü­tárgyat loptak el. Varga Vilmos papirügynök bejelentette a rendőrségen, hogy a Kmetty utca 14. számú házban lévő lakásához tartozó padlásról Ismeretlen tettes^száritás céljából felteritett fehérneműt ellopta. A kár körülbelül 2.000 pengő. A rendőrség a betörések ügyében a nvomozást megindította. /MOT/H X ÉKSZEREK TOLVAJÁT/ MGYÉRISiífi\ *' " /KERESI A RENDŐRSÉG. Néhány nappal ezelőtt, mint Ismeretes, ismeretlen tettesek betörtek gróf Pongrácz János földbir­tokos Kékgolyó utca 15/b számú házban lévő lakására és onnan nagyértékü ékszereket loptak el. A betörők a lakásból 12 személyes ezüst evőkészle­tet vittek el, továbbá 12 drb. ezüst gyöngyháznyeles gyümöleské3t, 12 da­rab ezüst gyöngyháznyeles gyümölcsvillát, ezenkívül elvittek még 5 drb. ezüst cigarettatárcát, amelyet a károsult különböző sportversenyeken nyert, s amelyekbe különféle főúri családi címerek vannak bevésve. /MOT/H HÍREK HARMINCEGY IPARI MUNKÁST TÜNTET KI A KERESKEDELEMIGYI MINISZTER. A Buda­pesti . Kereskedelmi és Iparkamara a kereskedelemügyi miniszter nevében 31 ipari munkást tüntet ki elismerő oklevéllel és 100 pengő állami pénzjuta­lommal. A jutalmak ünnepéTyes átadása a Kamara dísztermében március 20-án, szerdán délután 5 órakor lesz. /MOT/B -—A BAROSS GÁBOR-KÖR KÖZGYŰLÉSE. Az Országos Baross Gábor-Kör március 14­én tartotta II. rendes évi országos közgyűlését Budapesten az egyesület hi­vatalos helyiségében. A szokásos tisztikari jelentések után az országos közgyűlés egyhangú határozattal Gömbös Gyula m.kir. miniszterelnököt, a kör fővédnökét táviratilag biztositotta törhetetlen ragaszkodásáról. Ugyancsak táviratilag köszöntötte a kör most megválasztott uj védnökeit: Bornemisza Géza m. kir. kereskedelemügyi és Darányi Kálmán m. kir. földmive lésügyi mi­nisztereket, majd az 1935. évre a következő országos tisztikart választot­ta meg egyhangúlag: országos elnök dr Zajgóvári A, Károly; országos alel­nökök: dr Ghimessy László és Wagner Miklós; országos főtitkár: dr Büki Dé­nes; országos titkár dr Brunyánszky Béla; országos főpénztáros dr Legányi Ferenc, országos pénztáros dr Szó'nyi János; országos főjegyző Borbély Emma; országos főügyész dr Erdélyi Endre' lett. /MOT/B nnf , IF , FTE , P-: ÜÜ .* UHÜZAÜU& LCt^t-InlI

Next

/
Oldalképek
Tartalom