Magyar Országos Tudósító, 1934. november/3

1934-11-21 [118]

EGYHÁZI HÍREK BUDAPEST ÉS DEBRECEN REFORMÁTUSAINAK NAGY TALÁLKOZÓJA. * Debrecenből jelentik: "Uj társad-lom ősi depókon",eszel a gyűj­tőcímmel, Baltazár Dezső dr. és R a v a s z László dr.püspökök Irányítása . 1 tt Igen érdekesnél: Ígérkező négyn. pos konferenciái tart a budapesti "RefomátU3 Élet", holnaptól kezdve, Debrecenben, út ottani és Í bud..pestl református vezetőemberek részvételével, A mag& nemében eddig páratlln ez az értekezlet, hiszen teológlul világnézet dolgában még év­tizedekkel ezelőtt ls bizonyos ellentétek választották 1 a tiszai ás a dunai kálvlnlzmu3t. A fővárosból és ; távolabbi vidékekről Idáig mintegy százötvenen jelentkeztek ~z intellektuális foglalkozású református egyház­tegok közül. Az első három nap tanácskozásul, kivéve Baltt-zár Dezső dr. püspök csütörtökesti, nagytemplomi megnyitó prédikációját, zá rtkörűek. Eze­ken a tanácskozásokon a kövstkezö témákat tárgyaljak: A magyarság megmaradt kincsei, Felelősségünk a magyar sorsért, A régi magyar református család, Az uj m;.gyar család, A megújuló egyház, Amit az egyház adott ás amit nem adott nekem, Mit tehetek egyházamért, A régi magyar református' lélek, Az uj magyar református lélek. Az előadok között vannak: Kováts J.István dr. bud pesti teol.tanár, e^yházker;f őjegyző, Joó Gyula dr.kr.cc"-eméti jog­akadémiai dékán, Imre Sándor dr. műegyetemi tanár, vitéz Csia Sándor dr., Thaly Lóránt dr. és Merétey Sándor dr.főorvosok, Tasnádi'Nagy András dr.' Ige zságügy 1 áll ntitkár, Szlrmay-K-lo3 Pál dr.kúriai bíró, Balogh Bél*, dr. törvényszéki tanácselnök, Benkó Ferenc dr .ny. áll.mt ltkár, Révész Imre dr. debreceni egyetemi tanár, Zolt&i Lajos ny.múzeumi Igazgató és számos más lelkészi és világi kiválóság, A férflek tornác skozásával párhuzamosan,pén­teken ós szomb ton a nők számára is rendeznek konferenciát, amelye lmok leg­főbb lrénvitój /., Ravasz Lászlóné dr,-né. - Vasárnap, a le'gi g mértebb budapesti 1 l'ripásztorok prédikálnak Debrecen templom.: ib: n, majd az" Arany Bika"nagytermében kerül sor a négynapos összejövetel nyilvános matinéjára, atielyen R a v'a s z László dr.püspök, "Uj és ré 1 Magyarország" címmel tart előadást, s közreműködnek: V a y László báró föispán,egyházker.fő­gondnok, s költő A p r i 1 y Lajos, Kóréh Endre/az Operaház tagja és a Dóczi-T nitónőkápzö énekkara, B.S z ü t s F-renc vezetásévol./MOT/F. HÍREK TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK. Budapest Székesfőváros Népművelési BizoUséga a következő ienulmányi kirándulásokat rendezi: november 25-én,vas:;rnap a MIKÉFE kertészképző telepének megtekintése. Az ötvennyolc holdnyi terüle­ten a kertészet,összes ágával fogla'lkoznak. Gyülekezés a Keleti-pályaudvar III.03ztélyu j gyvéltócsarnokéban, délelőtt tiz órakor. Novamber 27-én,kedden a' ; Tudományegyetem központi épülete és az egyetemi templom megtekintése. Az Egyetem fennállásának héromszázéves év­fordulója alkalmával L:chner Jenő műépítész tervei szerint az aulát és a kupola'er^et újjáalakították. Gyülekezés délután négy óráig a központi épü­let Egye'- em-téri főbejáratánál. Eldadó dr.D o m b y József, /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom