Magyar Országos Tudósító, 1934. december/3

1934-12-22 [121]

Közirat* Harmad 1 k kled ás, Budapest, 1934. december 22. XVI „ évfolyam, 289. szán, F ö v á' r o s . /ADOMÁNYOK A KIÜLDÖZÖTT MAGYAROKNAK, Folytatás 2./ BacVmaim; Ml v 'sánó, Ker.szturl Pálné, Fuksz Izsó, Kancz Zsigmond, /VII., Horm'd-u.éi/á-6,/ Karácsonyiné, Hamar Arpádnó, Sauroch Ottmár százados, Diamand Lehal, Ács Béláné Ró^oshógy, Foldó Ágostonná, Kükcmekel Béláné, dr. Modgyesy Gábor, Hatvani fléza, Kiss Barnát, dr. Surgoth Béláné, Walter Istvánná,""Sebestyén Imre, Akosl Zlákoldi Sándor, Horváth Ferenc né, vitéz Tele 1-! Ml>lósné, Endrőczi Lászléné, Hauptncr Ferenc, dr. Gyomlay Lászléné, Eborspénger Gyuláné, Petrovics Anti.Iné, dr. Marbergar Sándorné, Jausch Má­tyf'sné, Hernád u. leni loény IV/B. dr. Tiborné, Szendy, Kiss'Sándorné, dr. Kovács Lajosné, Hernád u. IIl/B. Dembinszky elemi IIl/B., Karácsonyi Simonná, Dembinszky Leány V. oszt. Ditasl Jánosné, Dembinszky u. ileml le­ány Ill/b. Lázár Géza, dr. Macs^-ágy, Zsák Lajosné, özv. Eőck Nándorné, ­/VIII*, Rökk Szilárd u. 13./ Vöröskereszt Ifjúsági csoport,'Bukovszky Gyu­láné, dr- Szász Ágoston, dr. Zingor Adolf, Budapesti Hírlap, B.T, Obliszt Vilmosné, Bekc Gáborné, dr. Rácz D zső, Vele sán Ilona ? " Szim y Imre, Ob­iét Vilmos, F.B. családja, Poczky Pálné, Rltniczky Jenő, Gregoj-ics I zidor, Magyar Vöröskereszt, Czaké Lászléné, Svézna Kárclyné, dr* Bekc Gáborné, dr. V:.lda Samu, Heinrlchné, Baláze Gyula, Bun Arisztldné, Merényi Miklós ­né, dr. Szokolocsy, Kemény Pál, Bek-. Gáborné, - /lX.> Knezits utca,/ Menczer Manéné; özv. Embor Ágostonná, dr. Szájbéli Jonő, Pásvut Józsefné, Garai Mi­hály hé, Rajna Áruház, Losonczl Farkas Mikiósné, 'özv* VeStoi Istvánná, özv, Jung Istvánná, Hcller és Aszkonács r.t. Textil Kurir utján, Sik József, Bar. nyaiak, • B; logh Jánosné, dr. Egry Gyuláné, Tomcsányi Kálmán, Bessenyei Kálmánnáj N*Ni Pfoifor Józsefné, Orczy Gyuláné, dr, Szilágyi Pálné, özv. Vecsey Istvánná, özv, Boncz Antalné, Gyonis Sdéné, Votrasik Istvánná, Mi- ; sovicz Mária, Sándor Elomérné, K^llnor Anna, Borsodmiklósi Malom, - /Köz­pont: polgármesteri IX.ügy oszt ály:/ Benedek Antal, Brassa r.a., Georger Géza, Dé.fre Károlyná, Pénzverő N.N, Lenyho Emiiné, Belügyminiszt rium, Tol­nai Textil'r.t. Réth József Balatonszemes,dr, Török Istvánná, Szab; Sán ­dorné Eger, Tolnai állami fiu és-leány polgári isk, Böröskorosz tyc soport, Vattáy Ákos, Torényl János Régensburg, Valkő Iván Stúttgárd, Dol Ka cipő r.t., 'br.. Molnár VV-éorné Nyíregyháza,, Vecsey E.-né Presiz Alico, Láber Péter, özv. Csáky János Benyhrrd, ny. örnagyné Nyirparony, Simontornyai járás főszolgabirája, Szuha v állói magán elemi isk, m, ker. Árpád reál­gimnázium, özv. I*ná, Büchlor és Klein, Ki3zapéri Vera, Jordán Fcrencné, Toinevér.eegvC főispánja,Notre Dame de Slon, Főispáni Hivatal Szekszárd, ­Aréna ut 15o. Népszálló, Nyáry Rezső, Vas Albert Mezőcsát. /IÍOT/D. Pro D o m o: A szé 1-. sf óváros szociálpolitikai ügyosztálya kéri az Igen tisztelt Szerkesztőségeket, hogy példaadás kedvéért -fenti kimutatást közölni szivos^edjenek,/MOT/D. RENDŐRSÉG -—BETÖRÉSEK. Szombaton hajnalban a Dráva-utca 5,sz.alatt lévő cementáru­gyár irodahelyiségébe ismeretlen tettesek betörtek, az irodából két Író­gépet )S egy számológépet loptak el. Ugyancsak betörők jártak a Mester-utca 12,sz.házban lévő B r c u . r Mihály hentes üzletében, uhol a kasszát feltörték és onnan 150 pengőt vitte 1- el, A Vilmos császár-ut 8.sz.házban lévő Spllberger Ármin játékáru üzletébe l pincén, keresztül hatoltak be a betörők és pénzt ás nagymennyi­ségű játékárüt zsákmányoltak, A rendőrség a betörések ügyében a nyomozást megindította. /MOT/B, E, -—RAZZIA.A főkapitányság az elmúlt éjszaka Budapest területén általános razziáé tartott. A razzia során előállítottak 57 férfit és 58 nőt. Ezek­ből 14- férfit és 10 nőt átadtak a központi rendőri büntetőblróságnak^egy fiet-:lkoru férfit a dunai kapitányságnak, 36 nőt pedig az erkölcsrendésze­ti osz'. élvnek, A razzia alkalmával két körözött férfi került rendőrkézre, akiket a bíróságnak adtak át. A többi előállítottakat, számszGnrnt 50-et, j Igazolás után elbocsájtottak, /MOT/H. E. / ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom