Magyar Országos Tudósító, 1935. március/1

1935-03-12 [124]

Kézire t „ Tizonkottodik kiadás. — ÜO - —­Budapest, 1935. m; rcius 12. / r XVII. évfolyam, 59. szám. — EGYHÁZI HÍREK A KÍNÁBAN Hó'31 HAL ÁLT HALI MAGYAR MIS8ZI0NÁR mSNŐ" EMLÉKE, Megragadó ünnepséget tartottak a Deák-téri evangélikus temp­lomban ma, kedden este a Kínában'nemrég hősi halált ha.lt magyar missziná­riusnő, K u n s t Irén emlékére. A templomnak nemcsak a földszintje, ha­nem mindkét emeleti karzata is zsúfolásig megtelt, mintegy ezren vettek részt a kegyeletes ös sze jövet el en. Közének után R a f f a y Sándor dr bányakerületi evangélikus püspök mondott oltári imát t^Runst Irén munká­jának minden áldásáért is a Te nevedre térjen dicséret, Istenünk, erősítsd példája nyomán mindannyiunkban a hűséget* Gergely Dezsőné énekelt, majd Molnár Gyula budapesti kir. Ítélőtáblai biró, az Evangélikus Misszióegyesület elnöke beszélt arról a csodáról, hogy Kunst Irén, a né­met apa és svéd anya gyermeke hogyan lett magyar misszionáriussá. Kunst Irén ragyogó példája figyelme etet arra, hogy ennek a népnek a misszió, a keresztyénség terjesztésének népévé kell lennie. A fasori református enek kar, majd a fasori evangélikus énekkar szerepelt kórusokkal, az előbbit L á s z ló Sándor, az utóbbit P e s c h k ó Zoltán karnagy vezette. Gáncs Aladár evangélikus lelkész, misszióegyesületi titkár Kunst Irén lelki fejlődésének képét vázolta fel: A vallásos érzés titokzatos fürdőjé­ben hogy a n t isz tult meg, alakult át alázatos e 3 zköz-emberré. A magyar vasárnapi isokolai mozgalom félszázadnál hosszabb ideje apostolkodó nagyasszonya: özv. M I s 1 e y Sándorné dr-né, Kunst Irén leánykori barátnője tett bizonyságot ezután egyszerű szavakkal, csillogó közvetlenséggel arról az időről, amikor Kína magyar miss zináriusnő j e még a budapesti kültelkek és kórházak elhagyottjai között hirdette a jézusi élet szépségeit; elmondott a. még Misleyné, mennyi akadállyal kellett meg­küzdenie húszévesnél hosszabb kinai működése alatt Kunst Irénnek. Vitéz G s i a Sándor dr MÁV, igazgatósági főorvos Kunst Irén tavaly ősszel bekövetkezett halálának kör ülményeit adta elő: rabló­banda támadt rá, mindenéből kifosztotta, kevéssel utóbb pedig a hőslelkü .magyar asszony tífuszt kapott és ebben haj.t meg ha. tvan öt esztendős korá­ban . V i c tor János dr budapesti, belsőlipótvárosi református lelkész bejelentette, hogy Kunst Irén emlékére kiadják részle­tes élet- és pályarajzát, külön kötetben. M a g ó c s Károly bányakerü­leti evangélikus központi lelkész olvasott még Bibliát, majd B e r e c z ­k y Albert budapesti, külső lipótvárosi református lelkész záróimájával/ áldásával és közénekkel fejeződött be a Kunst Irén-emlékünnep. /MŰT/F POLITIKA -—A REFORMNEMZEDÉK NAGYGYŰLÉSEI VIDÉKEN. Az az országos mozgalom,amoly a Reformnemzedék vigadói nagygyűlésével kezdődött, az ogész országban lelkes visszhangra talált. A szorvezkedés mindon nagyobb vidéki városban megin­dult* Dobroconbo vasárnap vitéz Nagy Iván dr vozotésévol, Antal Lajos fő­orvos, Bató István iparfolügyolo, Bornemissza Gábor nyomdaigazgató, Czakó István miniszteri titkár, Farkas János igazgató, Foroncz Gábor orvos és Longyol János szövetkezeti igazgató ró sztv ót elével népes küldöttség uta­zott lo. A Ref ormnemzedék helyi szorvoző bizottsága közobédot rondozott, amelyon Dobroczoní Barna ügyvéd üdvözölte a kiküldő ttokét, akiknek nevében vitéz Nagy Iván fejtotto ki Lendületes beszédben a mozgalom céljait. Szabó Sándor orvos,a mozgalom dobroceni kozdomény.ozőjo, vitéz Kolozsvári­Borcsa Mihály, a^Dobroconi Ujság*főszookosztőjo, Rugonfalvi Kiss István ogyotomi tanár és mások folszólalása után kimondották csatlakozásukat a budapesti központhoz es Bornemisza Géza kereskedelemügyi miniszterhez, a Rof ormnomzodék vezetőjéhez a kövotkező táviratot küldték: "Tisztántul Re­formnemzedéke baráti szeretettol és hüséggol köszönti Nagyméltóságodat, mozgalmunk kezdeményezőjét. Hisszük, hogy összefogásunk boldogabb kor­szakot fog jelenteni hazánk életébon". --„A Reformnemzedék szegedi csoport­ja vasárnap szintén nagysikerű szérvozkedő gyűlést tartott, amolyan a köz­pontot Szeiitpály István ügyvéd képviselte. A közeljövőben Sopronban, Pé­csott és Miskolcon tart a Rof ormnomzed ék szervezkedő nagy gyűlés okot ./MOT/B

Next

/
Oldalképek
Tartalom