Magyar Országos Tudósító, 1934. december/1

1934-12-10 [119]

—HARMINCKÉT BETÖRÉST KÖVETETT EL, Ifjú Scheiring Ferenc 29 éves állsánélküli műszereszsogéd ez év augusg* tusában nem kevesebb, mint 32 fővárosi lakást fosztott ki, A rendőrség végül is letartóztatta s ma került ügye a büntető törvényszék Horváth­tanácsa elé. Az ügyészség vádat emelt a veszedelmes betörő édesapja id,­Scheiring'Earenc nyomdász, annak felesége, Czauner YForencné szü^Scnel­ring Róza, if j, Scheiring Ferencné szül Ladányi Máriaj özv. Ladányi Ist­vánné szül. Varga Júlia, Csapó Sándorné, Engel Jánosné, Gonda Emiiné, Takács Pál. /Pallos F erenc, Kovács Lukács ócskavaskereskedö, Malai Imre napszámos / ^cszorész/ ellen orgazdaság miatt, mert - a vád szerint - vá­sároltak a betörésekből származó holmikból. Ifju Scheiring Ferencet fog­ház 6r vezette bünperenek tárgyalására. Az elnök megállapította, hogy s Lk kasztás miatt már kétszer volt büntetve, - Mágfél éve non kaptam munkát - vallotta eirva a be örö ­és egy férfi, akinek a nevét nem tudom - egyszer lopott holmi értékes!-• tésére kért fel. Amikor teljasitettem a kérést, magam is megszédültem.,. - Hová szédült először? - kérdezte az elnök, - A Szabolcs utcába. Ott követtem el az első betörést. * Mi volt a módszere - faggatta tovább az elnök, - Először becsöngettem, majd mégegy^párazpr megnyomtam a . • csöngőt s *ia senki sem jelentkezett, szerszámommal kinyitottam az abla­kot és azon keresztül bemásztam. - Nem félt, hogy észreveszik? Fényes nappal volt ugye? - Igen, nappal volt, de sohasem vettek észre. Ezután if j. Scheiring Ferenc résfcletesen elmondta, hogy mi­lyen lakásokból mennyi értékot vitt magával és ismerte bt-a letartóztatá­sának történetét is, Eszerint Gondánénak átadott néhány zálogcédulát, amelyen a lopott holmik voltak elzálogosítva és amikor megtudta, hogy Gondáné ki akarat váltani néhányat, félt , hogy kollometlenségoi szár­maznak és utána ment a zálogházba. Sejtése nem xrsalt, a eisztviselő kö­zölte, hogy lo vannak tiltva a zálog jegyek. 'Figyelte őket egy detektív, aki utánuk ment és meglepte őket a k^'iban, A kihallgatás során Schei­ring mindent bevallott és fokról fok. .iterjedt a nyomozás vádlóét tár­saira is. /Folyt«köv,/ Sy, * • A TÖRVÉNYSZÉK ELRENDELTE A MEGVESZTEGETÉSSEL VADOLT RENDŐRSÉGI KÉZBE­SÍTŐ ELMEBELI ÁLLAPOTÁNAK MEGVIZSGÁLTA TASAT. A büntetötörvényszék Várady-Brenner-tanacsa ma tartott tárgyalást Moha­ros István államrendőrségi kézbesitő altiszt és Benkő Pál pincér bűnügyé ben, okik ellen a királyi ügyészség megvesztegetés büntette cimén anelt vádat. Moharos az államrendörségi bejejentohivatal segédhivatalában tel­jesített szolgálatot és kötelessége volt a többek között a Körözések lap­jában megjelent körözéseket lemásolni és a lemásolt figyelőlapokat a be­jelentőhivatal anyagkezelő osztályának átadni. Moharos ^z év július havá­ban lemásolta Benkő Pálnak a Körözések Lapjában megjelent és a büntető­törvény szék által kibocsájtott körözését, a lemásolt figyelőlapot azon- ' ban nem adta át az anyagkezolőnek, hanem azzal fölkereste Benkőt lakásai** Itt - a vád szerint - magát államrendőrségi detektivnek adva ki, közölte Bonkővel, hogy közokirathami sitás cimén körözés alatt áll, de ő ozt el tudja intézni. Beszélgetés közben célzást tett a pénzre, amelynek"elle­nében minden elrendezhető, Bonkő okkor öt pengőt adott Moharosnak, ak?. eltávozott, A nyomozás adatai szerint Moharos éttőlkezdve többször fel­kereste Benkőt és minden alkalommal pénzt kért, mivel nem kapott, eró3.yc­sen köveeolte a pénzt és fenyegette is őt, mire Benkő rendőrhöz for­dult segítségért, aki mindkettőjüket előállította. ^A mai tárgyaláson a vádlottak kihallgatása után Moharos vé­dője kérte védence elmeállapotának megvizsgáltatásárb s ezt a kérést ég-' orvosi bizonyítvánnyal is támogatta, A törvényszék helytadott a védő'in­dítványának és a tárgyalást az orvosi vélemény beérkeztéig elnapolta, EonVó ügyit is egy későbbi időpontban tárgyalja le a törvényszék,/MOT/ M$

Next

/
Oldalképek
Tartalom