Magyar Országos Tudósító, 1934. december/1

1934-12-01 [119]

EGYHÁZI HÍREK FARaCSONYI VÁSÁR. A Ravasz Lászléné clr,-nó ? Szászy Béláné dr,-n6 és özv.Szőts Farl—^^é dr.-né .vezetése alatt álló Lorantfy Zsuzsanna Egyesü­let karácsonyi vásárját december 4-én , a jövő hét kedd­ién ren-özl meg, szokott helyén: a budapesti református teológiai akadé­mia disstermében, IX.,Ráday-u.28.11, A kiállítás délelőtt tizenegy órától egész repón át nyitva lesz, s bizonyos, hogy a hagyományosan kitűnő szín­vonalú vásárt sokan fogják felkeresni. /MOT/F. Pro d o m o: Özv.S z c t s Farkasné kéri fenti hir szl- • ves közlését.. MEZŐGAZDASÁG . • ' AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS, ÁLLATTARTÁS ÉS TAKARMÁNYOZÁS NÉHÁNY IDŐSZERŰ. KÉRDÉSE. Az Országos Magyar. Gazdasági Egyesület állattenyésztési és állat­egészségügyi szakosztálya d-cember 7-én, délelőtt tiz órai kezdettel az egyesület? székházában gyűlést tart, amelyen W e 1 1 m a n n Oszkár űr. egyetemi tanár az állattenyésztés időszerű kérdéseiről tart előadást, ugyanezen a gyűlésen M a n n i n g e"r Rezső dr. a sertésbetegségekről tart nagy érdekű előadást?. Az OMGE által rendezett téli gezdahétre a ve­zetőség 3oí-oe vasúti i-odve.zményt biztosított, AZ egyesület vezetősége vendégedet "szívesen lát.;'/MOT/B . • •• ....c;.'' ••" . <• V. ; . H I R S K . Á ; ' ' ' • ' " ;i . ^e-A /^ | AZ ORSZÁGOS MAGYJÍR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT KARÁCSONYI VASÁRA.. Az Orszá­gos Magyar le rmüvész 3t i Társulat ezávben le megrendezi iparművészeti és hr'ziipari '--srícsonyi vásárát a Technológia kiállítási termeiben,A magyar Iparmüv' szek és házi iparosok legújabb müveinek seregszemléje lesz'ez a gazdag anyegu vásár, amelyen legjobb munkáik '-erűinek kiállításra .A tár­sulat nagy súlyt helyez arra,hogy a kiállított tárgyak megfelelő keretben szerepeljenek. A rendhezási munkál L a k a t o s Artúr festőraüv-*--sz-tanár, II r b v n y i Vilmos épito iparművész, 0 s a b 1 c k András iparművész végezték, sBasilidos* Barna festőművész dekoratív festményei kitűnően díszítik a termeket. A vásár köznapokon 9-7-ig,vasárnap és ünnep­napokon 1 \-2-ig van nyitva, s-.mcgt ekintéso díjtalan. /MOT/B. M/.GYAR03 DIVATBEMUTATÓ. December 5-én és 7-én a Városi Színházban ren­dezi meg a Magyaros öltözködési Mozgalom Országos Bizottsága nagyszabású magyaros divatbemutatóját. A mozg; lom ...z m.kir.vallás- és közoktatásügyi minisz érium, a székesfőváros tanácsa, az iskolaigazgatók és t nári testü­letek hathatós és megértő támogatásával nyolcvan középiskola szinjelcs növendékét választotta ki és részükre magyaros formaruhát ajándékozott.Ezt a szép m.gyáros öltözetet mut.tjákéb^ .z intézet .növendékei a Városi Szín­házban december 5-én és 7-én rendezendő magyarruha ünnepélyon.Az iskolai formaruhákon kÍvül testül:tok és intézmények képviseletében a magyar tár­sadalom tagj.ü mutatják be a mai kor Ízlésének m gfelelő magyar divatot. /MOT/B. RENDŐRSÉG BETÖRÉSEK* M.. éj j •• 1 betörő^ jártek DaVidovics Lipót Üllői-ut 57.sz. alatti textilüzletépcn és Morvay Miklós gazdálkodó Noszlopi-u,24.sz.alatti lakásán. A b í ö:. 6> árut, ill :?tve ruh-.nemüt vittek cl. A rendőr séf megindí­totta :. nyomozást. /MOT/H.

Next

/
Oldalképek
Tartalom