Magyar Országos Tudósító, 1935. március/1

1935-03-01 [124]

Kézirat. Elsőkiadás. Budapest, 1935. n&yfi *-U» EU . XVII., évfolyam 50. szám. EGYHÁZI HÍREK A SZARVASI Ö REGDIAK (1K MÁRCIUSI ÜNNEPE, Szombaton, március 2-án, este nyolc ór-.kor, a Vilmos császár-ut 38. sz. a „Alkotmány étteremben rendezi && márciusi ünnepét., amelyen R a f f a y Sándor dr,püspök mond elnöki meg­nyitót, Szucnovszky Lajos dr.evangélikus lelkész ünnepi beszé­det, ezenkívül több szavalati és zeneszám is lesz. /MQ'í/F. && a Szarvasi öregdiákok Szövetsége RENDŐR SÉG BETÖRÉSEK, R á c z Imre cipéí: zmes ter Hársfa-utca 56. számú habban lévő cipószmühelyébe ismeretlen tettesek álkulccsal betörtek es a műhely­ben talált kézipénztárból 85 pengőt elloptak, A Nap-utca 13. számú ház­ban levő Bethlen-nyomdába is betörtek az éjszaka, ahonnan 12 pengőt és egy 400 pengőről kiállitott takarékbetétkönyvet vittek el a betörők. A rendőrség a betörések ügy eben megindította a nyomozást. /MOT/HE, HÍREK TISZTI TALÁLKOZÓ, A volt űs. és kir. szatmárnémetii 5. gyalogezred tisztikara szokásos havi összejövetelét március 4.-én e'ste 8 órakor tart­ja a József-körút on levő Bandi-féle ét te rémbe n./MOT/BT. P r o d o m o : Fenti hir si^ives közlesét kéri vitéz Szabó Sándor r. fogalmazó. A NEMZETI SZALON MŰVÉSZETI EGYESÜLET következő kiállítása P e t r 1 Lajos szobrászművész 25 éves jubiláris kollekciója nem március 2.-án szom­baton, hanem március 7.-én, csütörtökön nyilik meg ünnepélyes keretek kö­zött, A kiállLtás megtekinthető március 7-25-lg, dél-lőtt 9-t81 délután 4 óráig. Belépődíj hétköznapokon 50 fillér, vasár- és ünnepnap 30 fillér. /MOT/B, EGYHÁZI HÍREK JAVAR BEY ELŐADÁSA A SZÍRIAI KERESZTYÉNÜLDÖZÉSRŐL. A Deák-téri Luther­Szövetség meghívására, vasárnap, 5-án, este félhétkor, a Deák-téri dísz­teremben nagy é r d e k 1 őd é s s é 1~ v á r t előadást tart a Budapesten időz 5 szír egyetem* tanár, D«J* avar bey, a szíriai keresztyénség súlyos helyze­téről Az angoljhyelvü beszédet tolmácsolják, a bemenet bárki számára szabadó /MOT/F, —REFORMÁTUS KONFERENCIA AZ IFJÚSÁG PROBLÉM Ál Ró L=A Szentendre-környéki református egyházak Dunabogdányban belmlssziói konferenciát tartottak,s az ifjúság neveléseinek kérdését.beszélt ék meg, H ö r ö m p o Ferenc pc?smegycri lelkész elnökletéve 1^ Vajda István, Demeter József, Dobos Károly és Ecsedy Alaá^ÁJa§_széöe Ive 1 * /MOT/F* f'lülkészea) *»•*»•» ---EGY REFORMÁTUS TEOLÓGIAI TANÁR ELŐADÁSA FRANCIAORSZÁGRÓL. D o m j á n János drijíi budapesti református teol .akadémia m*tanára vas árn ap, 5-án^ e s­te .félhetkor., a Káivin«-teri egyházközségnek a- templom mögött l(T T ''öKálv in­ternébe.-, legutóbb fcatt franciaországi tifján&Vr t»p« sztalatairól előadást tart<,Belepődij. nincs. /MOT/F. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom